PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Sociální síť - OPNQ2P123B
Anglický název: Social Network
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (30)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=2150
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D.
Prerekvizity : OPNQ2P119B
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Cílem předmětu je podat výklad fungování sociální sítě a kompetencí sociálních institucí. Zaměřuje se na sociální pomoc v různých sociálních situacích jednotlivce nebo rodiny. Studenti mají možnost seznámit s činností některých vybraných center pomoci. Získávají celkový přehled o systému sítě státních orgánů i neziskových organizací, které nabízejí klientům pomoc ve svízelných situacích (poslání, funkce zařízení, poskytované služby). Studenti poznávají druhy problémů, s nimiž se občané na tyto instituce obracejí. Akcent je kladen na pomoc dětem, rodinám s dětmi, mladistvým.
Poslední úprava: Hanušová Jaroslava, PhDr., Ph.D. (13.01.2019)
Cíl předmětu -

Cílem předmětu je podat výklad fungování sociální sítě a kompetencí sociálních institucí.

Poslední úprava: Hanušová Jaroslava, PhDr., Ph.D. (13.01.2019)
Literatura -

Aktuální informace o fungování sociální sítě - www.mpsv.cz

Kopřiva, Karel. Lidský vztah jako součást profese. Vyd. 7., V Portálu 6. Praha: Portál, 2013. 147 s. ISBN 978-80-262-0528-9.

Matoušek, O. a kol. Podpora rodiny: manuál pro pomáhající profese. Vyd. 1. Praha: Portál, 2014. 171 s. ISBN 978-80-262-0697-2.

Sobotka, Jan. Práce s komunitou. Praha: Pražská vysoká škola psychosociálních studií, 2010. 62 s. ISBN 978-80-904541-4-9.

Úlehla, I. Umění pomáhat. Vyd. 3., V Sociologickém nakl. 2. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. 128 s. Studijní texty; sv. 20. ISBN 80-86429-36-9.

Vodáčková, D. a kol. Krizová intervence. 2. vyd. Praha: Portál, 2007. 543 s. ISBN 978-80-7367-342-0.

 

Materiály vydané jednotlivými institucemi, ve kterých studenti stážují.

BENDL, S., HANUŠOVÁ, J., LINKOVÁ, M. Žák s problémovým chováním: Cesta institucionální pomoci. Praha : Triton, 2015. ISBN 978-80-7387-703-3

Janský, Pavel. Dítě s problémovým chováním a náhradní výchovná péče ve školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy. Vyd. 1. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014. 292 s. Recenzované monografie; 52. ISBN 978-80-7435-534-9

Poslední úprava: Hanušová Jaroslava, PhDr., Ph.D. (13.01.2019)
Požadavky ke zkoušce -

Předpokladem pro udělení zápočtu je aktivní účast na stážích a zpracování absolventské studijní zprávy. Více informací bude zveřejněno v Moodlu.

 

 Pokud by přetrvávala nepřiznivá situaci (Covid-19), je možné upravit způsob ukončení předmětu následně:

-        Společně absolvovat jednu návštěvu v zařízení v předem stanoveném termínu

-        Vypracovat a odevzdat náhradní úkoly za docházku - více viz Moodlu

-        Zpracovat a odevzdat zprávy

Poslední úprava: Hanušová Jaroslava, PhDr., Ph.D. (23.01.2022)
Sylabus -

1. Ambulantní či pobytová zařízení poskytující zdravotní péči.

2. Školská zařízení poskytující ambulantní či pobytovou službu. Zařízení pro výkon ústavní či ochranné výchovy.

3. Terénní či pobytová zařízení sociální služeb.

Poslední úprava: Hanušová Jaroslava, PhDr., Ph.D. (13.01.2019)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK