PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Zprostředkované učení a rozvoj kognitivních funkcí - OPNP3Q409B
Anglický název: Mediated Learning and Cognitive Functions Development
Zajišťuje: Katedra psychologie (41-KPSY)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 25 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. et Mgr. Kateřina Fibigerová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. et Mgr. Kateřina Fibigerová, Ph.D.
Prerekvizity : OPNP3Q205A
Anotace
Kurz představuje teoretická východiska, základní principy pro realizaci a aplikaci zprostředkovaného učení v praxi psychologického poradenství. Teoretická východiska pro porozumění zprostředkovanému učení jsou konstruována na podkladě sociokulturní teorie učení L.S. Vygotského a na teorii strukturní kognitivní modifikovatelnosti R.Feuersteina. Seminář je z hlediska studenta rozdělen v průběhu semestrální realizace na tři na sebe navazující části. V první části se studenti seznámí se základními pojmy a teoretickými východisky (výklad v kombinaci se samostudijní četbou). Ve druhé části realizují dílčí skupinová cvičení, jejichž úkolem je podpořit porozumění principům zprostředkovaného učení a usnadnit transfer teoretických poznatků do oblasti výukové/didaktické praxe konkrétního studenta. Ve třetí části realizuje student samostatně písemnou rozvahu vlastní aplikace prvků a principů zprostředkovaného učení v rámci procesu diagnostiky nebo intervence v praxi poradenského psychologa. Témata: 1. Co je zprostředkované učení: zprostředkované učení v pedagogické psychologii, interakce učitel- žák v perpektivě zprostředkovaného učení, zprostředkovaného učení a jeho význam pro psychosociální rozvoj dítěte, význam učení pro vývoj poznávacícíh funkcí, 2. Zprostředování jako vývojový princip (Vygotskiánské inspirace): Vygotského přínos k poznání významu sociálních interakcí pro rozvoj poznávacícíh funkcí dítěte, neovygotskiánské inspirace, zjména Feuerstein a jeho teorie strukturní kognitivní modifikovatelnosti, 3. Klíčové znaky zprostředkovaného učení : kritéria zprostředkovaného učení, orojevy zprostředkovaného učení v interakci rodič- dítě a učitel-žák, 4. Doplňkové znaky zprostředkovaného učení:popis projevů dítěte v učebních situacícíh a jejich provázanost s přístupem učitele, 5. Užití principů zprostředkovaného učení v pedagogické praxi: konkrétní příklady aplikace principů zprostředkovaného učení ve výuce, 6. Instrumentální obohacování jako příklad aplikace principů zprostředkovaného učení v pedagogické praxi.
Poslední úprava: Fibigerová Kateřina, Mgr. et Mgr., Ph.D. (28.02.2024)
Literatura

BLAGG, N. Can we teach intelligence? Lawrence Erlbaum Associates: New Jersey, 1991.

MÁLKOVÁ, G. Zprostředkované učení. Portál: Praha, 2009.

MALKOVÁ, G. Umění zprostředkovaného učení. Togga: Praha, 2008.

FEUERSTEIN, R., FEUERSTEIN, R. S., FALIK, L., & RAND, Y. (2014). Vytváření a zvyšování kognitivní modifikovatelnosti: Feuersteinův program instrumentálního obohacení. Praha: Karolinum.

FEUERSTEIN, R., FALIK, L.H.,  FEUERSTEIN, L.S.  BOHÁC, K. Myslet nahlas - mluvit nahlas. Portál: Praha. 2017.

KREJČOVÁ, L. Žáci potřebují přemýšlet. Portál: Praha, 2013.

VYGOTSKÝ, L. S. Myšlení a řeč. Portál: Praha, 2004. - Kapitoly o zóně nejbližšího vývoje (Vztah učení a vývoje)

Poslední úprava: Kucharská Anna, doc. PhDr. PaedDr., Ph.D. (09.04.2020)
Podmínky zakončení předmětu

Podmínkou k zakončení předmětu je 75% docházka  a odevzdaná seminární práce studenta na zadané téma. 

Poslední úprava: Málková Gabriela, doc. PhDr., Ph.D. (02.02.2020)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK