PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Násilí v blízkých vztazích - TVOL0009
Anglický název: Violence in close relationships
Zajišťuje: Centrum pro přenos poznatků a technologií (71-CPPT)
Fakulta: Centrum pro přenos poznatků a technologií
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/12 Z [týdny/semestr]
Počet míst: neurčen / neurčen (40)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
Minimální obsazenost: 5
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Jiří Valach
Rozvrh   
Anotace
Poslední úprava: Bc. Petra Práglová (11.10.2021)
Kurz Násilí v blízkých vztazích je určen pro studenty a studentky všech oborů prezenčního a dálkového studia UK. Kurz je koncipován jako víceoborový úvod do problematiky násilí v blízkých vztazích a zahrnuje teoretické i praktické informace z oborů psychologie, sociální práce, práva a sociologie. V teoretické části se studující seznámí s koncepty, jež popisují specifickou dynamiku násilí v blízkých vztazích a jeho příčiny nejen z pohledu individuálních charakteristik, ale také jako systémový a celospolečenský problém. Teoretická část přináší také přehled důsledků prožitého násilí na oběť a úvod do teorie traumatu. Praktická část je zaměřena na práci s konkrétními anonymizovaným kazuistikami, identifikaci rizikových faktorů, posouzení míry nebezpečí opakování násilí a aplikaci přístupu zaměřeného na potřeby oběti. Příprava a realizace kurzu je zajištěna ve spolupráci akademických pracovnic s odbornicemi z praxe. Více info naleznete na webových stránkách Centra pro přenos poznatků a technologií (CPPT) https://cppt.cuni.cz/CPPTN-507.html
Cíl předmětu
Poslední úprava: Bc. Petra Práglová (03.09.2021)

Seznámit studenty se základy problematiky násilí ať již v osobních nebo pracovních vztazích ve fyzické nebo psychické formě a to z pohledů různých odborností. Předmět je interdisciplinární a je tedy určen pro kohokoliv, nehledě na jeho studijní obor.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Bc. Petra Práglová (03.09.2021)

kazuistika + aplikovat znalosti a literaturu (seminární práce: zamyslet se nad vlastní zkušeností / blízkou zkušeností / případ z médií a jak řešit, rozsah 1 - 3 NS)

Sylabus
Poslední úprava: Bc. Petra Práglová (03.09.2021)

1. Úvod (očekávání, motivace, naladění na téma) - 1h

2. Co jsou příčiny násilí v blízkých vztazích: genderově-podmíněné násilí jako strukturální problém (gender, intersekcionalita, nerovnosti, vícečetné znevýhodnění, zneužití moci) 1h

3. Teorie k partnerskému násilí (dynamika násilného vztahu, pochopení toho, co se děje, cyklus násilí, empowerment oběti, přístup založený na potřebách obětí, trauma jako důsledek zažitého násilí) 1h

4.Odchod (vyhodnocování rizik, bezpečí, rizikové faktory, překážky a bariéry při odchodu, victim-blaming, sekundární viktimizace) - 2h

5. Systém pomoci (co má systém nabídnout oběti? Potřeby obětí po odchodu, předsudky, stereotypy a ne/důvěra obětem, reálná aktuální situace systému pomoci a jeho jednotlivých složek, základní info o legislativě) - 2h

6. Práce s traumatem - 1h

7. Děti a DN (dopad partnerského násilí na děti, neutrální postoj k násilí, práce s celou rodinou, Cochemská praxe, potřeby dětí) - 1h

8. Specifická témata násilí v blízkých vztazích (zneužívání v dětství, mezigenerační násilí, násilí ve stejnopohlavních párech, muži jako oběti násilí v blízkých vztazích) - 1h

9. Podpora pro oběti (kam se obrátit, co dělat) - 1h

10. Závěrečná hodina (reflexe) - 1h

Studijní opory
Poslední úprava: Bc. Petra Práglová (03.09.2021)

Dvořáčková, J. (2017). Analýza existujících výzkumů v ČR v oblasti partnerského násilí. Praha. Retrieved from https://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/dokumenty/Metaanalyza_final.pdf

EIGE, Risk assessment and management of intimate partner violence in the EU, 2019, Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2019

Hester, M. (2006) Asking about domestic violence – implications for practice in Humphreys, C. and Stanley, N. (Eds) Domestic Violence and Child Protection – directions for good practice. London: Jessica Kingsley.

Marvánová – Vargová, B., Pokorná, D. a Toufarová, M. (2008). Partnerské násilí. Linde, Praha.

Myhill, A. and Hohl, K. (2016). The “Golden Thread”: Coercive Control and Risk Assessment for Domestic Violence. Journal of Interpersonal Violence, doi: 10.1177/0886260516675464 https://openaccess.city.ac.uk/id/eprint/15642/3/JIPV%20as%20accepted.pdf

Bednářová, Z., Macková, K., Wunschová, P. a Bláhová, K. (2009). Domácí násilí. Zkušenosti z poskytování sociální a terapeutické pomoci ohroženým osobám. Acorus o.s.,Praha, ISBN 978-80-254-5422-0.

Čírtková, L. (2014). Viktimologie pro forenzní praxi. Portál: Praha, ISBN 978-80-262-0582-1.

Heller, L.; LaPierre, A. (2016). Uzdravení vývojového traumatu. Praha, Fontána.

Herman, J.L. (2001). Trauma a uzdravenie. Humenné, Aspekt, proFamilia.

Humphreys, C., & Thiara, R. K. (2003). Neither justice nor protection: Women’s experiences of post separation violence. Journal of Social Welfare and Family Law, 25, 195-214.

Kohoutek, T.;Čermák, I. (eds) (2009). Psychologie katastrofické události. Praha, Academia.

Kutálková, P., & Kobová, Ľ. (Eds.). (2014). Sexuální násilí: Proč se nikdo neptá? Praha: In IUSTITIA.

Levine, P. A., Klineová, M. (2016). Trauma očima dítěte. Praha, Maitrea.

Levine, P.A. (2002). Probouzení tygra. Léčení traumatu. Maitera, Praha, 2011, ISBN 978-80-87249-21-5.

Levine, . (2019). Němé zpovědi – jak se tělo zbavuje traumatu a obnovuje harmonii. Maitera. Praha, ISBN 978-80-7500-449-9

Marvánová Vargová, B. a kol. (2016). Intervence v případech domácího násilí, Manuál pro zdravotníky. Praha, ROSA.

Nyklová, B. a Moree, D. (2021). Násilí na ženách v souvislosti s covid-19. Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.

Praško, J. a kol. (2003). Stop traumatickým vzpomínkám. Jak zvládnout posttraumatickou stresovou poruchu. Portál, Praha. ISBN 80-7178-811-2.

Robinson, R., Myhill, A. and Wire, J., (2018), ‘Practitioner (mis)understandings of coercive control in England and Wales’, Criminology & Criminal Justice, Vol. 18, No 1, pp. 29-49.

Rotchildová, B. (2015). Tělo nezapomíná. Psychofyziologie a léčba traumatu. Praha, Maitrea.

Shreeves, R., & Prpic, M. (2019). Violence against women in the EU: State of play, 3(September), 21–29. Retrieved from http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/630296/EPRS_BRI(2018)630296_EN.pdf

Stark, E., (2012). ‘The dangerousness of danger assessment’, Domestic Violence Report, Vol. 17, No 5, pp. 65-69.

Špatenková, N. a kol. (2005): Krizová intervence pro praxi. Grada, Praha. ISBN 80–247–0586-9

https://coercivecontrolcollective.org/news/tag/Evan+Stark

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK