PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Speciální tělesná příprava - praxe - PVOT136N
Anglický název: Special Physical Training - Practice
Zajišťuje: Vojenská tělovýchova (51-600700)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:8/0, KZ [DS]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: nutno dodat lékařské potvrzení
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Karel Sýkora, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Karel Sýkora, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Michal Vágner, Ph.D. (30.12.2021)
Předmět obsahuje třídenní kurz boje zblízka IV, čtyřdenní kurz vojenského lezení IV a pětidenní kurz přesunů na sněhu a ledu II. Navazuje a zakončuje teoretickou a praktickou výuku v předmětu ZSTP a STP. Cvičební hodiny směřují k výuce nových dovedností, ale především i k vedení výcviku předáváním již naučených dovedností v souladu s didaktickými poznatky. Kurzy jsou zakončeny zápočtem a zkouškou. Součástí zkoušky je i přezkoušení pro získání osvědčení instruktora v boji zblízka, vojenském lezení a přesunech na sněhu a ledu.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Michal Vágner, Ph.D. (30.12.2021)

Cílem předmětu je zdokonalit studenty ve vedení výcviku v souladu s dovednostmi ve vybraných tématech speciální tělesné přípravy v resortu Ministerstva obrany za ztížených podmínek a připravit tak komplexně studenty k vedení výcviku ve speciální tělesné přípravě. Studenti absolvují tři kurzy, ve kterých je cílem prokázat znalost technik a vedení výcviku v boji zblízka, vojenském lezení a přesunů na sněhu a ledu.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Michal Vágner, Ph.D. (30.12.2021)
Výstupní požadavky: cílové znalosti a dovednosti

Výstupním požadavkem je teoretické a praktické přezkoušení. Teoretické přezkoušení probíhá pomocí písemného testu s otevřenými otázkami a navazuje na výuku v Základech speciální tělesné přípravy 1 a 2. V praktické části je cílem prověřit znalosti z oblasti:

 • Historie výcviku boje zblízka
 • Systému výcviku boje zblízka
 • Charakteristika základních, sebeobranných a speciálních technik
 • Řešení konfliktních situací
 • Systém výcviku vojenského lezení
 • Právní aspekty při pohybu mimo VVP
 • Prostředky záchrany osob pomocí vojenského lezení
 • Systému výcviku přesunů na sněhu a ledu
 • Zabezpečení výcviku přesunů na sněhu a ledu
 • Meteorologie a lavinová problematika

Boj zblízka IV

 • Základní techniky (pády, postoje, kryty, údery, kopy, páky, přehozy a porazy)
 • Sebeobranné techniky proti neozbrojenému protivníkovi (proti úderům a kopům, proti držení a škrcení ze předu a ze zadu)
 • Sebeobranné techniky proti ozbrojenému protivníkovi (tyčovitým předmětem, nožem)
 • Cvičný úderový boj
 • Vedení výcviku
 • Přezkoušení fyzické připravenosti

Vojenské lezení IV

 • Spouštění osob a materiálu
 • Vyprošťování osob a materiálu vytažením
 • Improvizované transportní prostředky
 • Použití fixních lan
 • Techniky lezení
 • Techniky Slanění
 • Postup družstva
 • Vedení výcviku

Přesuny na sněhu a ledu II

 • Pohyb v horách (jednotlivec, malá skupina)
 • Lyžařské dovednosti v upraveném i neupraveném terénu
 • Přesun za stížených podmínek
 • Přesun malé a velké jednotky
 • Výstupy a sjíždění na lyžích ve skupině (záchrana, zátěž)
 • Používání sněžnic a improvizovaných prostředků pro přesuny na sněhu a ledu
 • Záchrana zasypaného
 • Využití lezeckého materiálu při přesunech na sněhu a ledu
 • Bivakování
 • Vedení výcviku

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (12.10.2022)

VĚSTNÍK MO. (2011). Služební tělesná výchova v rezortu Ministerstva obrany (NVMO č.12/2011). Praha: MO.

VÁGNER, M., SÝKORA, K., BARTÁK, E. & DOLEŽEL, M. (2010). Speciální tělesná příprava - zkušební řády, programy instruktorských kurzů a profesní minimum (PUB 71-84-01). Vyškov: VydOd OIT IRo VeV - VA.

Ministerstvo obrany. (2017). Boj zblízka (Pub 71-84-02). Vyškov: VA

VÁGNER, M. a kol. (2008). Výukové DVD a multimediální učebnice 1. stupně boje zblízka. Praha: AWT s r.o./ X-treme video.

VÁGNER, M. a kol. (2012). DVD - Základy boje na zemi. Praha: VO FTVS UK.

VÁGNER, M. a kol. (2017). DVD - Základy kontaktního boje. Praha: AVIS.

VÁGNER, M. (2008). K teorii boje zblízka. Praha: Karolinum.

FM 21-76. (1998) US army survival manual. New York: Dorset Press.

HOŠEK, V. (1997) Psychologie odolnosti. Praha: Univerzita Karlova.

TOD, P. a kol. (2012). Psychologie sportu. Praha: Grada.

SCHUBERT, P. (1998) Bezpečnost a riziko na skále ledu I. Díl. Překl. Kumpar, V., 2. vyd. Praha : Freytag & Bernát.

SCHUBERT,P. (2002) Bezpečnost a riziko na skále ledu II. Díl. Překl. Tlustý. V., 1. vyd. Praha: Freytag & Bernát.

SIMM, O. (1995) Pohyb v neledovcových velehorách. Lysá nad Labem: Alpy.

GNÁD, T. a kol. (2002) Kapitoly z lyžování. Praha: Karolinum.

PŘÍBRAMSKÝ, M. (1999) Lyžování. Praha: Grada Publishing spol. s r. o..

POHL, W., SCHELLHAMMER, CH. (2005) Základy skialpinismu. Přel. R. Kujan. Vsetín: Altimax. 100 s. Přel. z anglického orig. Skialpinismus and Skitouring.

BUREŠ, L. (1995) Pohyb po ledovcích. Lysá nad Labem: Alpy.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Michal Vágner, Ph.D. (04.11.2022)

* Boj zblízka IV

Výuka pojednává o koncepci a systému výcviku boje zblízka v resortu Ministerstva obrany, dále zahrnuje vedení výcvikové hodiny v tělovýchově, vedení výcvikové hodiny boje zblízka v armádním prostředí, metody nácviku a zdokonalujícího výcviku boje zblízka, základy první pomoci při úrazech, rozvoj pohybové výkonnosti s aplikací do tréninku boje zblízka, způsoby přípravy organismu k výkonu, podstatu strečinkových cvičení v aplikaci do sebeobrany, způsoby návratu organismu do klidových hodnot, využití zbraní v boji zblízka a výstroje vojáka v souvislosti s technikami boje zblízka. Praktická výuka shrnuje veškeré techniky prvního stupně boje zblízka. Při výuce je kladen důraz na technické provedení a následné vysvětlení didaktické provázanosti při nácviku a výcviku vojáků na různé úrovni. Vedle teoretických a praktických poznatků jsou do výcviku zahrnuty i způsoby prezentace výcviku boje zblízka na veřejnosti.

Tematika:

1. Teorie boje zblízka v resortu Ministerstva obrany

2. Základní techniky

3. Sebeobranné techniky (bez zbraně)

4. Obrana proti tyčovitým předmětům

5. Obrana proti noži

6. Speciální techniky - techniky pro VP

7. Cvičný úderový boj

8. Vedení výcviku

9. Metodická a prezentační cvičení

10. Kontrolní cvičení

* Vojenské lezení IV

Výuka shrnuje veškeré techniky do úrovně instruktora vojenského lezení včetně využití didaktických metod, forem a stylů při vedení výcviku. Teoretická část zahrnuje zpracování písemné dokumentace k vedení zaměstnání (plán, písemná příprava, metodický list). Při výuce je kladen důraz na technické provedení a následné vysvětlení didaktické provázanosti při nácviku a výcviku vojáků na různé úrovni. V kurzu je prohlubována znalost použití výstroje vojáka a její modifikace v souvislosti s technikami vojenského lezení. Důraz je kladen na praktické využití technik vojenského lezení při překonání různých druhů překážek.

Tematika:

1. Teorie vojenského lezení

2. Technika a taktika postupu lanového družstva - didaktika a metodika výcviku

3. Techniky výstupu po laně - didaktika a metodika výcviku

4. Techniky slaňování - didaktika a metodika výcviku

5. Záchranné techniky - kompletní záchranná operace

6. Vedení výcviku

7. Kontrolní cvičení


* Přesuny na sněhu a ledu II

V kurzu jsou probírány zásady organizace a všestranného zabezpečení zaměstnání v přesunech na sněhu a ledu; obsah výcviku a didaktické zásady výuky, základy meteorologie, mechanismy působení chladu a jejich účinky na člověka, zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při výcviku přesunů na sněhu a ledu, struktura výcvikové hodiny přesunů na sněhu a ledu, metodické zásady výcviku při přesunech na sněhu a ledu, základní prostředky zvyšování tělesné výkonnosti v rámci výcviku přesunů na sněhu a ledu, písemná dokumentace k vedení zaměstnání, bezpečný pohyb v horském prostředí, výběr pracoviště k jednotlivým tématům přesunů na sněhu a ledu, výběr a použití materiálu pro výcvik, plánování a vedení výcviku v závislosti na cílové skupině, časovým možnostem, materiálním vybavení a potřebám resortu Ministerstva obrany.

Tematika:

1. Meteorologie a lavinová problematika

2. Zabezpečení výcviku

3. Zdokonalovací výcvik lyž. dovedností v upraveném i neupraveném terénu

4. Výstupy a sjíždění na lyžích ve skupině, záchrana

5. Používání sněžnic a improvizovaných prostředků pro přesuny na sněhu a ledu

6. Přesuny za ztížených podmínek

7. Přesuny malé a velké jednotky

8. Záchrana zasypaného

9. Využití horolezeckého materiálu při přesunech na ledu a sněhu

10. Bivakování

11. Vedení výcviku

12. Kontrolní cvičení, přezkoušení

Studijní opory
Poslední úprava: PhDr. Michal Vágner, Ph.D. (04.11.2022)

Výuka je vedena formou praktických kurzů s povinnou účastí studentů prezenční i kombinované formy studia. Jednotlivé kurzy navazují na výuku v předmětu Základy speciální tělesné přípravy 2, pro kterou jsou studijní opory umístěné v moodle: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=6130

Dovednosti obsažené v kurzech jsou v publikacích resortu MO (umístěné v MS Teams a dostupné všem studentům vojenského oboru): Publikace_resort MO

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK