PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Atletika I - PATL112K
Anglický název: Athletics I
Zajišťuje: Katedra atletiky, sportů a pobytu v přírodě (51-300500)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2022 do 2022
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:8/0, Z [HS]
Rozsah za akademický rok: 0 [hodiny]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Poznámka: nutno dodat lékařské potvrzení
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Radim Jebavý, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Pavlína Vostatková
Záměnnost : PATL112
Je neslučitelnost pro: PATL112
Je prerekvizitou pro: PATL113K
Je záměnnost pro: PATL112
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Linda Mejsnarová, Ph.D. (28.01.2019)
Předmět zahrnuje techniku a didaktiku atletických disciplín učiva pro základní školy. V předmětu se studující učí základům techniky potřebným pro demonstrování atletických disciplín a dále postupům, metodám a organizačním formám pro osvojování a zdokonalování atletických dovedností a pohybových schopností.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Pavlína Vostatková (10.10.2022)

Cílem předmětu je seznámit posluchače s organizací atletiky ve světě a v ČR. Účastí na přednáškách, praktických cvičeních a splněním zápočtových požadavků si student/studentka osvojí takové kompetence, že bude schopen/schopna uplatnit základní poznatky z techniky, metodiky a didaktiky vybraných atletických disciplín v atletickém výcviku. Získané poznatky bude schopen/a samostně interpretovat i prakticky předvést.  

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Dominika Krupková (30.09.2022)

DOSTÁL, E., VELEBIL, V. a kol. Didaktika školní atletiky. Praha: SPN, 1991.
JEBAVÝ R., DOUBRAVSKÝ, P. Posilování s medicinbaly. Praha: Grada, 2011.
JEBAVÝ, R., HOJKA, V., KAPLAN, A. Rozcvičení ve sportu. Praha: Grada, 2014.
VINDUŠKOVÁ, J. a kol. Základy atletiky. Praha: UK FTVS, 2006. 36 s.
VINDUŠKOVÁ, J. Běžecká abeceda.vmw. Elektronické materiály. Praha: FTVS UK, 2006.
VINDUŠKOVÁ, J. Skokanská abeceda.vmw. Elektronické materiály. Praha: FTVS UK, 2006.
VINDUŠKOVÁ, J., SEGEŤOVÁ, J. Vrhačská abeceda - plný míč.vmw. Elektronické materiály.
Praha: FTVS UK, 2006.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Pavlína Vostatková (10.10.2022)

Požadavky na zápočet:

  • Písemný vědomostní test
  • Seminární práce - Písemná příprava na atletické rozcvičení
  • Modelové výkony předepsanou technikou - skok daleký, skok vysoký, hod míčkem, vrh koulí
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Dominika Krupková (30.09.2022)

Přednášky:


1. -14. Bezpečnost při atletickém výcviku. Atletické rozcvičení. Prevence zdravotních obtíží.


Technika a metodika nácviku atletických disciplín: běh, skok do dálky, skok do výšky, vrh koulí, hod míčkem.


Průpravné hry a zdokonalovací cvičení pro začátečníky: běh, skok do dálky, skok do výšky.


Základní pravidla pro organizování školních soutěží v atletice.


Cvičení:


15. - 28. Rozdílné varianty atletického rozcvičení. Technika a metodika nácviku: běžecké, skokanské a vrhačské abecedy, běh, skok do dálky, skok do výšky, vrh koulí, hod míčkem, plnění modelových výkonů.

Studijní opory
Poslední úprava: Mgr. Dominika Krupková (11.10.2022)

Kód pro připojení k týmu Atletika I v MS TEAMS: fhtd5vu. Zde budou probíhat přednášky.

Pro studijní opory navštivte Moodle 1 odkaz https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=5124

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK