PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Map the System I: Úvod do systémového myšlení - TVOL0015
Anglický název: Map the System I: Introduction into Systems Thinking
Zajišťuje: Centrum pro přenos poznatků a technologií (71-CPPT)
Fakulta: Centrum pro přenos poznatků a technologií
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/12 Z [týdny/semestr]
Počet míst: neurčen / neurčen (50)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
Minimální obsazenost: 5
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. et Mgr. Hana Kosová
Mgr. Barbora Komberec Novosadova
Bc. et Bc. Jan Veselý
Rozvrh   
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Bc. Petra Práglová (03.09.2021)
Zásadní společenské problémy vyžadují systémová řešení. A systémová řešení můžeme nacházet jen tehdy, pokud dokážeme systémům co nejlépe rozumět, naslouchat a učit se z nich. Systémová řešení vyžadují lídry, kteří jsou ochotni vydat se na dlouho cestu budování profesní i životní dráhy se společenským dopadem. Tento předmět si klade za cíl poskytnout studentům základní rámce, nástroje a koncepty, které jim pomohou k tomu lépe rozumět systémům kolem nás a připraví je na první krok na cestě k systémovým změnám – mapování systému. Kurz uvede do systémové teorie a nástrojů systémového myšlení, způsobu práce s evidencí výzkumu, vizualizace map systému. Cílem předmětu je dovést studenty k úspěšnému podání přihlášky do globální soutěže Map the System a vybavit je základními znalostmi systémového myšlení a nástrojů a technik využívaných pro mapování systému. Studenti budou mít možnost aplikovat osvojené znalosti a nástroje na vybraný společenský problém, který je zajímá či který je aktuální pro některou z organizací občanského sektoru. Budou tak moci své znalosti okamžitě propojit s praxí, pracovat v různorodém týmu, využívat podporu lektorů i expertů na téma jimi zvolené výzvy. O soutěži Map the System: Map the System je celosvětová soutěž, která motivuje studenty k tomu podívat se na společenské a environmentální změny trochu jinak. Klíč vidí v dobrém porozumění problému a jeho širším souvislostem. Map the System dává příležitost zamyslet se nad kontextem problémů kolem nás i nad mnoha faktory, které přispívají k jejich rozvoji, ať už jde o vzorce v našem uvažování či chování, ekonomické síly, politická rozhodnutí či globální trendy. V soutěži Map the Map se každý rok snaží stovky studentských týmů co nejlépe mapovat systémy, které ovlivňují podobu svět kolem nás, aby bylo možné díky analýze hledat co nejlepší řešení těchto společenských výzev. Map the System je iniciativou Skoll Center for Social Entrepreneurship, které sídlí na Saïd Business School na Oxfordské Univerzitě. Vstup do kurzu je otevřen každé studentce a každému studentovi, kteří mají zájem pozitivně ovlivňovat sociální nebo environmentální problémy a/nebo touhu porozumět tomu, jak ostatní přispěli ke změně systému. Kurz není omezen na ty, kteří se chystají podat přihlášku do soutěže Map the system 2022.
Cíl předmětu - angličtina
Poslední úprava: Bc. Petra Práglová (02.09.2021)
 • Získání kompetencí a znalostí v oblasti mapování systému, systémového myšlení, analýzy sociálních problémů, využívání nástrojů vizualizace a prezentačních dovedností
 • Zvýšení znalostí o společenských problémech kolem nás
 • Možnost využití univerzitních znalostí a získaných kompetencí k přispění k řešení společenských problémů
 • Získání dovedností z fungování multioborového týmu
 • Získání kontaktů v mezinárodním univerzitním prostředí pro navázání další akademické spolupráce
 • Lepší nasměrování pro vaši budoucí kariéru s pozitivním dopadem

Podmínky zakončení předmětu - angličtina
Poslední úprava: Bc. Petra Práglová (02.09.2021)

Účast na workshopech a sdílecích, konzultačních či evaluačních setkáních - minimálně 75 %

Vyplnění vstupního a závěrečného evaluačního dotazníku předmětu

Zpracování anotace projektu pro soutěž Map the System– výběr systému, zdroje dat, motivace a zdůvodnění (2 strany A4)

Prezentace projektu pro Map the System na závěrečném setkání předmětu (15.12.)

Literatura
Poslední úprava: Bc. Petra Práglová (03.09.2021)
Povinná:
 • Meadows, Donella H, and Diana Wright. Thinking in Systems: A Primer. Print. 2015.
 • Meadows, Donella H. Leverage Points: Places to Intervene in a System Print. Dostupné z: http://www.sustainabilityinstitu. Hartland Four Corners, VT: Sustainabilit. 1999.
 • Senge, P., Hamilton, H., & Kania, J. . The Dawn of System Leadership. Stanford Social Innovation Review . www.ssireview.org/articles/entry/the_dawn_of_syste. 2015. 13, 27 - 33.
Doporučená:
 • Stroh, David P. Systems Thinking for Social Change: A Practical Guide to Solving Complex Problems, Avoiding Unintend. 2015.
 • Ashoka. Everyone a Changemaker. „Embracing Complexity" . www.ashoka.org/en-us/files/embracing-complexitypdf.
Metody výuky
Poslední úprava: Bc. Petra Práglová (02.09.2021)

Kurz se skládá ze seminářů, studia materiálů před každým setkáním, setkání s hostujícími řečníky a práce v týmech. Vyučující poskytne základní teoretické ukotvení tématu a uvede do práce s nástroji, hostující řečníci pomohou studentům porozumět různé příklady mapování systémů v praxi i různé přístupy, jak přispět k systémovým změnám. Díky tomu se studenti seznámí s řadou společenských problémů kolem nás a získají inspiraci pro výběr výzvy, kterou se rozhodnou zmapovat.

Sylabus
Poslední úprava: Bc. Petra Práglová (03.09.2021)

Rozvrh předmětu: (středy 9.00 - 12.00)

Workshopy - středa 9.00 - 12.00, Termíny workshopů: 6.10., 20.10., 3.11., 24.11., 8.12.

Sdílecí, konzultační či evaluační setkání - středa 9.00 - 10.30, Termíny setkání: 13.10., 27.10., 10.11., 1.12., 15.12., 12.1.

Studijní opory
Poslední úprava: Bc. Petra Práglová (02.09.2021)

Ashoka Česká republika: Online kurz Cesta k systémové změně

Acumen +: Online kurz Systems practise

Mühlenbein, Odin. Systems Change - Big or Small. Stanford Social Innovation Review, 2018. Dostupné z: https://ssir.org/articles/entry/systems_change_big_or_small

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK