PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Základy pediatrie a sociální pediatrie - OPNQ2P116B
Anglický název: Basics of Pediatrics and Social Paediatrics
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=3191
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D.
Neslučitelnost : OPNQ2Z108B, OPNQ2Z109B
Prerekvizity : OPNQ2P101A
Je neslučitelnost pro: OPNQ2Z109B, OPNQ2Z108B
Je prerekvizitou pro: OPNQ2P119B
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (29.12.2017)
Předmět na základě vybraných poznatků z pediatrie a systematickým výkladem základů sociální pediatrie seznamuje studenty s principy moderní zdravotní péče se zvláštním zřetelem ne období dětství. Předmět umožňuje aplikovat poznatky z oblasti zdravovědy v nových souvislostech. Pojetí a organizace pediatrické péče - preventivní i léčebná. Základní sociálně demografické údaje, sociálně patologické jevy z hlediska jejich výskytu a očekávaných trendů v populaci. Dokumenty garantující zdravý vývoj dětí (Úmluva o právech dítěte, Světová deklarace o přežití, ochraně a vývoji dítěte). Ohrožení a postižení různých skupin dětí a způsoby řešení vzniklých problémů (interdisciplinární práce).
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (29.12.2017)

Cílem předmětu je na základě vybraných poznatků z pediatrie a systematickým výkladem základů sociální pediatrie seznámit studenty s principy moderní zdravotní péče se zvláštním zřetelem na období dětství.

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (29.12.2017)

Základní:

DUNOVSKÝ, J.; Et al. Sociální pediatrie. 1. vyd. Praha : Grada, 1999. 297 s. ISBN 80-7169-254-9

Kukla, L. Úvod do sociální pediatrie. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, 2007. 44 s. ISBN 978-80-7040-990-9.

Ludíková, B. Základy pediatrie pro speciální pedagogy. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. 153 s. ISBN 978-80-244-3727-9.

Nožířová, J. Náhradní rodinná péče. Praha: Linde Praha, 2012. 94 s. ISBN 978-80-86131-91-7.

O`Callaghan, Ch.; Stephenson, T. Pediatrie do kapsy. 2. přepr. vyd. Praha : Grada, 2005. 434 s. ISBN 80-247-0933-3

Velemínský, M. et al. Vybrané kapitoly z pediatrie. 6. vyd. V Českých Budějovicích: Jihočeská univerzita, Zdravotně sociální fakulta, 2009. 176 s. ISBN 978-80-7394-182-6.

 

Doporučená:

Bláhová, K. et al. Kazuistiky z pediatrie. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2014. 197 s. ISBN 978-80-204-3392-3.

Bayer, M. ed. Pediatrie. Vyd. 1. V Praze: Triton, 2011. 350 s. ISBN 978-80-7387-388-2.

Plevová, I., Slowik, R. Komunikace s dětským pacientem. Praha: Grada, 2010. 247 s. ISBN 978-80-247-2968-8.

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dítěte, ve znění pozdějších předpisů

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (24.01.2022)

Zkouška má dvě části: - průběžné odevzdání úkolů do Moodlu

                                     - úspěšné absolvování písemného testu (min. 75 %) - otevřené i uzavřené otázky.

                                      - ústní zkouška (rozprava k testu).

 

Termíny individuálních konzultací budou upřesněny nejpozději do 28.2.2022.

 

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (28.02.2022)

1.  Organizace preventivní a léčebné péče o děti a dospívající.

 2.  Základy neonatologie, novorozenecký screening.

 3. Propojení biologického a sociálně-psychologického vývoje dětí s problematikou možného poškození zdraví dětí s akcentem na prevenci.

 4. Očkování, preventivní prohlídky, aktivní imunizace dítěte, poruchy imunitního systému.

 5. Vybraná onemocnění dětského věku (např. metabolická, respirační, alergická, gastrointestinální onemocnění).

 6. Chronicky nemocné dítě ve školském zařízení. 

 7. Dopady chronického onemocnění na pobyt dětí ve školském zařízení

 8. Základy předlékařské první pomoci.

 9. Sociální pediatrie - historie, etapy poznání dítěte a dětství.

 10. Demografické údaje.

 11. Význam rodiny pro dítě, potřeby a práva dítěte.

 12. Poruchy funkce rodiny a rodičovství.

 13. Rozvod, formy porozvodové péče o dítě, syndrom zavrženého rodiče.

 14. Ohrožené dětí a způsoby řešení vzniklých problémů (interdisciplinární spolupráce).

 

Možný termín výuky:

15.2.2022 8,55 - 11,55 či 12,35 - 15,35 popř. ve čtvrtek 17.2.2022 8,55 - 11,55 či 12,35 - 15,35.

Dobrovolné individuální konzultace:

21.3.2022 13,15 - 14,00 kancelář R 414

On-line 20.4.2022 19,00 - odkaz bude zaslán

30.4.2022 14,15 - 15,00 kancelář R 414

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK