PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Výběrový kurz B Projekt moderny - OPNX2O117B
Anglický název: Elective Course B - Project of Modernity
Zajišťuje: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (30)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. Mgr. Michael Hauser, Ph.D.
Záměnnost : OPNX2O116B
Je záměnnost pro: OPNX2O116B
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. Mgr. Michael Hauser, Ph.D. (29.01.2021)
Kurz se věnuje výkladu moderny v jejím historickém a filosofickém významu. Výklad se vztahuje ke kritické teorii (tzv. Frankfurtské škole) jako jednomu ze základních myšlenkových proudů dvacátého století. Výuka se zaměřuje na její hlavní představitele, její stěžejní texty a na její širší kulturní a sociální souvislosti. Cílem předmětu je seznámit studenty s kritickou teorií, jejími představiteli, texty, metodami a souvislostmi.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. Michael Hauser, Ph.D. (29.01.2021)

Cílem předmětu je osvojení si základních myšlenek modernity ve vztahu ke kritickému myšlení minulosti i současnosti.

Deskriptory
Literatura
Poslední úprava: doc. Mgr. Michael Hauser, Ph.D. (26.02.2021)

Národní digitální knihovna (volný přístup do 30.6. 2021 pro vyučující a studenty)

Najdete tam vše, co je zdigitalizované v Národní knihovně, většinu knih, časopisů, novin vydaných v českých zemích za poslední desetiletí. 

https://ndk.cz/

Vpravo nahoře je tlačítko Přihlásit, to Vás přesměruje na stránku, kde odkliknete Souhlas s podmínkami použití, potom se přes eduID dostanete přes CAS už jako přihlášený. Pokud kliknete na titul (pomaleji se to načítá), i přes to, že na něm vidíte zámeček, tak je přístupný.

 

http://plato.stanford.edu/entries/critical-theory/

(Heslo Critical Theory in Stanford Encyclopedia of Philosophy, kde je též podrobná bibliografie)

mnoho textů v češtině na stránce

http://sok.bz

 

Základní literatura

 

Badiou, A., Manifest za filozofii, Praha 2014.

Hauser, M., Adorno: moderna a negativita. Filosofia, Praha 2005.

Hauser, M.: Prolegomena k filosofii současnosti. Praha, Filosofia 2007.

Horkheimer, M., Tradiční a kritická teorie. Aluze č. 1/2001, s. 74-106.

Horkheimer, M., Marcuse, H., Filosofie a kritická teorie. Filosofický časopis č.4/2003, s. 617-638.

Adorno, Th.-Horkheimer, M., Dialektika osvícenství. Přel. M.Hauser a M.Váňa. OIKOYMENH, Praha 2009.

Marcuse, H., Eros a civilizace (http://www.sok.bz/index.php?option=com_content&task=view&id=331)

Wellmer, A., K dialektice moderny a postmoderny. Kritika rozumu po Adornovi. Aluze č. 4/1998.

Žižek, S., Nepolapitelný subjekt, Chomutov 2012.

 

Doporučená literatura:   

 

 

Adorno, Th.W.: Minima moralia.  Praha 2009.

Fromm, E.: Ať zvítězí člověk. In: Antologie textů současné západní filosofie I., vyd. M. Tlustá. Praha, SPN 1965, s.70-75.

Habemas, J.: Modernity´s Consciousness of Time and Its Need for Self- Reassurance, in týž: The Philosophical Discourse of Modernity. Cambridge, MIT Press, 1996, str. 1-23.

Habermas, J.: Moderna – nedokončený projekt. In Za zrkadlom moderny. Bratislava, Archa 1991, s. 299-318.

Machovec, M.: Vytvoření dějinné dynamiky. In: týž, Filosofie tváří v tvář zániku. Brno, Zvláštní vydání 1998, s.179-238.

Marcuse, H.: Socialistický humanismus. Tamtéž, s. 168-174.

Marx, K.: Osmnáctý brumaire Ludvíka Bonaparta. In: Marx/Engels, Vybrané spisy 2. Praha, Svoboda 1977. 

Rimbaud, J.A.: Dopisy vidoucího. In týž: Srdce pod klerikou. Praha, Boj 1993, s. 98-112.

Suchodolski, B.: Renesanční humanismus a marxistický humanismus. In: Antologie textů současné západní filosofie III. (Problémy moderního humanismu), vyd. M. Tlustá. Praha, SPN 1967, s. 120-127.

Taylor, Ch.: Humanismus a moderní identita. In: Člověk v moderních vědách. Filozofický ústav ČSAV 1992, s.91-132.

Cohen, G.: Svoboda a peníze. Filosofický časopis, 1, 2000.

Ferrara, A.: Autenticita a projekt moderny. In: Etika autonomie a autenticity (sborník). Praha, Filosofia 1997.

Kant, I.: Odpověď na otázku: co je to osvícenství? In: Was ist Aufklärung? op.cit.

Rozhovory s Jürgenem Habermasem. Čítanka kritické teorie, I. Vyd. Cviklová, Š.- Krýsl, Š. Praha 1999.

Weber, M.: Protestantská etika a duch kapitalismu, in týž: Metodologie, sociologie a politika. Praha, OIKOYMENH 1998.  

Fromm, E.: Obraz člověka u Marxe. Brno, L. Marek 2004.                             

Žižek, S., Mluvil tu někdo o totalitarismu? Praha 2007.

 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. Mgr. Michael Hauser, Ph.D. (26.02.2021)

Písemná práce 5 normostran. Práce se odevzdává prostřednictvím moodlu předmětu (Vložit úkol). Termín odevzdání: 17.5. 2021. Práce můžete vkládat i během semestru. Všechny práce budu posuzovat až po 17.5. 2021 (cca do deseti dnů). Práci mi neposílejte mailem.

Zvolit si téma nebo autora z okruhů v sylabu. Zvolené téma se bude diskutovat na semináři. Viz Podmíny ukončení. Téma práce: interpretace zvoleného textu; výklad pojmu; výklad myšlenek zvoleného autora nebo směru (nepište životopis autora). Uveďte prameny a odkazy.  Některé texty on-line naleznete např. na adrese https://sok.bz/ (vpravo nahoře- zvolit Autoři nebo Témata). Nevolte témata bezprostředně probraná na semináři.    

Sylabus
Poslední úprava: doc. Mgr. Michael Hauser, Ph.D. (26.02.2021)

Tématické okruhy:

 

Moderna jako celkový přístup ke světu a člověku

 

      Čím se vyznačuje moderní postoj ke světu?

      Časový význam pojmu ´moderna´

      Premoderní, moderní, postmoderní postoj a jejich vztah k  minulosti, současnosti a    

      budoucnosti.       

      Kvalitativní význam pojmu ´moderna´ 

      Tři fundamenty moderny: svoboda subjektu, autonomie rozumu, dimenze budoucnosti

      Universalismus moderny a partikularismus národa

      Moderna a krizové fenomény současnosti

 

 

Založení moderního emancipačního humanismu: evropské osvícenství osmnáctého století  

 

         Antické, židokřesťanské a renesanční kořeny humanismu

         Osvícenské myšlení. Jeho východiska, charakter a cíle.

         Význam N. Machiavelliho a Fr. Bacona

         Představitelé osvícenství: Smith, Locke, Vico, Montesquie, Voltaire, ´encyklopedisté´,   

         Herder.

         Živé problémy doby jako základní hledisko osvícenství. Význam literatury. Voltairův           

         ´Candide´, Diderotův ´Synovec Rameaův´.

         Prohloubení a kritická reflexe osvícenství: Rousseau, Mendelssohn    

         Hegelův výklad osvícenství ve Fenomenologii: ´užitečnost´ a masovost jako výsledek  

         osvícenství   

         Odvrácená tvář osvícenství: markýz de Sade

         Osvícenství a francouzská revoluce (Condorcet, Cabanis, Burke, de Maistre, aj.)

 

Dvě linie moderního emancipačního myšlení

  

a, normativní linie

   

    Kant a osvícenství

    Kantovo vymezení subjektu

    Kant a náboženství   

    Weber  a jeho vymezení moderny jako rozpojení kognitivní, etické 

    a estetické sféry

    Habermas a teorie komunikativní racionality (2. generace kritické teorie)

    Honneth a teorie uznání (3. generace kritické teorie)

 

  b, obsahová linie    

 

    Marxovo pojetí člověka

    Analýza dějin

    Vzájemná podmíněnost subjektu a dějin 

    Osvícenství a utopie

    Lukács a ´zvěcnění´ moderního světa

    Kritická teorie (1. generace)

    Adornova/Horkheimerova ´Dialektika osvícenství´

    Benjaminovy ´Dějinně filosofické teze´       

    Marcuse, Fromm a ´freudomarxismus´ 

    Západní marxismus: Lukács, Gramsci, Bloch, Sartre, Althusser        

    Český marxismus: Kosík, Kalivoda        

    Lacan, Žižek a obnova (politické) subjektivity v postmoderně   

    

Postmoderní kritika fundamentů moderny

   

    Co je to postmoderna?

    Lyotardova kritika projektu moderny jako velkého vyprávění

    Foucaultova a Deleuzova kritika moderního pojetí subjektu

    Derridova kritika evropské racionality (´logocentrismu´)

    

Současný spor o modernu

 

    Habermasova kritika postmoderny

    Postmoderní kritika Habermase      

    Ekonomická, dějinná a kulturní analýza postmoderny:

    Harvey, Jameson, Callinicos

    Moderna a současné krizové fenomény (konzumní kultura, 

    fundamentalismus, globalizace, ekologie)

    Filosofické odpovědi na současnou kompozitní krizi:

    Badiou, Žižek, Kleinová

 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. Michael Hauser, Ph.D. (26.02.2021)

Osmdesáti procentní účast na on-line připojeních během semestru (dělá se prezence). V moodle předmětu bude zadán vždy jeden text na další seminář. Každý student si připraví jednu otázku k textu: na co se lze zeptat autora textu? V semináři ji bude každý prezentovat a odpoví na ni jednak v intencích autora textu a jednak poskytne nějakou jinou odpověď spjatou s jiným autorem nebo s vlastními argumenty. Otázky a odpovědi budu průběžně hodnotit. V druhé polovině kurzu, tedy od konce praxí se budeme věnovat tezím seminárních prací. Na první seminář po praxích si každý připraví téma a stručnou anotaci, o čem by chtěl psát. Každý ji představí a pedagog či ostatní studenti téma okomentují a doporučí způsob jeho rozvíjení.  Na dalších seminářích budou postupně studenti prezentovat své rozšířené teze seminární práce s následnou diskusí. Tyto rozšířené teze pak zpracují do výsledné podoby seminární práce.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK