PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Psychologie - PPPD071
Anglický název: Psychology
Zajišťuje: Pedagogika, psychologie a didaktika (51-400200)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2015
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 28 [hodiny]
Počet míst: neomezen / 308 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: PhDr. Ivana Harbichová, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Ivana Harbichová, Ph.D.
PhDr. PaedDr. Pavel Harsa, Ph.D. et Ph.D.
Je neslučitelnost pro: PPPD084
Je prerekvizitou pro: PPPD135, PPPD139, PPPD021, PPPD137
Je záměnnost pro: PPPD084
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Ivana Harbichová, Ph.D. (04.05.2015)

Tento předmět představuje pojmový systém psychologie a základní poznatky z psychologie obecné a vývojové. Poskytuje základní přípravu pedagogům, trenérům a manažerům v oblasti psychologicko - pedagogického působení. Na teoretické poznatky získané v tomto předmětu navazují předměty Psychologie sportu, Stress management a Sociální psychologie, psychologie sportu.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Ivana Harbichová, Ph.D. (04.05.2015)

Povinná literatura:

ATKINSON, R. L. (2003). Psychologie. Praha: Portál.

HOEKSEMA, S. N., FREDERICKSON, B. L., LOFTUS, G. R., WAGENAAR, W. A. (2012). Psychologie Atkinsonové a Hilgarda. Praha: Portál.

ČÁP, J., MAREŠ, J. (2001). Psychologie pro učitele. Praha: Portál.

LANGMEIER, J., KREJČÍŘOVÁ, D. (2006). Vývojová psychologie. Praha: Grada.

NAKONEČNÝ, M. (2013). Lexikon psychologie. Praha: Vodnář.

NAKONEČNÝ, M. (2004). Základy psychologie. Praha: Academia.

NAKONEČNÝ, M. (2009). Psychologie osobnosti. Praha: Academia.

PLHÁKOVÁ, A. (2007). Učebnice obecné psychologie. Praha: Academia.

PLHÁKOVÁ, A. (2009). Dějiny psychologie. Praha: Academia.

STERNBERG, R. J. (2009). Kognitivní psychologie. Praha: Portál.

VÁGNEROVÁ, M. (2007). Úvod do psychologie. Praha: Karolinum.

VÁGNEROVÁ, M. (2012). Vývojová psychologie. Praha: Karolinum

Doporučená literatura:

EVANS, D. ZARATE, O. (2002). Evoluční psychologie. Praha: Portál.

HRABAL, V. HRABAL, V. (ml). (2002). Diagnostika - Pedagogicko-psychologická diagnostika žáka s úvodem do diagnostické aplikace statistiky. Praha: Karolinum.

KOUKOLÍK, F. (2003). Já (O vztahu mozku, vědomí a sebeuvědomování). Praha: Karolinum.

MAREŠ, J. (1998). Styly učení žáků a studentů. Praha: Portál.

ŘÍČAN, P. (2004). Cesta životem. Praha: Portál.

ŠMARDA, J. (2004). Biologie pro psychology a pedagogy. Praha: Portál.

WORTMAN, C. B., LOFTUS, G. R., WEAVER, Ch. (1999). Psychology. New York: McGraw-Hill.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Libor Flemr, Ph.D. (28.01.2016)

Aktivní účast na seminářích a přednáškách

75% správných odpovědí v písemném testu

Ústní zkouška

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Ivana Harbichová, Ph.D. (04.05.2015)

Přednášky:

1. Úvod do psychologie, historie a předmět psychologie

2. Biologická determinace psychiky

3. Vývojová psychologie - ontogeneze, fylogeneze

4. Osobnost, různé přístupy ke studiu osobnosti

5. Emoce, motivace

6. Poznávací procesy

Semináře:

1. Paměť, diagnostika paměti

2. Pozornost, diagnostika pozornosti

3. Měření inteligence a tvořivosti

4. Metody psychologického výzkumu

5. Učení, základní druhy učení

6. Osobnost, diagnostika osobnosti

7. Písemný test

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK