PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Map the System II.: Mapování systému pro systémovou změnu - TVOL0016
Anglický název: Map the System II: Systems Mapping for Systems Change
Zajišťuje: Centrum pro přenos poznatků a technologií (71-CPPT)
Fakulta: Centrum pro přenos poznatků a technologií
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/12 Z [týdny/semestr]
Počet míst: neurčen / neomezen (35)
Minimální obsazenost: 5
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. et Mgr. Hana Kosová
Mgr. Barbora Komberec Novosadova
Bc. et Bc. Jan Veselý
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Bc. Petra Práglová (24.01.2022)
Zásadní společenské problémy vyžadují systémová řešení. Kurz je určen pro studentky a studenty, kteří se přihlásili do soutěže Map the System, která motivuje studenty k tomu, podívat se na společenské a environmentální změny trochu jinak. A to optikou systémového myšlení. Klíč vidí v dobrém porozumění problému a jeho širším souvislostem. Studenti si osvojí základy systémové teorie, naučí se pracovat s nástroji systémového myšlení a budou je přímo aplikovat v rámci práce na vlastním projektu. Seznámí se s aktéry systémových změn v české společnosti i se strategiemi systémových změn. Součástí přípravy na univerzitní kolo soutěže bude rovněž zdokonalení se v technikách vizualizace dat a prezentačních dovednostech. Vstupem do kurzu je podání přihlášky do soutěže Map the System nejpozději do 31.1. Účast s jiným účelem je možná po předchozí domluvě s vyučující. O soutěži Map the System: Map the System je celosvětová soutěž, která motivuje studenty k tomu podívat se na společenské a environmentální změny trochu jinak. Klíč vidí v dobrém porozumění problému a jeho širším souvislostem. Map the System dává příležitost zamyslet se nad kontextem problémů kolem nás i nad mnoha faktory, které přispívají k jejich rozvoji, ať už jde o vzorce v našem uvažování či chování, ekonomické síly, politická rozhodnutí či globální trendy. V soutěži Map the Map se každý rok snaží stovky studentských týmů co nejlépe mapovat systémy, které ovlivňují podobu svět kolem nás, aby bylo možné díky analýze hledat co nejlepší řešení těchto společenských výzev. Map the System je iniciativou Skoll Center for Social Entrepreneurship, které sídlí na Saïd Business School na Oxfordské Univerzitě. Více o soutěži na UK zde: https://www.inovacnilaborator.cz/soutez-map-the-system/
Cíl předmětu - angličtina
Poslední úprava: Bc. Petra Práglová (24.01.2022)

Cílem předmětu je poskytnout studentům maximální podporu v jejich přípravě na účast v lokálním kole soutěže Map the System a dovést je k účasti v globálním finále soutěže, které se koná v červnu na Skoll Centre for Social Enterpreneurship na Oxfordské Univerzitě.

• Získání kompetencí a znalostí v oblasti mapování systému, systémového myšlení, analýzy sociálních problémů, využívání nástrojů vizualizace a prezentačních dovedností

• Získání znalostí práce s online nástroji pro mapování systému

• Získání dovedností z fungování multioborového týmu

• Získání kontaktů v mezinárodním univerzitním prostředí pro navázání další akademické spolupráce

• Lepší nasměrování pro vaši budoucí kariéru s pozitivním dopadem

Podmínky zakončení předmětu - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Barbora Komberec Novosadova (14.02.2022)
  • Aktivní účast na pravidelných setkání SYSTEM POINT - minimálně 75 %
  • Absolvování alespoň jedné individuální konzultace
  • Vyplnění vstupního a závěrečného evaluačního dotazníku předmětu
  • Zpracování a odevzdání závěrečného úkolu pro soutěž Map the System (mapa systému, textový komentář k analýze, přehled zdrojů, prezentace) a účast v univerzitním kole soutěže
  • Poskytnutí zpětné na vybranou mapu systému jiného soutěžního týmu (max 1 A4 a hodinová konzultace)

Literatura
Poslední úprava: Bc. Petra Práglová (03.09.2021)
Povinná:
  • Meadows, Donella H. Leverage Points: Places to Intervene in a System www.sustainabilityinstitute.org/pubs/Leverage_Point. Hartland Four Corners, VT: Sustainability Institut. 1999.
  • Meadows, Donella H, and Diana Wright. Thinking in Systems: A Primer. Print. 2015.
  • Senge, P., Hamilton, H., & Kania, J. . The Dawn of System Leadership. Stanford Social Innovation Review . www.ssireview.org/articles/entry/the_dawn_of_syste. 2015. 13, 27 - 33.
Doporučená:
  • Stroh, David P.. Systems Thinking for Social Change: A Practical Guide to Solving Complex Problems, Avoiding Unintend. 2015.
  • Ashoka. Everyone a Changemaker. „Embracing Complexity". www.ashoka.org/en-us/files/embracing-complexitypdf.
Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Barbora Komberec Novosadova (14.02.2022)

Kurz se skládá z workshopů, které jsou určené zejména pro týmovou práci na tvorbě mapy systému pro soutěž Map the System. Dále ze studia doplňujících materiálů, setkáními s hostujícími řečníky a individuálními konzultacemi s vyučující a experty. Dle individuálního plánu přípravy na účast v soutěži pro každý tým, mohou týmy získat podporu ve vybraných oblastech (práce s daty, vizualizace, technická podpora, podpora v práci s nástroji na mapování systému, propojení s relevantními experty, prezentační dovednosti apod.). Předmět je zakončen prezentací týmové práce v rámci univerzitního finále soutěže Map the System a odevzdáním mapy systému, textového komentáře k ní (v rozsahu max. 3000 slov) a seznamu využitých zdrojů (začátek dubna 2022).

Studijní opory
Poslední úprava: Bc. Petra Práglová (02.09.2021)

Ashoka Česká republika: Online kurz Cesta k systémové změně

Acumen +: Online kurz Systems practise

Mühlenbein, Odin. Systems Change - Big or Small. Stanford Social Innovation Review, 2018. Dostupné z: https://ssir.org/articles/entry/systems_change_big_or_small

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Bc. Petra Práglová (02.09.2021)

Podmínky pro přihlášení do kurzu: Podání přihlášky do soutěže Map the System. Kurz navazuje předmět Map the System I.: Úvod do systémového myšlení. Pokud se chce student do kurzu zapsat bez splnění této podmínky, je to možné po předchozí konzultaci s vyučujícím. Studenti, kteří předmět v zimním semestru neabsolvovali, mohou využít také konzultace k individuálnímu podání přihlášky do soutěže Map the System.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK