Metody sociální práce - OPNQ2P119B
Anglický název: Methods of Social Work
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (40)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=2554
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D.
Korekvizity : OPNQ2P120B
Prerekvizity : OPNQ2P116B
Je korekvizitou pro: OPNQ2P120B
Je prerekvizitou pro: OPNQ2P123B
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (16.07.2018)
Předmět studentům přibližuje základní koncepty sociální práce a to v historickém kontextu i v současnosti. Představuje filozofická a náboženská východiska sociální práce, historický vývoj oboru ve světě i u nás, vztah sociální politiky a sociální práce. Věnuje se významným současným paradigmatům a teoriím sociální práce (přístupu humanistickému, existenciálnímu, systemickému, kognitivně behaviorálnímu, antiopresivnímu, sociobiologii). Jsou analyzovány metody a techniky sociální práce (prevence sociálního selhání, poskytování poradenství, streetwork, krizová intervence, groupwork, case management, práce s rodinou, komunitní práce, stacionáře, ústavy, azyly, dobrovolnická práce, supervize v sociální práci, hodnocení efektivity sociálních programů). Semináře jsou zaměřeny na osobnost klienta a profesní dovednosti pomáhajícího pracovníka, možnosti a limity sociální práce.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (16.07.2018)

Cílem předmětu je zaměřit se na základní koncepty sociální práce, a to v historickém kontextu i v současnosti. Představuje filozofická a náboženská východiska sociální práce, historický vývoj oboru ve světě i u nás, vztah sociální politiky a sociální práce. Semináře se soustřeďují na osobnost klienta a profesní dovednosti pomáhajícího pracovníka, možnosti a limity sociální práce.

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (16.07.2018)

Základní

Baštecký, B.; Et al Terénní krizová práce. 1. vyd. Praha: Grada, 2005. 299 s. ISBN 80-247-0708-X

Hawkins, P.; Shohet, R. Supervize v pomáhajících profesích. 1. vyd. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-715-9

Kappl, M. Metody sociální práce s jednotlivcem. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2004. 80s. ISBN 80-7041-846-X

Kopřiva, K. Lidský vztah jako součást profese. 5. vyd. Praha: Portál, 2006. 147 s. ISBN 80-7367-181-6

Matoušek, O.; Kodymová, P., Koláčková, J. Sociální práce v praxi. Praha: Portál, 2005. 351 s. ISBN 80-7367-002-X

Matoušek, O. Základy sociální práce. 1. vyd. Praha: Portál, 2001. 309 s. ISBN 80-7178-473-7

Vrtišková, M. Teorie a metody sociální práce. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2009. 210s. ISBN 978-80-7399-877-6

Vrtišková, M. Teorie a metody sociální práce II. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2011. 189s. ISBN 978-80-263-0017-5

 

Doporučená

Malík, Holasová, V. Kvalita v sociální práci a sociálních službách. 1. vyd. Praha: Grada, 2014. 151 s. ISBN 978-80-247-4315-8.

Skurupská, H. Didaktikum sociální práce. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2006. 57 s. ISBN 80-244-1217-9

Šik, V. Metody práce se skupinou pro pomáhající profese. 1. vyd. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta sociálně ekonomická, 2008. 176s. ISBN 978-80-7414-058-7

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (08.10.2021)

Kontaktní výuka:

7.10.2021 8,55 - 11,55v R 218

5.11.2021 12,35 -15,35 v R 210

6.11.2021 12,35 - 15,35 v R 218

 

Průběžné plnění úkolů dle zadání v Moodle.

 

Požadavky k zápočtu: úspěšné absolvování písemného testu (min. 75 %) - otevřené i uzavřené otázky. Vypsány budou max. 3 termíny.

 Požadavky ke zkoušce: ústní zkouška.

 

 

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (05.12.2018)

1. Sociální práce jako profese a profesní etika, hodnoty v sociální práci, etický kodex sociálního pracovník, role sociálního pracovníka, obecné předpoklady a dovednosti pracovníka pomáhající profese, syndrom vyhoření a prevence.

2. Typologie klientů. Komunikace s klientem, problémy řešení v případové práci. Strategie a postupy

3. Poradenství - sociální poradenství, pomoc a poradenství.

4. Dobrovolnická práce. Humanitární sociální práce. Probační a mediační služba. Mediace.

5. Specifika forenzní sociální práce a školské sociální práce.

6. Práce se skupinou - skupinová psychoterapie, svépomocné a podpůrné skupiny.

7. Práce s dětmi a rodinou – rodina jako podpůrná instituce, identifikace ohrožených rodin, typy služeb poskytovaných rodinám.

8. Krizová intervence.

9. Terénní sociální práce. Streetwork, Komunitní práce. Komunitní projekty

10. Specifika pomoc, sociální práce s vybranými cílovými skupinami a práce s nimi

11. Sociálně-právní ochrana dětí.

12. Sociální služby – zákon o sociálních službách – vymezení, druhy a formy sociálních. služeb; příspěvek na péči, inspekce poskytování sociálních služeb, standardy kvality soc. služeb, předpoklady pro výkon činnosti v sociálních službách.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (12.10.2021)

Kontaktní výuka:

7.10.2021 8,55 - 11,55 R

5.11.2021 12,35 - 15,35

6.11.2021 12,35 - 15,35

Nepřímá výuka bude zadána v Moodle