PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Kresebné diagnostické techniky - OPNP3Q415B
Anglický název: Drawing in Psychological Assessment
Zajišťuje: Katedra psychologie (41-KPSY)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.
Prerekvizity : OPNP3Q205A
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Cílem je seznámení s kresebnými technikami používanými v pedagogicko-psychologických poradnách v psychologické diagnostice (vývojová diagnostika, odhad mentální úrovně, osobnostní charakteristiky). Důraz je kladen na osvojení dovedností administrace a interpretace kresebných technik v předškolním a školním věku. Jsou probírány možnosti užití neprojektivních technik. Témata: 1. – 2. Vývoj kresby v průběhu ontogeneze, vývoj formálního zpracování i obsahové stránky kresby (tématiky), zájmu o kreslení. Historie užití kresebných technik v psychodiagnostice dětí, dospívajících i dospělých osob. Užití kresby v psychodiagnostice: kresba jako motivační faktor vyšetření, kresba jako nástroj vývojové diagnostiky (stanovení vývojové úrovně dílčích funkcí - vnímání, senzomotorické koordinace, jemné motoriky, představivosti, paměti), ukazatel vývoje rozumových schopností dítěte, test osobnosti (osobnostní charakteristiky). 3. Volná kresba dítěte, možnosti analýzy. 4. – 5. Neprojektivní kresebné techniky: test kresby lidské postavy, test hvězd a vln, Jiráskův test školní zralosti, zkouška obkreslování předloh, Rey-Osterriethova komplexní figura. 6. Projektivní kresebné techniky (test stromu, test hvězd a vln, kresba rodiny, kresba začarované rodiny).
Poslední úprava: Kucharská Anna, doc. PhDr. PaedDr., Ph.D. (04.04.2020)
Literatura

ALTMAN, Z. Test stromu. Praha, PPPP s.r.o. 1997.

DAVIDO, R. Kresba jako nástroj poznání dítěte. Praha, Portál 2001.

JIRÁSEK, Z. Orientační test školní zralosti. Bratislava, Psychodiagnostika l970.

KUCHARSKÁ, A., ŠTURMA, J. Test hvězd a vln a jeho využití v diagnostice školní zralosti. Praha, PPP hl.m.P. l993.

KUCHARSKÁ, A., ŠTURMA, J. Test hvězd a vln. Sborník příspěvků ze sympozia. Praha, IPPP ČR l997.

KUCHARSKÁ, A. Výtvarné projevy dětí I., II. Informatorium 3-8, 2000, VII, č. 8, 9, s.6-8.

KUCHARSKÁ, A.Kresebné diagnostické techniky v poradenské praxi. In Hadj Moussová, Z., Duplinský, J.: Peda-gogicko-psychologické poradenství II. UK PedF 2002, s. 56 - 93.

KUCHARSKÁ, A., MÁJOVÁ, L. Dětská kresba v psychologickém výzkumu. Praha, UK PedF 2005.

MATĚJČEK, Z., STRNADOVÁ, M. Test obkreslování. Bratislava, Psychodiagnostika l970.

ŠTURMA, J., VÁGNEROVÁ, M. Kresba postavy. Bratislava, Psychodiagnostika l982.

SVOBODA, J., VÁGNEROVÁ, M. Psychodiagnostika dětí a dospívajících. Praha, Portál 2001.

ŠVANCARA, J. a kol.: Diagnostika psychického vývoje. Praha, Avicenum 1980

Poslední úprava: Kucharská Anna, doc. PhDr. PaedDr., Ph.D. (04.04.2020)
Podmínky zakončení předmětu

Studenti zpracují kazuistiku klienta, ve které užijí min. 4 kresebné diagnostické techniky. 

Poslední úprava: Kucharská Anna, doc. PhDr. PaedDr., Ph.D. (04.04.2020)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK