PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
SPP-Sociální služby - RPK211
Anglický název: Social Services
Zajišťuje: Katedra sociální práce (27-PSP)
Fakulta: Evangelická teologická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:8/0, Zk [HS]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Hana Janečková, Ph.D.
doc. PhDr. Eva Křížová, Ph.D.
Prerekvizity : RP111, RP112, RP113, RP123
Záměnnost : RP211
Je záměnnost pro: RP211
Rozvrh ZS   
Anotace
Předmět je zaměřen na zorientování se v tuzemském systému sociálních služeb.
Základními tématy předmětu jsou:
1. FILOZOFICKÝ A PRÁVNÍ RÁMEC SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (zákon o sociálních službách, účel sociálních služeb, typologie služeb a jejich financování, role veřejné správy a nestátních neziskových organizací v systému sociálních služeb);
2. METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH (zejm.: individuální plánování a plánování zaměřené na člověka, podpora při rozhodování, případové vedení, přirozená podpora, asertivní služby, práce s komunitou, komunitní plánování);
3. KVALITA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (standardy kvality a inspekce kvality sociálních služeb, vnitření kontrola sociálních služeb)
4. OCHRANA PRÁV LIDÍ VYUŽÍVAJÍCÍCH SOCIÁLNÍ SLUŽBY (role sociálního pracovníka v sociální službě při zajištění podpory ohroženému člověku v souvislosti s ochranou a naplňováním jeho práv, rizika spojená s omezováním práv lidí v důsledku poskytování sociálních služeb);
5. SOUČASNÉ VÝVOJOVÉ TRENDY V OBLASTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (kritický přístup k právnímu zakotvení i současné praxi v sociálních službách na úrovni veřejné správy i jednotlivých poskytovatelů služeb, návaznosti na vývoj v zahraničí).
Poslední úprava: Janečková Hana, PhDr., Ph.D. (29.09.2023)
Cíl předmětu

Cílem předmětu je připravit studentky a studenty na spolupráci s organizacemi poskytujícími sociální služby, naučit je kritickému vnímání legislativního rámce, uvědomění, že sociální práce nejsou jen sociální služby a že pomoc nespočívá jen v sociální práci, podpořit ve studentách a studentech angažovaný a konstruktivní přístup k pomoci lidem v nepříznivé sociální situaci.

Poslední úprava: Janečková Hana, PhDr., Ph.D. (29.09.2023)
Literatura

Zákon 108/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a důvodová zpráva z r. 2006
Standardy kvality sociálních služeb v příloze vyhlášky 505/2006 Sb.
Registr poskytovatelů sociálních služeb: http://iregistr.mpsv.cz
Matoušek, Oldřich a kol. Sociální služby. Portál Praha 2011

Matoušek, O., Šámalová, K., Šťastná, J., Vojtíšek P.: Encyklopedie sociální práce. Praha: Portál 2013

Matoušek, Oldřich a kol.: Strategie a postupy v sociální práci. Portál 2022
Metodické materiály ke komunitnímu plánování na webu MPSV: http://www.mpsv.cz/cs/844
Plánování zaměřené na člověka: https://rytmus.org/planovani-zamerene-na-cloveka/
Úmluva o právech dítěte
Úmluva o právech osob s postižením. http://www.umluva.cz/
Ústava ČR – Listina základních práv a svobod
Evropská Charta práv a povinností starších osob vyžadujících dlouhodobou péči a pomoc: https://www.age-platform.eu/images/stories/22204_AGE_charte_europeenne_CS_v2.pdf
Dobrovolný evropský rámec pro kvalitu sociálních služeb. Výbor pro sociální ochranu EU, 10.8.2010. Dostupné: http://www.mpsv.cz/files/clanky/10768/QF_document_100707_CZ_korekce.pdf

Koncepce podpory transformace pobytových sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb, poskytovaných v přirozené komunitě uživatele a podporující sociální začlenění uživatele do společnost. MPSV 2007. www.mpsv.cz

Reforma systému psychiatrické péče: mezinárodní politika, zkušenost a doporučení: https://www.nudz.cz/files/common/reforma_systemu_psychiat_pece.pdf

Cháb M. Svět bez ústavů. Praha: Quip 2004.

Kalvach Z.: Podpora rozvoje komunitního systému integrovaných podpůrných služeb. Diakonie ČCE – Institut důstojného stárnutí, Praha 2014

Pilát M.: Komunitní plánování sociálních služeb v současné teorii a praxi. Praha: Portál, 2015

Hauke M.: Pečovatelská služba a individuální plánování, Praha: Grada, 2011

Holmerová I: Case management v péči o lidi žijící s demencí. Praha: FHS UK, 2018

Dragomirecká E. a kol: Ti, kteří se starají. Podpora neformálnín péče o seniory. Praha: Karolinum, 2020

Koncepce sociálního bydlení ČR 2015-2025: http://www.mpsv.cz/files/clanky/22514/Koncepce_soc_bydleni_2015.pdf

Sládek Miloš: Inspekce kvality v rezidenčních zařízeních sociálních služeb - etické aspekty. FHS UK: 2013

Standardy kvality sociálních služeb. Výkladový slovník pro poskytovatele. MPSV. Praha 2008. Dostupné: http://www.mpsv.cz/files/clanky/5966/4_vykladovy_sbornik.pdf

Vojtíšek, Petr: Evaluace v praxi sociální práce – Praktický průvodce pro sociální pracovníky. Sociální práce/Sociálna práca, 2/2021, Inspirace pro praxi, Online články.
Poslední úprava: Janečková Hana, PhDr., Ph.D. (29.09.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK