PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Seminář k přípravě diplomové práce (nástroj) - OPNU4H024A
Anglický název: Seminar for Preparation of a Diploma Thesis (Instrument)
Zajišťuje: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 0 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: OPNH4H043A
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. MgA. Libuše Tichá, Ph.D.
doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc.
Je prerekvizitou pro: OPNU4H042A
Anotace
Poslední úprava: doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc. (28.01.2022)
Metodologie a logika hudebněpedagogického výzkumu, orientace v základních etapách vědeckovýzkumné práce. Bližší poznání základních informačních primárních a sekundárních zdrojů v hudební pedagogice. Příprava na řešení diplomové práce z hlediska jejích strukturálních, formálních a jazykových náležitostí.
Deskriptory
Poslední úprava: doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc. (28.01.2022)

Výuku tohoto předmětu zajišťuje předmět Seminář k přípravě diplomové práce (hudební výchova) OPNH4H043A.  Předmět bude vyučován prezenčně za podpory kurzu v Moodle - https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=11580

2 kredity/60 hod: 12 hodin přímé výuky, 3 hodiny příprava referátu, 3 hodiny plnění průběžných úkolů, 12 hodin samostudium, 30 hodin samostatné práce na přípravných fázích řešení diplomové práce (ve spolupráci s vedoucím práce).

Literatura
Poslední úprava: doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc. (28.01.2022)

Základní studijní literatura:

VÁŇOVÁ, H., SKOPAL, J. Metodologie a logika výzkumu v hudební pedagogice. Praha : Karolinum 2017.

Doporučená literatura:

HOLAS, M, VÁŇOVÁ, H., DUZBABA, O. Metody a techniky výzkumu v hudební výchově. Praha : SPN 1987.

PELIKÁN, J. Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. Praha : Karolinum 1998.

GAVORA, P. Výzkumné metody v pedagogice. Brno : Paido 1996.

POLACH, E. Pravidla sazby diplomových prací. České Budějovice 1997.

ECO, U. Jak napsat doplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. ISBN 80-7198-173-7

ŠIFNER, F. Jak psát odbornou práci a diplomovou práci zvláště. Praha: UK v Praze, PedF, 2004.

Citační norma/ Citation standard (https://www.citace.com/CSN-ISO-690.pdf)

Opatření PedF a UK / Measures PedF and UK (https://knihovna.pedf.cuni.cz/pokyny_zp.html)

Literatura dle individuálně zvoleného tématu diplomové práce

 

 

Sylabus
Poslední úprava: doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc. (28.01.2022)

1.      Úvod do muzikologické problematiky, hudební pedagogika, primární a sekundární informační zdroje v hudební pedagogice. Režim diplomové (bakalářské) práce.

2       Techniky práce s informačními zdroji. Bibliografické citace a odkazy na citaci. 

3.      Zpracování a třídění poznatků. Etika vědecké práce. Strukturace teoretické části diplomové (bakalářské) práce.

4.      Logika výzkumu, obsahová a metodologická stránka výzkumu. Strukturace výzkumné zprávy. Předmět a cíle výzkumu, pracovní hypotézy.

5.      Výzkumné metody a techniky v hudebně výchovné praxi.

6.      Strukturální, obsahové, formální a jazykové náležitosti bakalářské nebo diplomové práce.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc. (28.01.2022)

Prezentace a písemné odevzdání referátu o zvoleném informačním prameni

Vypracování modelů na základní typy bibliografických citací

Strukturace teoretické a výzkumné části diplomové práce

Specifikace předmětu, cílů a základních pracovních hypotéz diplomové práce

Kontrolní test  (případně kolokvium) ze znalosti výzkumných metod a možností jejich uplatnění v hudební pedagogice

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK