PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
STPV2-Systematická teologie 1 - RETK4031
Anglický název: Systematic Theology 1
Zajišťuje: Katedra systematické teologie (27-SYST)
Fakulta: Evangelická teologická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:8/0, --- [HS]
letní s.:8/0, Z [HS]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: RETKN4031
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. Jan Štefan, Dr.
doc. Petr Gallus, Ph.D.
Mgr. Ondřej Kolář, Th.D.
Třída: povinně volitelný
Prerekvizity : RETK1001, RETK2001, RETK4001
Rozvrh ZS   Rozvrh LS   
Anotace -
Poslední úprava: prof. Jan Štefan, Dr. (08.09.2021)
Hlavní přednáška z oboru Systematická teologie na bakalářské úrovni kombinovaného studia, základní kurz dogmatiky (věrouky).

V přehledové formě s ukázkami traktuje velké tematické okruhy oboru:
Prolegomena.
Theo-logie. Kosmologie. Antropologie.
Christologie. Soteriologie.
Pneumatologie. Eklesiologie. Sakramentologie. Eschatologie.
V přednáškách jsou představovány a komentovány klasické dogmatické koncepty; exkursy orientují po theologické literatuře 20.století.
Cíl předmětu
Poslední úprava: prof. Jan Štefan, Dr. (27.09.2020)

Seznámit se s fundamentálními výpověďmi křestanské víry a jejich promýšlením v křesťanské tradici.

Literatura
Poslední úprava: prof. Jan Štefan, Dr. (08.09.2021)

Wolfgang BEINERT (a kol.), Slovník katolické dogmatiky, Olomouc: Matice Cyrilometodějská 1994.
Karl RAHNER, Herbert VORGRIMLER, Teologický slovník. Praha: Vyšehrad 1996.

Metody výuky
Poslední úprava: prof. Jan Štefan, Dr. (15.09.2021)

Kurz Systematická teologie 1 tvoří kratší přednáška vyučujícího uvádějící do velkých témat věroučné věrouky. Volně se váže k učebnici: Daniel L. MIGLIORE, Víra usilující rozumět. Úvod do křesťanské teologie (česky 2004).

Po přednášce přímo následuje Proseminář systematické teologie, v němž se studenti a studentky cvičí zvládat četbu středně obtížného moderního theologického textu v překladu do mateřského jazyka.

Studenti a studentky průběžně odevzdávají úkoly z moodlu kurzu:
moodle : Systematická teologie 1 RETK4031

Klíč: Migli

V případě, že by během semestru došlo k přechodu na distanční výuku, budeme spolu komunikovat prostřednictvím on-line konference. 

https://zoom.us/j/94548302102?pwd=bVN4OGFJSkZhRG15MnpkL0JnWm1YZz09

Meeting ID: 945 4830 2102
Passcode: nYyR25

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. Jan Štefan, Dr. (10.09.2021)

Zápočet budě udělován na konci LS za 80% účast v každém semestru a za správně vyplněné testy v příslušném moodle kurzu.

Sylabus
Poslední úprava: prof. Jan Štefan, Dr. (15.09.2021)

1.   (1) Úloha teologie (Jan Štefan)

2.   (2) Co to znamená zjevení / (3) Autorita Písma (Ondřej Kolář )

3.   (4) Trojjediný Bůh (Petr Macek)

4.   (5) Dobré stvoření / (6) Boží Prozřetelnost a tajemství zla (7) Člověk jako stvoření, jako hříšník a jako nové bytí v Kristu (Ondřej Kolář) 

5.   (8) Osoba a dílo Ježíše Krista (Jan Štefan)

6.   (9) Duch svatý a křesťanský život (Jan Štefan)

7.   (10) Nové společenství (Ondřej Kolář)

8.   (13) Křesťanská naděje (Jan Štefan)

 

Studijní opory
Poslední úprava: Mgr. Zdenko Širka, Th.D. (20.09.2021)

https://moodle.etf.cuni.cz/moodle/course/view.php?id=792

Klíč: Migli

Požadavky k zápisu
Poslední úprava: Mgr. Zdenko Širka, Th.D. (20.09.2021)

Kurz RETK 4031 si lze zapsat pouze společně s kurzem RETK 4011 Proseminář systematické teologie (na moodlu samostatný online kurz: https://moodle.etf.cuni.cz/moodle/course/view.php?id=811).

Oba kurzy je nutné absolvovat zároveň.

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK