PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Základy speciální tělesné přípravy 2 - PVOT142NK
Anglický název: Basics of the Special Physical Training 2
Zajišťuje: Vojenská tělovýchova (51-600700)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:16/0, Z+Zk [HS]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Poznámka: nutno dodat lékařské potvrzení
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Michal Vágner, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Vladimír Michalička, Ph.D.
PhDr. Karel Sýkora, Ph.D.
PhDr. Michal Vágner, Ph.D.
Záměnnost : PVOT142N
Je neslučitelnost pro: PVOT142N
Je záměnnost pro: PVOT142N
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jan Maleček (24.10.2022)
Cílem předmětu je seznámení s procesem plánování výuky ve speciální tělesné přípravě v zařízeních a útvarech resortu Ministerstva obrany. Při výuce je kladen důraz na nezbytné předpoklady pro vytvoření pracovní skupiny instruktorů v tématech: základy přežití, boj zblízka, vojenské plavání, vojenské lezení, přesuny na ledu a sněhu jako spolupracujícího celku pro utváření výcviku ve speciální tělesné přípravě v resortu Ministerstva obrany. V praktické části navazuje předmět na základy speciální tělesnou přípravu 1 a jsou dále rozšiřovány dovednosti z tematiky vojenského lezení a boje zblízka. Předmět je zakončen závěrečnou zkouškou prověřující znalost systému speciální tělesné přípravy v celém rozsahu v souladu s výukou v předmětu Základy speciální tělesné přípravy I, II, III, 1 a 2.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Jan Maleček (24.10.2022)
Cílem předmětu je v návaznosti na předmět ZSTP 1 prohloubit znalosti potřebné pro vedení výcviku ve speciální tělesné přípravě v resortu Ministerstva obrany, a to především v tématech boje zblízka, vojenského lezení, přesunů na sněhu a ledu, vojenského plavání a základů přežití. V praktické části je cílem naučit studenty v tématu boje zblízka boj na zemi, obranu proti útočníkovi ozbrojenému nožem a kontaktní boj s přechodem ze stoje na zem. V oblasti vojenského lezení seznámit, nacvičit a procvičit postup lezeckého družstva, dopomoc a záchranu unavenému nebo raněnému lezci.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Jan Maleček (24.10.2022)

Výstupní požadavky: cílové znalosti a dovednosti 

Výstupním požadavkem je teoretické a praktické přezkoušení. Teoretické přezkoušení probíhá pomocí písemného testu s otevřenými otázkami, kde je cílem prověřit znalosti: 

Zkouška se skládá z následujících částí: 

1) Písemná část: písemné zodpovězení otázek 

 • Vedení výcviku ve STP 
 • Aplikace znalostí struktury sportovního tréninku a biomechaniky do výcviku STP 
 • Popis nácviku a výcviku konkrétního úkolu ve vybraném tématu STP 
 • Řešení situace, ve které se uplatní jednotlivé prvky výcviku STP 

Hodnocení písemné části: udělení známky 1 až 4) 

Příklad při 18 otázkách: 0 - 18 nevyhovující; 19 - 24 dobře; 25 - 30 velmi dobře; 31 - 36 výborně 

2) Ústní část: rozbor písemných otázek s důrazem na znalost vedení výcviku 

Ústní část navazuje na otázky v písemné části a vyhodnocuje se v souladu s prověřením pochopení problematiky, projevu vyjádření a způsobu vysvětlení. 

Témata písemné části 

Speciální tělesná příprava

 • Systém výcviku STP v AČR 
 • Bezpečnostní opatření pro výcvik STP 
 • Instruktor a vedoucí instruktor STP 
 • Hodnocení dovedností ve STP 
 • Sestavování programů výcviku 

Plánování 

 • Vedení dokumentace 
 • Provedení kurzu STP 
 • Vedení výcviku ve STP (organizace a didaktika). 

Základy přežití 

 • Přežití: úkoly, cíle, obsah, pravidla. 
 • Mapa: směry, polohopis, výškopis, značky, vrstevnice, výškový interval. 
 • Postup skupiny při přesunu. 
 • Měření na mapách. 
 • GPS: charakteristika, princip, segmenty, omezení, metody měření. 
 • Souřadnicové systémy. 
 • Formy při nácviku činností prostředků sebezáchovy. 
 • Psychologické aspekty při výcviku v přežití. 
 • Organizace a příprava kurzu v základech přežití. 

Boj zblízka 

 • Historie výcviku boje zblízka ve 20. století. 
 • Co je MuSaDo a MuSaDo MCS? 
 • Důvody pro výcvik boje zblízka v ozbrojených složkách. 
 • Významnost a začlenění základních technik do výcviku boje zblízka. 
 • Vitálními a zranitelné body na těle člověka. 
 • Tematické oblasti, celky a části 1. stupně výcviku boje zblízka. 
 • Formy a metody při nácviku technik boje zblízka. 
 • Přístup k sestavování programů výcviku v boji zblízka. 
 • Hodnocení technik boje zblízka. 
 • Bezpečnostní opatření před a při výcviku v boji zblízka. 
 • Organizace a příprava kurzu v boji zblízka. 

Vojenské plavání 

 • Úkoly, cíle a obsah vojenského plavání. 
 • Základy hydrologie 
 • Zdokonalovací výcvik plaveckých dovedností. 
 • Způsoby brodění 
 • Základy překonávání vodní překážky. 
 • Osobní zásah 
 • Formy a metody při výcviku ve vojenském plavání. 
 • Hodnocení technik boje zblízka. 
 • Bezpečnostní opatření před, při a po výcviku ve vojenském plavání. 
 • Organizace a příprava kurzu ve vojenském plavání. 

Vojenské lezení 

 • Historie lezení a horolezectví (obecně a v ozbrojených složkách) 
 • Důvody pro výcvik vojenského lezení v ozbrojených složkách. 
 • Využití vojenského lezení pro trénink všeobecné pohybové výkonnosti. 
 • Základní fyzikální aspekty vojenského lezení (pádový faktor, rázová síla, konstrukce a pevnosti karabin a lan). 
 • Tematické oblasti, celky a části vojenského lezení. 
 • Materiál využívaný pro výcvik vojenského lezení. 
 • Bezpečnost při provádění vojenského lezení. 
 • Formy a metody při nácviku technik vojenského lezení. 
 • Hodnocení pohybového výkonu ve vojenském lezení. 
 • Organizace a příprava kurzu ve vojenském lezení. 

Přesuny 

 • Cíle, úkoly, rozdělení a charakteristika přesunů. 
 • Plánování přesunu 
 • Nebezpečí při přesunech. 
 • Ústroj, výstroj a výzbroj pro přesuny. 
 • Lavinová problematika 
 • Záchrana zasypaného 
 • Bezpečnostní opatření pro přesuny. 
 • Transport raněného 
 • Způsoby bivakování 
 • Formy a metody při přesunu jednotlivce, skupiny nebo jednotky. 
 • Psychologické aspekty přesunu v zimních podmínkách. 
 • Organizace a příprava výcviku v přesunech v horském prostředí. 

Překonávání překážek 

 • Druhy překážek 
 • Způsoby překonání překážky 
 • Tréninkové metody při překonávání překážek. 
 • Rozbor pohybového výkonu při překonání překážky. 
 • Bezpečnostní opatření při výcviku na překážkové dráze. 

Pohybový výkon & STP 

 • Motorické učení a jeho specifikace do edukace dovedností ve STP. 
 • Fáze osvojování motorického učení v edukaci vybrané dovednosti ve STP. 
 • Jednotlivé části výcvikové hodiny. 
 • Význam anticipace ve výcviku STP. 
 • Jak se podílí transfer na osvojování nových dovedností. 

Fyziologie & STP 

 • Základní životní potřeby člověka.
 • Co je adaptace a aklimatizace? 
 • Extrémní vlivy prostředí negativně působící na člověka z hlediska přežití v přírodě. 
 • Co je horská nemoc, jak se projevuje? 
 • Základní prostředky v boji proti chladu při přežití. 
 • Nebezpečí hrozí vojákovi v terénu při nepříznivých tepelných podmínkách 
 • Co je dehydratace, jak se projevuje? 
 • Jak se projevuje únava? 
 • Zátěžové situace, které mohou působit na člověka v situaci přežití. 
 • Energetické krytí během plánované pohybové činnosti. 

Bezpečnost při výcviku ve STP 

 • Možné příčiny zranění či náhlého onemocnění. 
 • Zajištění bezpečnosti před, při a po výcviku. 

Postup první pomoci při náhlém onemocnění čiporanění v důsledku: 

 • Bodnutí (otevřená sečná rána, krvácení z tepny)
 • Ztráty vědomí po předešlém úderu 
 • Ztráty vědomí po předešlém příliš vysokém zatížení 
 • Předešlého pádu (s podezřením na poranění páteře) 
 • Bezvědomí v sedacím úvazku 
 • Pádu z výšky
 • Úžehu a úpalu
 • Omrzlin
 • Tonutí

3) Praktické přezkoušení je rozděleno do oblasti boje zblízka a vojenského lezení 

V tématu boje zblízka musí student prokázat následující osvojené dovednosti: 

 • Boj na zemi: škrcení - gilotina, předloktím ze zadu, pomocí rukávu, pomocí paže útočníka, pomocí kloubů s využitím útočníkova oděvu. 
 • Sebeobranné techniky: obrana proti útočníkovi ozbrojeného nožem (viz. obsah 1. stupně boje zblízka v AČR). 
 • Kontaktní boj - sparring s přechodem ze stoje do boje na zemi. 

V tématu vojenského lezení musí student prokázat následující osvojené dovednosti: 

 • Postup lezeckého družstva (3-členné) 
 • Slanění se zraněným 
 • Dopomoc unavenému (zraněnému) lezci
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Jan Maleček (24.10.2022)

VĚSTNÍK MO. (2011). Služební tělesná výchova v rezortu Ministerstva obrany (NVMO č.12/2011). Praha: MO.

VÁGNER, M., SÝKORA, K., BARTÁK, E. & DOLEŽEL, M. (2010). Speciální tělesná příprava - zkušební řády, programy instruktorských kurzů a profesní minimum (PUB 71-84-01). Vyškov: VydOd OIT IRo VeV - VA.

Ministerstvo obrany. (1998). Vojensko-praktické lezení (Těl-51-1). Praha: AČR.

Ministerstvo obrany. (1999). Překonávání překážek a házení (Těl-51-2). Praha: MO.

Ministerstvo obrany. (2017). Boj zblízka (Pub 71-84-02). Vyškov: VA

Ministerstvo obrany. (2016). Základy přežití (pub 71-84-03). Vyškov: VA

Ministerstvo obrany. (2006). vojenské plavání (pub 75-85-02). Vyškov: VA

Ministerstvo obrany. (2006). Vojenský pětiboj (pub 75-85-01). Vyškov: VA

BARTÁK, E. a kol. (2008). Výukové DVD vojenského lezení. Praha: AWT s r.o./ X-treme video.

SÝKORA, K., a kol. (2010). Výukové DVD vojenského plavání. Praha: AWT s r.o./ X-treme video.

VÁGNER, M. a kol. (2008). Výukové DVD a multimediální učebnice 1. stupně boje zblízka. Praha: AWT s r.o./ X-treme video.

VÁGNER, M. a kol. (2012). DVD - Základy boje na zemi. Praha: VO FTVS UK.

VÁGNER, M. a kol. (2020). DVD - Boj nožem. Praha: VO FTVS UK.

VÁGNER, M. a kol. (2017). DVD - Základy kontaktního boje. Praha: AVIS.

VGHÚ. (2005). Základy orientace v terénu. Dobruška: VGHÚ.

LIDMILA, J. (2000). Topografická příprava. Vyškov: VVŠ PV.

SCHMIDT, R. (2014). Motor Learning and Performance. Human Kinetics

SILBERNAGL, S. (2016). Atlas fyziologie člověka. Praha: Grada

VÁGNER, M. (2008). K teorii boje zblízka. Praha: Karolinum.

SÝKORA, K. a kol. (2016). K teorii vojenského plavání. Praha: Karolinum.

FRANK, T. KUBLÁK, T. a kol. (2007). Horolezecká abeceda. Praha: Epocha.

NEUMAN, J. (1999). Překážkové dráhy, lezecké stěny a výchova prožitkem. Praha: Portál.

ŠELENBERK, O. (2003). Bojové umění MUSADO. Praha: Pbtisk.

CACUTT, L. (1996) Přežít!. Praha: Svojtka a Vašut.

HOŠEK, V. (1997) Psychologie odolnosti. Praha: Univerzita Karlova.

TOD, P. a kol. (2012). Psychologie sportu. Praha: Grada

NAKAJAMA, M. (1994) Dynamické karate (I. Fojtík, Trans.). Praha: Naše vojsko. (Original work published 1966).

BOYLE, M. (2010) Advances in Functional Training. Chichester: Lotus

KRÁL, P. a kol. (1990). Karate (učební text pro trenéry III. A II. třídy). Praha: Olympia.

SVOBODA, B. (2000). Pedagogika. Praha: Karolinum.

SCHUBERT, P. (1998) Bezpečnost a riziko na skále ledu I. Díl. Překl. Kumpar, V., 2. vyd. Praha : Freytag & Bernát.

SCHUBERT,P. (2002) Bezpečnost a riziko na skále ledu II. Díl. Překl. Tlustý. V., 1. vyd. Praha: Freytag & Bernát.

SIMM, O. (1995) Pohyb v neledovcových velehorách. Lysá nad Labem: Alpy.

GNÁD, T. a kol. (2002) Kapitoly z lyžování. Praha: Karolinum.

PŘÍBRAMSKÝ, M. (1999) Lyžování. Praha: Grada Publishing spol. s r. o..

POHL, W., SCHELLHAMMER, CH. (2005) Základy skialpinismu. Přel. R. Kujan. Vsetín: Altimax. 100 s. Přel. z anglického orig. Skialpinismus and Skitouring.

BUREŠ, L. (1995) Pohyb po ledovcích. Lysá nad Labem: Alpy.

FM 21-76. (1998) US army survival manual. New York: Dorset Press.

Blahuš, P. (1981). Matematická teorie škálování a možnosti jejího využití v tělesné výchově - přehled nových poznatků. Acta Universitatis Carolinae Gymnica, 17 (2), 81-96.

Blahuš, P. (1982). Matematické metody škálování a možnosti jejich použití v tělovýchovné diagnostice. Teorie a praxe tělovýchovy. 3 (2), 108-111.

Čelikovský, S., Měkota, K., Kasa, J., & Belej, M. (1985). ANTROPOMOTORIKA I. (1. vyd.). Košice: Rektorát Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach.

Měkota, K., & Blahuš, P. (1983). Motorické testy v tělesné výchově. Praha: SPN.

Měkota, K., Kovář, R., & Štěpnička, J. (1988). Antropomotorika II. Praha: SPN.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jan Maleček (24.10.2022)

Tematika:

1. Souhrn teoretických podkladů k vedení výcviku ve STP


2. Souhrn teoretických podkladů k výcviku v základech přežití


3. Souhrn teoretických podkladů k výcviku v přesunech


4. Souhrn teoretických podkladů k výcviku ve vojenském plavání


5. Sebeobranné techniky a boj na zemi (opakování)


6. Sebeobranné techniky (proti noži)


7. Sebeobranné techniky (proti noži)


8. Záchranné techniky – první pomoc (opakování)


9. Fixní lana – vytváření různých druhů přemostění


10. Jištění a lezení prvolezce (opakování) 

Studijní opory
Poslední úprava: Mgr. Jan Maleček (24.10.2022)

Distanční způsob výuky bude probíhat využitím aplikace MS Teams.

Student bude do předmětu v aplikaci MS Teams přihlášen využitím emailu registrovaným v rámci vojenské tělovýchovy (příjmení@vojenskyobor.cz) koordinátorem pro E-learning.

V aplikaci MS Teams jsou dostupné distanční texty a prezentace u přednášek a výuková videa u praktické výuky.

Online přenos nebo videozáznam u semináře a cvičení probíhá v aplikaci MS Teams.

Odkaz na videozáznam je vždy zveřejněn předem v kalendáři MS Teams, kde budou vždy na začátku a v průběhu semestru aktuální hodiny a odkazy na online výuku.

Přednášky a videa budou studentům dostupná i po jejich uskutečnění.

Prezentace jednotlivých přednášek jsou dostupné v moodle: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=6130

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK