PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Systematická teologie - 1. souborná zkouška - RETKN4100
Anglický název: Systematic Theology - First Comprehensive Examination
Zajišťuje: Katedra systematické teologie (27-SYST)
Fakulta: Evangelická teologická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: oba
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://web.etf.cuni.cz/ETFN-354.html
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. Jan Štefan, Dr.
doc. Dr. Petr Macek, Ph.D.
doc. Petr Gallus, Ph.D.
Třída: povinně volitelný
Neslučitelnost : RET4106
Záměnnost : RBAKEVT0
Rozvrh ZS   Rozvrh LS   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Klára Maturová (19.02.2022)
První souborná zkouška zahrnuje examinaci ze všech dílčích předmětů disciplíny, jak si je studující osvojovali při
přednáškách a seminářích tak, aby byly ověřeny znalosti a dovednosti studentů v rámci komplexu dané disciplíny.
Výběr příslušné literatury je zveřejňován aktuálně na stránkách katedry. Zkouška předpokládá důkladnou
individuální přípravu.

Student/ka si osvojí historický přehled theologie, přečte některý z výkladů Kréda a důkladně prostuduje jeden z
úvodů do systematické theologie/dogmatiky. Vlastní zkouška se zpravidla skládá ze tří otázek:
1. některý theologický směr nebo významný theolog;
2. jeden z článků Kréda;
3. některé základní téma klasické dogmatiky.
Zvolené knihy si přineste s sebou.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Klára Maturová (19.02.2022)

BEINERT, Wolfgang (vyd.): Slovník katolické dogmatiky, z němč. přel. Michal Altrichter a Leo Hipsch, 477 stran, MCM Olomouc 1994.

ŘÍČAN, Rudolf (vyd.): Čtyři vyznání. Vyznání augsburské, bratrské, heltvetské a české se čtyřmi vyznáními staré církve a se Čtyřmi články pražskými, Spisy KEBF A 15, 412 stran, Kalich 1951. (čes.)

MOLNÁR, Amedeo: Pohyb teologického myšlení. Přehledné dějiny dogmatu, skriptum KEBF, 440 stran, Kalich 1982.

GIBELLINI, Rosino: Teologické směry 20. století, z italského originálu s přihlédnutím k německému překladu přeložili Pavel Reginald Větrovec a David Sanetrník, 664 stran, Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství, 2011. Slovensky: Teológia 20. storočia, slovenský překlad Jozefa Tomaščína a Antona Košťála z italštiny, 450 stran, Vydavateĺstvo Michala Vaška Prešov 1999.

BARTH, Karl: Uvedení do evangelické theologie, z němč. přel. Samuel Verner a Luděk Brož, spolu s Brož, Luděk: Cesta Karla Bartha, s. 175-303, Kalich 1988.

MIGLIORE, Daniel L.: Faith Seeking Understanding, 312 stran, Grand Rapids 1991. Česky: Víra usilující rozumět: úvod do křesťanské teologie, 395 stran, Mlýn, Jihlava, 2009.

McGRATH, Alister E.: Christian Theology. An Introduction, 603 stran, 2. vyd. Oxford 1996.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK