PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Sociologie institucí - YBAKS05LP
Anglický název: The Sociology of Institutions
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Společenskovědní modul (24-SM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2017
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (50)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: YBAKS05LP
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Ing. Karel Müller, CSc.
Vyučující: doc. Ing. Karel Müller, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Lenka Halbichová (22.06.2015)

Cílem kurzu je napomoci studentům a studentkám orientovat se v současném institucionálním uspořádání moderních společností, jeho předpokladech i proměnách a dále rozvíjet dovednosti sociologické analýzy. Výklad využívá sociologické poznatky o formách transformace vybraných institucí (trhu, politiky, univerzit, médií, rodiny) a jejich proměn v kontextu postmoderních podmínek. Teoretický výklad uplatňuje také historický a antropologický přístup.
Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Lenka Halbichová (22.06.2015)

Předpokladem zápisu do kurzu je absolvování Úvodu do sociologie.

Sylabus
Poslední úprava: doc. Ing. Karel Müller, CSc. (16.02.2016)

Pojetí instituce/organizace v pohledu sociálních věd - funkcionální a kulturologické pojetí
Vymezení instituce v klasickém sociologickém schématu - tradiční/moderní i v novějších pojetích modernity
Historicky založený exkurs: pojetí antické obce
Dilema sociologické interpretace moderní doby a jejího institucionálního rámce - weberovský a marxistický výklad
Exkurs do weberovské interpretace: byrokracie - ideální typ moderní formy organizace, její předpoklady a důsledky
Transformace vybraných institucí (trhu, politiky, univerzit, médií, rodiny); proměny vztahů mezi soukromou a veřejnou sférou a její formy v prostředí masové mediální komunikace
Exkurs - institucionální aspekty europeizace a globalizace

Doporučená literatura
Giddens A., 1998, Důsledky modernity, Praha, SLON (2. a 5. kapitola)
Giddens A., 1999, Sociologie, Argo, Praha (kap.2, 11, 18)
Berger P.I., Luckmann, T., Sociální konstrukce reality, Centrum pro studium demokracie, Brno, 1999
Keller J., 1996, Sociologie byrokracie a organizace, SLON, Praha
Stehr N., H. von Storch, 2014, Klima a spolčnost. Karolinum, Praha,Doslov (K. Müller)

Sokol, J., 2014, Etika, život, instituce, Vyšehrad, Praha

 

Atestace: písemný test s otevřenými a uzavřenými otázkami.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Robert Bargel (15.06.2012)

Písemný test.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: doc. Ing. Karel Müller, CSc. (31.03.2008)

Tento kurz navazuje na Úvod do sociologie, prohlubuje teoretické znalosti z oboru sociologie a prezentuje výzkumné poznatky o povaze a změnách institucionálního rámce moderních společností.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK