PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Didaktika zdravotní TV - OPNT2T112A
Anglický název: DIDACTICS OF HEALTH (REMEDIAL) PHYSICAL EDUCATION
Zajišťuje: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (999)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D.
Mgr. Lucie Kainová
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Gabriela Jahodová, Ph.D. (14.10.2018)
Vyučovací proces v ZTV, formy, metody, zvláštnosti a mezioborová interakce.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Gabriela Jahodová, Ph.D. (25.10.2018)

 

Získání znalostí a dovedností z oboru zdravotní tělesné výchovy a jejich aplikace ve vyučovacím procesu na základních a středních školách.

Seznámit se se ZTV v rámci mimoškolní aktivity pod vedením cvičitele tělovýchovné jednoty či jiné sportovní instituce.

Deskriptory
Poslední úprava: Mgr. Lucie Kainová (05.10.2020)

V případě nutnosti zavedení distanční formy výuky bude tato výuka probíhat online ve virtuálním prostředí na platformě Microsoft Teams a  v moodle  v podobě přednášek, konzultací k přednáškám, rozborem videí studentů, včetně jejich analýzy a reflexí k těmto úkolům a diskuse k dané problematice. V případě neumožnění prezenčního ověření dovedností studentů, proběhne vše pomocí videa.

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Martin Pádivý (28.10.2019)

Cacek, J., Korvas, P., (2009)  Integrovaná výuka a tělesná výchova na základní škole. MU Brno.

Čadová, E. (2010). Současné trendy v integraci dítěte s tělesným postižením do tělesné výchovy. In A. Vyskočilová (Ed.), Integrace – jiná cesta III: sborník příspěvků ze semi-náře (pp. 27–33). Olomouc: Univerzita Palackého

Kudláček, M., & Ješina, O. (2008). Integrace žáků s tělesným postižením do školní tělesné výchovy. Olomouc: Univerzita Palackého.

Kudláček, M., Ješina, O., Bláha, L., & Janečka, Z. (2010). Kompetence učitelů tělesné výchovy ve vztahu k integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve školní tělesné výchově. Tělesná kultura, 33(1),41–56.

Renotiérová,M., Ludíková,L. /2004/. Speciální pedagogika. Olomouc: UP

Spurná, M., Rybová, L. & Kudláček, M. (2010). Participace žáků s tělesným postižením v integrované školní tělesné výchově. Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi,1, 33–38.

Válková, H. (2011). Aplikované pohybové aktivity v univerzitním studiu. Aplikované pohy-bové aktivity v teorii a praxi, 2, 29–41.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Gabriela Jahodová, Ph.D. (25.10.2018)

Výstup se žáky ZŠ - příprava, realizace vyučovací jednotky (příp. její části).

Aktivní účast s analýzou výstupů.

Ústní zkouška, při větším počtu přihlášených možno i testovou formou.

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Gabriela Jahodová, Ph.D. (25.10.2018)

Na základě teoretických znalostí ověřit schopnost vedení výuky TV se zaměřením na zdravotní cíle.

Seznámit se se ZTV v rámci mimoškolní aktivity pod vedením cvičitele tělovýchovné jednoty či jiné sportovní instituce.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Gabriela Jahodová, Ph.D. (25.10.2018)

Výstup se žáky ZŠ - příprava, realizace vyučovací jednotky (příp. její části).

Aktivní účast s analýzou výstupů.

Ústní zkouška, při větším počtu přihlášených možno i testovou formou.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK