PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Speciální tělesná příprava II - PVOT131
Anglický název: Special Physical Training II
Zajišťuje: Vojenská tělovýchova (51-600700)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:15/0, Z [DS]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: nutno dodat lékařské potvrzení
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Michal Vágner, Ph.D.
PhDr. Karel Sýkora, Ph.D.
Mgr. Vladimír Michalička, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Vladimír Michalička, Ph.D.
PhDr. Karel Sýkora, Ph.D.
PhDr. Michal Vágner, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Michal Vágner, Ph.D. (29.12.2021)
Předmět je rozčleněn do jednotlivých kurzů, ve kterých se absolventi učí dovednosti ve speciální tělesné přípravě. Výuka se skládá z pětidenního kurzu základů přežití, kde je absolvent prakticky seznámen s přežitím v letních podmínkách. Na předchozí úsek studia navazuje čtyřdenní kurz vojenského lezení a třídenní kurz boje zblízka. Oba kurzy navazují na výuku v předmětu „Základy speciální tělesné přípravy II“. Součástí předmětu je i kurz vojenského plavání, kde jsou absolventi seznamováni se způsoby překonávání vodních překážek.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Michal Vágner, Ph.D. (29.12.2021)

Cílem předmětu je zdokonalit studenty ve vybraných tématech speciální tělesné přípravy v resortu Ministestva obrany. Studenti absolvují čtyři kurzy, ve kterých je cílem osvojit si zásady pohybu a pobytu v terénu, prostředky sebezáchovy, mezinárodní a smluvené nouzové signály, sebeobranné techniky boje zblízka, cvičný úderový boj, použití výstroje vojáka a její modifikace v souvislosti s technikami vojenského lezení, povelovou techniku, zacházení s horolezeckým materiálem a popis a vysvětlení funkce jednotlivých pomůcek ve vojenském lezení, bezpečnost a ochranu zdraví při výcviku ve vojenském plavání, zásady pro překonávání vodní překážky, způsoby překonávání vodní překážky..

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Michal Vágner, Ph.D. (04.10.2022)

Výstupní požadavky: cílové znalosti a dovednosti


Výstupním požadavkem je teoretické a praktické přezkoušení. Teoretické přezkoušení probíhá pomocí písemného testu s otevřenými otázkami a navazuje na výuku v Základech speciální tělesné přípravy I. V praktické části je cílem prověřit znalosti z oblasti:


* Teoretické znalosti


- Tematické oblasti a celky výcviku boje zblízka


- Charakteristiku základních a sebeobranných technik boje zblízka


- Tematické oblasti a celky výcviku vojenského lezení


- Způsoby technik lezení a slanění a postup lanového družstva


- Způsoby brodění a plavání za ztížených podmínek


- Způsoby překonání vodní překážky


- Základy hydrologie


* Boj zblízka II


- Základní techniky boje zblízka prvního stupně boje zblízka


- Sebeobranné techniky: obrana proti úderům a kopům prvního stupně boje zblízka


- Sebeobranné techniky: obrana proti držení a škrcení ze předu prvního stupně boje zblízka


- Sebeobranné techniky: obrana proti držení a škrcení ze zadu prvního stupně boje zblízka


- Základy cvičného úderového boje


* Vojenské lezení II


- Vytváření jistících stanovišť


- Lezení druholezce a prvolezce


- Lezení za ztížených podmínek


- Techniky výstupů po laně


- Technika a taktika postupu lanového družstva


* Základy přežití I


- Orientace v terénu za ztížených podmínek


- Dovedností pro pobyt v terénu (založení tábora, stavbu přístřešku)


- Rozdělání a udržování různých druhů ohňů


- Transport raněného


- Nouzové signály


- Přípravu stravy


- Získávání a úprava vody z přírodních zdrojů


- Výroba improvizovaných pomůcek


* Vojenské plavání I


- Brodění a plavání za ztížených podmínek a v noci


- Plavání ve skupině dopomoc a indisponovanému a záchranu tonoucího


- Ovládání plavidla


- Plavání a přeprava materiálu pomocí INP


- Využití lezeckého materiálu při vojenském plavání

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Michal Vágner, Ph.D. (04.10.2022)

VĚSTNÍK MO. (2011). Služební tělesná výchova v rezortu Ministerstva obrany (NVMO č.12/2011). Praha: MO.


VÁGNER, M., SÝKORA, K., BARTÁK, E. & DOLEŽEL, M. (2010). Speciální tělesná příprava - zkušební řády, programy instruktorských kurzů a profesní minimum (PUB 71-84-01). Vyškov: VydOd OIT IRo VeV - VA.


Ministerstvo obrany. (1998) Vojensko-praktické lezení (Těl-51-1). Praha: AČR.


Ministerstvo obrany. (2017) Boj zblízka (Pub 71-84-02). Vyškov: VA


Ministerstvo obrany. (2016) Základy přežití (pub 71-84-03). Vyškov: VA


Ministerstvo obrany. (2006) vojenské plavání (pub 75-85-02). Vyškov: VA


BARTÁK, E. a kol. (2008). Výukové DVD vojenského lezení. Praha: AWT s r.o./ X-treme video.


SÝKORA, K., a kol. (2010) Výukové DVD vojenského plavání. Praha: AWT s r.o./ X-treme video.


VÁGNER, M. a kol. (2008). Výukové DVD a multimediální učebnice 1. stupně boje zblízka. Praha: AWT s r.o./ X-treme video.


VÁGNER, M. a kol. (2012). DVD - Základy boje na zemi. Praha: VO FTVS UK.


VÁGNER, M. a kol. (2017). DVD - Základy kontaktního boje. Praha: AVIS.


VGHÚ. (2005). Základy orientace v terénu. Dobruška: VGHÚ.


LIDMILA, J. (2000). Topografická příprava. Vyškov: VVŠ PV.


VÁGNER, M. (2008). K teorii boje zblízka. Praha: Karolinum.


FM 21-76. (1998) US army survival manual. New York: Dorset Press.


FRANK, T. KUBLÁK, T. a kol. (2007). Horolezecká abeceda. Praha: Epocha.


SÝKORA, K. a kol. (2016). K teorii vojenského plavání. Praha: Karolinum.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Michal Vágner, Ph.D. (04.11.2022)

* Kurz: Základy přežití I


Výuka obsahuje odbornou terminologii, fyziologické a psychologické aspekty přežití, zásady pohybu a orientace v neznámém terénu, zásady přesunu v různých terénních a klimatických podmínkách v letním období, způsoby určování souřadnic na mapách, základy navigace podle GPS, druhy úkrytů a přístřešků v létě, zásady pro rozdělávání a udržování ohně, druhy ohňů, příčiny a důsledky dehydratace, význam a zásady dodržování pitného režimu, způsoby získávání a úpravy vody v nouzi, zásady výživy v nouzi, zdroje potravy, způsoby jejího získávání a přípravy, mezinárodní a smluvené nouzové signály, prostředky a způsoby signalizace, bezpečnostní opatření a pravidla ochrany zdraví při výcviku základů přežití, zásady hygieny a předcházení poškození zdraví, příčiny, projevy a důsledky vyčerpání a podchlazení organismu a možnosti jeho předcházení, prostředky a způsoby přepravy raněného v improvizovaných podmínkách.


Tematika:


1. Teorie přežití, základní pojmy a pravidla


2. Pohyb a orientace v terénu


3. Osobní ochrana před nepříznivými vlivy počasí, budování úkrytů, pobyt v terénu


4. Využití ohně


5. Získávání a úprava vody, opatřování a příprava stravy


6. Péče o materiál, výroba improvizovaných nástrojů a pomůcek


7. Nouzová signalizace


8. Prevence poškození zdraví, první předlékařská pomoc - transport raněného


* Kurz: Vojenské lezení II


Kurz je zaměřen na použití výstroje vojáka a její modifikace v souvislosti s technikami vojenského lezení. Dále prohlubuje povelovou techniku, zacházení s horolezeckým materiálem a popis a vysvětlení funkce jednotlivých pomůcek. Praktická výuka probíhá v horském skalním prostředí v letních podmínkách a zaměřuje se i na techniku a taktiku postupu družstva přes skalní překážky.


Tematika:


1. Vytváření jistících stanovišť


2. Lezení druholezce a prvolezce


3. Lezení za ztížených podmínek


4. Techniky výstupů po laně


5. Technika a taktika postupu lanového družstva


6. Kontrolní cvičení


* Kurz: Boj zblízka II


Výuka v kurzu pojednává o základních vitálních a zranitelných místech na lidském těle, úderových plochách vztahujících se k výcviku boje zblízka v resortu Ministerstva obrany, terminologii a charakteristice základních technik I. stupně BZ, výstroji vojáka v souvislosti s technikami boje zblízka, motorickém učení v souvislosti s osvojením technik boje zblízka a sebeobranných technikách boje zblízka beze zbraně. V praktické části je pozornost zaměřena na boj beze zbraně proti napadení držením a škrcením zpředu nebo zezadu. Při výcviku boje na zemi je kladen důraz na obranné polohy s následným přechodem do útočné pozice a odpoutání se od útočníka nebo přípravou na použití speciálních technik.


Tematika:


1. Tematické oblasti výcviku boje zblízka


2. Základní techniky


3. Obrana proti držení a škrcení - napadení zepředu


4. Obrana proti úderům a kopům


5. Obrana proti držení a škrcení - napadení zezadu


6. Trénink na cvičné úderové cíle


7. Trénink se spolucvičencem ve stoje a na zemi


8. Kontrolní cvičení


* Kurz: Vojenské plavání I


V kurzu jsou probírány zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při výcviku ve vojenském plavání, zásady pro překonávání vodní překážky, způsoby překonávání vodní překážky. Vedle nácviku technik vojenského plavání a jejich účelném využití ve ztížených a proměnlivých podmínkách. Praktický výcvik probíhá ve své základní podobě v plaveckém bazénu. Na základní plavecké dovednosti a využití základních prostředků pro potápění pokračuje výuka na vodním toku a stojaté vodě v souvislosti s výukou skrytého překonávání vodní překážky a základů sebezáchovy při pádu do vody a záchrany.


Tematika:


1. Teorie vojenského plavání


2. Plavání za ztížených podmínek


3. Záchrana tonoucího


4. Plavání ve skupině dopomoc a indisponovanému


5. Ovládání plavidla


6. Plavání a přeprava materiálu pomocí INP


7. Využití lezeckého materiálu při vojenském plavání


8. Brodění


9. Skryté plavání


10. Plavání v noci


11. Kontrolní cvičení

Studijní opory
Poslední úprava: PhDr. Michal Vágner, Ph.D. (04.11.2022)

Výuka je vedena formou praktických kurzů s povinnou účastí studentů prezenční i kombinované formy studia. Jednotlivé kurzy navazují na výuku v předmětu Základy speciální tělesné přípravy II, pro kterou jsou studijní opory umístěné v moodle: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=6127

Dovednosti obsažené v kurzech jsou v publikacích resortu MO (umístěné v MS Teams a dostupné všem studentům vojenského oboru): Publikace_resort MO

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK