PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Metodologie vědy - PKIN013
Anglický název: Methodology of Science
Zajišťuje: Kinantropologie (51-400100)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2014
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 28 [hodiny]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Mgr. Jitka Buriánková
prof. PhDr. Marek Waic, CSc.
Vyučující: Mgr. Jitka Buriánková
Mgr. Martin Komarc, Ph.D.
prof. PhDr. Marek Waic, CSc.
Kategorizace předmětu: Sport > Předměty obecného základu
Záměnnost : PKIN013C
Je prerekvizitou pro: PFYZ171, PFYZ170
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Šárka Vokounová, Ph.D. (21.05.2013)

Cílem je připravit studenta provádět potřebné procedury při tvorbě diplomové práce. Základy metodologie výzkumu, příprava projektu diplomové práce.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Šárka Vokounová, Ph.D. (21.05.2013)

DISMAN, M. Jak se vyrábí sociologická znalost. Karolinum, Praha, 1993.

FERJENČÍK, J. Základy metodologie psychologického výzkumu. Praha: Portál, 2000.

HENDL, J. Přehled statistických metod: analýza a metaanalýza dat. Praha: Portál 2009.

HENDL, J. Kvalitativní výzkum. Portál, 2005.

PUNCH, K.F. Základy kvantitativního šetření. Portál, Praha, 2008.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Šárka Vokounová, Ph.D. (21.05.2013)

test

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Šárka Vokounová, Ph.D. (21.05.2013)

(1) Teorie a výzkum. Věda a výzkum, teorie a metoda. Srovnání exaktních a sociálních věd. Přirozený systém (úplný/neúplný, informačně uzavřený/neuzavřený). Kvantitativní a kvalitativní výzkum, kombinovaný výzkum .

(2) Úvod do empirického kvantitativního výzkumu. Modely typů zkreslení, nepravá korelace, vývojová sekvence, chybějící střední člen, dvojí příčina. Transformace informací ve vědě, jev a jeho popis, možná zkreslení při dotazování. Indikátor (jevu). Validita a reliabilita (vztah). Design empirického kvantitativního výzkumu (teorie - hypotézy - pozorování - přijetí/zamítnutí hypotéz). Teorie a obecné hypotézy, pracovní hypotézy a operační definice (operacionalizace). Výběr populace, zkoumaného vzorku a techniky výzkumu.

(3) Techniky sběru dat: pozorování, dotazování, rozhovor, dotazník, analýza dokumentů, obsahová analýza.

(4) Populace a vzorek.

(5) Experimentální design výzkumu. Srovnávání statických skupin, pre- a post-test. Klasický experiment (náhodný výběr, experimentální a kontrolní skupina). Solomonův experiment. Typy zkreslení (historie, zrání, prostředí, instrumentace, regrese k průmeru, experimentální úmrtnost).

(6) Základy některých kvalitativních metod. Teoretické základy kvalitativních výzkumů (kulturní antropologie, symbolický interakcionismus, etnometodologie). Obecná metodologie. Některé techniky (zúčastněné pozorování, nestandardizovaný rozhovor, studium dokumentů, focus-groups, preferenční testy, projektivní techniky).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK