PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Teorie a didaktika TV v resortu Ministerstva obrany II - PVOT129
Anglický název: Theory and Didactics of P.E. in the Resort of Ministry of Defense II
Zajišťuje: Vojenská tělovýchova (51-600700)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/1, Z [HT]
Počet míst: 10 / neurčen (7)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: nutno dodat lékařské potvrzení
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PaedDr. Lubomír Přívětivý, CSc.
Mgr. Vladimír Michalička, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Vladimír Michalička, Ph.D.
doc. PaedDr. Lubomír Přívětivý, CSc.
Mgr. Libor Sovák
PhDr. Karel Sýkora, Ph.D.
PhDr. Michal Vágner, Ph.D.
Neslučitelnost : PVOT129K
Záměnnost : PVOT129K
Je záměnnost pro: PVOT129K
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Michal Vágner, Ph.D. (04.10.2022)
V předmětu jsou studenti seznámeni se systémem, organizací a řízením resortu Ministerstva obrany, s historií armádní tělovýchovy v historii lidstva až do současnosti; problematiky jednotlivých komponent základní tělesné přípravy v resortu Ministerstva obrany; problematiky vojensko-odborné přípravy; působností tělovýchovného pracovníka u útvarů a zřízení resortu Ministerstva obrany. V předmětu se studenti učí základní pojmy a ustanovení odborných dokumentů z oblasti kontrolní činnosti tělovýchovného procesu a administrativy tělovýchovného pracovníka. Teoreticky a prakticky je probírána fyzická příprava vojsk se zaměřením na silovou přípravu. Studenti získávají základní metodologické předpoklady nutné pro vypracování závěrečné práce. V oblasti zahraničního přehledu studenti získají přehled o tělovýchově v armádě USA a o cílech a poslání organizace CISM. Součástí výuky je i práce s výpočetní technikou při zpracování struktury závěrečné práce, a to v oblastech vyhledávání literatury a přípravy dat pro statistické zpracování. Studenti jsou také seznámeni s kontrolní činností tělovýchovného procesu v základní a profesní tělesné přípravě resortu Ministerstva obrany.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Michal Vágner, Ph.D. (04.10.2022)

Cílem předmětu je seznámit studenty se systémem, organizací a řízením resortu Ministerstva obrany, s historií armádní tělovýchovy, s ASC Dukla Praha a mezinárodními organizacemi, se kterými služební tělesná výchova spolupracuje - s MTI (Mountain Training Initiative) a CISM (International Military Sports Council). Předmět objasňuje problematiku jednotlivých komponent základní tělesné přípravy v resortu Ministerstva obrany včetně fyzické přípravy vojsk a uvádí do problematiky vojensko-odborné přípravy. Studenti jsou seznámeni s působností tělovýchovného pracovníka u útvarů a zařízení resortu Ministerstva obrany. Předmět učí studenty základní pojmy a ustanovení odborných dokumentů z oblasti kontrolní činnosti tělovýchovného procesu s důrazem na výroční přezkoušení z TV a další typy testování tělesné výkonnosti a administrativy tělovýchovného pracovníka. Studenti získávají základní metodologické předpoklady nutné pro vypracování závěrečné práce a práce s daty a literaturou, dále získají přehled o tělovýchově v armádě USA a pokračují ve výuce zaměřené na práci s výpočetní technikou při plánování, řízení a vyhodnocování tělovýchovného procesu v resortu Ministerstva obrany.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Michal Vágner, Ph.D. (04.10.2022)

VĚSTNÍK MO. (2011). Služební tělesná výchova v rezortu Ministerstva obrany (NVMO č.12/2011). Praha: MO.


VANMEERBEEK, R., ZECHNER, A.: Sixty years of friendship through sport 1948 - 2008, Rome, 2009.


PRIŠČÁK, J., ROHÁČKOVÁ, I., ŠULC, A:, LAKOMÝ, P.: Sport se jménem Dukla -šedesát let armádního vrcholového sportu 1948 - 2008, MO AVIS 2008.


Vláda ČR. Sbírka zákonů 221/1999. Zákon o vojácích z povolání. Praha, 1999.


VÁGNER, M., SÝKORA, K., BARTÁK, E. & DOLEŽEL, M. (2010). Speciální tělesná příprava- zkušební řády, programy instruktorských kurzů a profesní minimum (PUB 71-84-01). Vyškov: VydOd OIT IRo VeV - VA.

Dukla mezi tisíciletími: Armádní vrcholový sport. sestavil: PaedDr. Zdeněk Beneš, 1.vydání, MO ČR - AVIS: Praha, 2003, ISBN 80-7278-191-X


KONRÁD. A. (2003). Vojenská tělovýchova a právní souvislosti. Praha. Karolinum, 78 s.


PŘÍVĚTIVÝ L. (2004). Vojenská tělovýchova. Praha. Karolinum.


BEDNAŘÍK, J., HLAVENKA, J. BROŽA, P. Microsoft Windows XP: Uživatelská příručka. Computer Press: Praha, 2002. 396 s. ISBN: 80-7226-678-0.


PEIRCE J., Office 2007. Praha.


VANMEERBEEK, R., ZECHNER, A.:Sixty years of friendship through sport 1948-2008, Rome, 2009.


Körperausbildung, GZ 32.027/70-3.4/99. Wien 1999.


US Army Field Manual 7-22, Army Physical Readiness Training. 2012.


FM 21-76. (1998) US army survival manual. New York: Dorset Press.


FM 20-21. (1996) Physical Fitness Training. Washington: Department of the Army.


Army Fitness Manual. (2005). Toronto. Canadian Forces Personnel Support Agency.


Army Physical Readiness Training. (2010). Washington: Department of the Army.


Petr, M., Šťastný, P. Funkční silový trénink. Praha: 2012


Kraemer, JW., Fleck, SJ. Optimazing Strength Trainng. Human Kinetics: 2007


Zatsiorsky, VM, Kraemer, WJ. Silový trénink, praxe a věda. Praha: Mladá fronta, 2006.


Stoppani, J. Velká kniha posilování. Praha: Grada, 2018.


Vágner, M. Kondiční trénink pro tenis. Praha: Grada, 2016.


Dovalil, J. a kol. (2002). Výkon a trénink ve sportu. (1. vyd.). Praha: Olympia.


Dovalil, J. (2005). Výkon a trénink ve sportu. (2. vyd.). Praha: Olympia.


Boyle, M. (2010) Advances in Functional Training. Chichester: Lotus

Sharkey, BJ, Gaskill, SE. Fyziologie sportu pro trenéry. Praha: Mladá fronta, 2019.

Jebavý, rR, hojka, V., Kaplan, A. Kondiční trénink ve sportovních hrách. Praha: Grada, 2017.

Baechle, TR. Essentials of strength training and conditioning. Champaign, Ilinois: human kinetics, 2015.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Michal Vágner, Ph.D. (04.10.2022)

Tematika:

Armádní tělovýchova v historii lidstva


Armádní tělovýchova od 20. století do současnosti


Základní tělesná příprava v resortu MO 1


Základní tělesná příprava v resortu MO 2


ASC Dukla 1


Vojensko-odborná příprava


Kontrolní činnost tělovýchovného procesu v resortu MO 1


Kontrolní činnost tělovýchovného procesu v resortu MO 2


Administrativa tělovýchovného pracovníka v resortu MO 1


ASC Dukla 2


Předpisy pro služební tělesnou výchovu v zahraničních armádách


Pooling & Sharing Mountain Training Initiative


CISM - International Military Sports Council 1


CISM - International Military Sports Council 2


Psychodiagnostika a její aplikace v podmínkách resortu MO 1


Psychodiagnostika a její aplikace v podmínkách resortu MO 2


Fyzická příprava vojsk - III


Fyzická příprava vojsk - IV


Fyzická příprava vojsk - 2


Fyzická příprava vojsk - 3


Metodika a organizace výzkumného měření


Struktura vojenské vědecké práce


Zpracování přehledu literatury


Příprava, zpracování a interpretace statistického zpracování dat


Aktuální vojenské výzkumné projekty 1


Aktuální vojenské výzkumné projekty 2


Výroční přezkoušení z TV v resortu MO 1


Profesní přezkoušení z TV v resortu MO

Studijní opory
Poslední úprava: PhDr. Michal Vágner, Ph.D. (04.10.2022)

Studijní opory jsou dostupné v moodle: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=6114

V případě on-line výuky bude využito MS Teams. Student bude do předmětu v aplikaci MS Teams přihlášen využitím emailu registrovaným v rámci vojenské tělovýchovy (příjmení@vojenskyobor.cz) koordinátorem pro E-learning. Online přenos nebo videozáznam u semináře a cvičení probíhá v aplikaci MS Teams.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK