PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Lidská sexualita - YBA023
Anglický název: Human Sexuality
Zajišťuje: Program SHV - Společenskovědní modul (24-SM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2017
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (80)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: YBAKA11ZI
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Kateřina Klapilová, Ph.D.
Mgr. Klára Bártová, Ph.D.
Mgr. Lucie Krejčová, Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Klára Bártová, Ph.D. (12.02.2017)
Kurz "Lidská sexualita" je interdisciplinárním kurzem, ve kterém jsou prezentovány vybrané aspekty sexuality člověka z pohledu antropologie, historie, sexuologie, evoluční psychologie a psychiatrie, sexuální terapie a biologie. Kurz si klade za cíl nabídnout posluchači ucelený přehled empirických výzkumů a jejich výsledků v oblasti sexuality člověka. První část kurzu tvoří spíše přehledové přednášky zaměřující se na historii výzkumu lidské sexuality, základní fyziologické a biologické aspekty sexuality a reprodukce, evoluční teorie lidské sexuality a konečně přiblížení sexuálních deviací a dysfunkcí. Druhá část kurzu se zaměřuje na konkrétní aktuální témata jako je sexuální orientace, transsexualita, sadismus-masochismus, odlišné reprodukční strategie mužů a žen, žárlivost, nevěra, sexuální fantazie a pohlavní choroby. DULEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Žádosti o zápis nad limit akceptujeme až po první hodině! Pokud se vám na kurz nepodařilo zapsat, tak prosím přijďte na první hodinu. Žádosti o zápis nad limit budeme řešit osobně na konci první hodiny.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Klára Bártová, Ph.D. (09.02.2017)
Povinná:
  • LeVay, S., Valente, S.. Human sexuality. Sunderland, MA: Sinauer Associates. 2006.
  • Kirkpatrick R. C.. The evolution of human homosexual behavior. Current Anthropology. 2000. 41. 385–414.
  • Kratochvíl, S., a kol.. Sexuální dysfunkce. Grada. 2008.
  • Weiss, P.. Sexuální deviace: klasifikace, diagnostika, léčba. Portál, Praha. 2007.
Doporučená:
  • Roughgarden, J.. Evolution's rainbow: Diversity, gender, and sexuality in nature and people. 2nd. University of California Press, Oxford. 2009.
  • Lippa, R. A.. Pohlaví: příroda a výchova.. Academia. Praha. 2009.
  • Fifková, H., a kol.. Transsexualita a jiné poruchy pohlavní identity. Grada. 2008.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Klára Bártová, Ph.D. (12.02.2017)

Podmínky k zápočtu: Absolvování závěrečného testu z látky probírané v rámci celého kurzu.

 

Kurz určen studentům ve druhém ročníku (po složení zkoušky Úvodu do psychologie) a výše.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Klára Bártová, Ph.D. (01.02.2018)

Lidská sexualita 2017

STŘEDA 12:30 - 13:50

místnost 1036 (budova FHS UK, jinonice, u Kříže)

Garant:

Klára Bártová (Klara.Bartova@fhs.cuni.cz)

Vyučující:

Klára Bártová (Klara.Bartova@fhs.cuni.cz)

Kateřina Klapilová (katerina.klapilova@seznam.cz)

Lucie Krejčová (krejcovalucie@centrum.cz)

 

Anotace: Kurz "Lidská sexualita" je interdisciplinárním kurzem, ve kterém jsou prezentovány vybrané aspekty sexuality člověka z pohledu antropologie, historie, sexuologie, evoluční psychologie a psychiatrie, sexuální terapie a biologie. Kurz si klade za cíl nabídnout posluchači ucelený přehled empirických výzkumů a jejich výsledků v oblasti sexuality člověka. První část kurzu tvoří spíše přehledové přednášky zaměřující se na historii výzkumu lidské sexuality, základní fyziologické a biologické aspekty sexuality a reprodukce, evoluční teorie lidské sexuality a konečně přiblížení sexuálních deviací a dysfunkcí. Druhá část kurzu se zaměřuje na konkrétní aktuální témata jako je sexuální orientace, transsexualita, sadismus-masochismus, sexuální fantazie a pohlavní choroby. Součástí kurzu jsou také tradičně vystoupení různých hostů, kteří jsou odborníky na vybraná témata.

Atestace: Absolvování závěrečného testu z látky probírané v rámci celého kurzu.

 

Sylabus 2018:

1) Historie výzkumu lidské sexuality (Kateřina Klapilová) - 21.2.

Od antického Řecka po 19.století - Karl Heinrich Ulrichs a KrafftEbbing: průkopníci moderního sexuologického zkoumání - Hirschfeld, Ellis a Freud: sběr dat a vytvoření nového vědeckého systému -Alfred Kinsey a počátky sexuologie jako vědy - Masters a Johnsonová - výzkum sexuality dnes

2) Pohlavní choroby (Ivo Procházka) - 28.2.

Historie výskytu - původce - příznaky - léčba - prevence - HIV - žloutenka typu B, C - kapavka - syfilis - LGV - virus HPV - virus HSV - trichomonády - chlamydie

3)  Vybrané kapitoly z morfologie a fyziologie lidské reprodukce (Lucie Krejčová) - 7.3. Normální anatomie reprodukčních orgánů  (ať se vše najde a nehledá se co neexistuje) - pohlavní buňky a mechanismus oplodnění - hormony a menstruační cyklus - způsoby určování plodného období -způsoby antikoncepce (zejména ženské) a mechanismus jejich působení

4) Sexuální orientace, genderová nonkonformita (Klára Bártová) 14.3.

Sexuální chování X sexuální orientace - sexuální orientace a vzrušivost mužů a žen - možné příčiny vzniku homosexuality: psychosociální a biologické teorie - pořadí narození, Pohlavně atypické znaky - maskulinita/femininita - homosexualita u jiných kultur

5) Transsexualita (Klára Bártová) - 21.3.

Poruchy genderové identity - etiologie muže v těle ženy a ženy v těle muže - male-to-female a female-to-male transsexuals – autogynefilie.

6) Sexuologie: Normální sexuální reakce a její dysfunkce, orgasmus (Lucie Krejčová) - 28.3.

Modely sexuální reakce u mužů a žen, typy orgasmů a průběh erekce, sexuální dysfunkce: dělení, příčiny a terapie (sexuální terapie), viagra a jiná medikamentace. Psychofyziologické měření sexuální reakce, celonárodní výzkumy sex.chování v ČR a jinde a problémy s interpretací jejich výsledků, sexuální fantazie, erotické materiály, erotické pomůcky.

7) Sexuologie: Sexuální dysfunkce žen: dělení, příčiny a terapie. (Lucie Krejčová) - 4.4.

8) Sexuologie: Sexuální dysfunkce mužů: dělení, příčiny a terapie. (Kateřina Klapilová) - 11.4.

9) Sexuologie: sexuální deviace / parafilie I. (Kateřina Klapilová) - 18.4.

Základní dělení deviací / parafilií, popis vybraných deviací v aktivitě (sex. agrese, exhibicionismus, voyerismus)

10) Sexuální deviace / parafilie II. (Kateřina Klapilová) - 25.4.

Popis vybraných deviací / parafilií  v objektu (zoofilie / bestialita, hebe / efebofilie, nekrofilie), teorie etiologie deviací, možnosti diagnostiky.

11) Sexuální deviace / parafilie III. (Kateřina Klapilová) - 2.5.

S/M plus co se nestihlo, etiologie parafilií, pedofilie…

12) Sexualita a atraktivita z mezikulturní perspektivy (Klára Bártová) - 9.5.

13) Rektorský den - 16.5.

14) Předtermín - 23.5.

 

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Klára Bártová, Ph.D. (12.02.2017)

DULEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: žádosti o zápis nad limit akceptujeme až po první hodině - akceptujte prosím, že
ktuálně se místa uvolňují a zaplňují, netušíme, kolik studentů bude konecný počet. Ve výjimečných případech
(např. bc. práce z dané oblasti) možno dorazit v konzultačních hodinách. Zároveň mějte prosím na paměti, že je
kurz určen studentům ve druhém ročníku (po složení zkoušky Úvodu do psychologie) a výše.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK