PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Využití mobilních dotykových technologií ve výuce - OPNZ0I153C
Anglický název: Mobile technology in Education
Zajišťuje: Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: oba
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: 0/2, KZ [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. Daniel Tocháček
PhDr. Petra Vaňková, Ph.D.
PhDr. Jakub Lapeš
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Petra Vaňková, Ph.D. (04.11.2021)
Studijní předmět Využití mobilních dotykových technologií ve výuce je jako volitelný určen pro studenty navazujícího magisterského studia učitelství studijního programu N7504 Učitelství pro střední školy, kteří jsou vybaveni základní digitální gramotností. Předmět je v dotaci 0/2 hodin týdně, je uzavřenou zkouškou a je ohodnocen 4 kredity. Předmět Využití mobilních dotykových technologií ve výuce se orientuje do oblasti didaktických specifik a možností využití specifického druhu technických prostředků, označovaných jako mobilní dotykové technologie, např. tablety a mobilní telefony. Jeho posláním je vybavit studenty příslušnými vědomostmi a kompetencemi, které mohou spolu s poznatky didaktik svých aprobačních oborů aplikovat ve své pedagogické praxi. Cílem předmětu je seznámit studenty se soudobými mobilními dotykovými technologiemi využívanými v edukaci, s jejich základními technologickými charakteristikami, edukačním potenciálem, způsoby jejich funkční implementace a využití daných možností ve vzdělávání. Tematicky se předmět zaměřuje na základní terminologické konstrukty oblasti, parametry a didaktická specifika vybraných tabletů a dalších mobilních dotykových technologií a na problematiku implementace didaktických materiálů. Součástí je i práce s různými online systémy pro poskytování zpětné vazby. Studenti budou v rámci kurzu seznámeni s možností zapojení robotických hraček a další didaktické techniky umožňující rozvoj informační gramotnosti a algoritmického myšlení. Část výuky bude věnována i možnostem využití mobilních dotykových zařízení v hybridní a online výuce.
Deskriptory
Poslední úprava: PhDr. Petra Vaňková, Ph.D. (29.09.2020)

Vzhledem k současné situaci bude výuka probíhat online prostřednictvím MS Teams. Studentky a studenti před samotnou výukou dostanou prostřednictvím SIS přístup k LMS Moodle na https://moodle.it.pedf.cuni.cz/. V konkrétním kurzu je pak hned v prvním tématu umístěn odkaz na online setkání. Výuka bude probíhat v době stanovené v rozvrhu s obsahem a podmínkami zveřejněnými v SIS.

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Petra Vaňková, Ph.D. (14.09.2020)

Informační zdroje a pracovní soubory v on-line kurzu Moodle.

Další 

 • NEUMAJER, Ondřej, Lucie ROHLÍKOVÁ a Jiří ZOUNEK. Učíme se s tabletem: využití mobilních technologií ve vzdělávání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. ISBN 978-80-7478-768-3.
 • TOCHÁČEK, D., LAPEŠ, J. Edukační robotika. Praha: PedF UK, 2012, ISBN 978-80- 7290-577- 5.

 

 

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Petra Vaňková, Ph.D. (04.11.2021)

DIDAKTICKÁ SPECIFIKA MOBILNÍCH DOTYKOVÝCH TECHNOLOGIÍ

 • Tablety, mobilní telefony
 • Další mobilní dotykové technologie
 • Současné trendy a vývoj mobilních dotykových technických prostředků
 • Didaktické materiály pro mobilní dotyková zařízení (v prezenční, online i hybridní výuce)

DOTYKOVÁ ZAŘÍZENÍ A JEJICH VYUŽITÍ VE VÝUCE

 • Tablety a telefony, druhy, možnosti využití, softwarová podpora
 • Zásady práce ve třídě 
 • Práce s aplikacemi a produktivní práce s mobilními zařízeními
 • využívání aplikací pro poskytování zpětné vazby u žáků (např. Quizzlet, Kahoot, Mentimeter) i se zaměřením na hybridní a online výuku

ROZVOJ GRAMOTNOSTÍ PROSTŘEDNICTVÍM MOBILNÍCH DOTYKOVÝCH ZAŘÍZENÍ

 • role algoritmického myšlení a rozvoj informačního myšlení
 • příklady robotických hraček při rozvoji algoritmického myšlení u žáků
 • rozvoj digitální a informační gramotnosti
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Petra Vaňková, Ph.D. (14.09.2020)

Ukončení předmětu je založeno na:

 • na portfóliu průběžně plněných úkolů zadáváným v průběhu semestru prostřednictvím Moodle kurzu, 
 • závěrečnou prací vytvořené a metodicky zpracované aktivity pro práci s mobilními dotykovými zařízeními (skupinová aktivita - 2-3 studenti) - práce je zpracovávána přímo ve výuce na konci semestru,
 • závěrečnou prací zabývající se vybraným teoretickým tématem z oblasti mobilních dotykových zařízení (jediná práce zpracovávána mimo výuku, cca. 2 mns.).

V případě, že opětovně dojde k přechodu z prezenční výuky na distanční výuku v souvislosti s přijímanými opatřeními bude výuka realizovaná online v době standardně rozvrhované výuky prostřednictvími aplikace MS Teams. Současně bude posílena distanční výuka a s výukou související komunikace v prostředí Moodle. Studenti by se měli takto přizpůsobené výuce účastnit stejným aktivním způsobem jako v případě běžné výuky.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK