PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Evropská myšlenková tradice - OPNP3O102A
Anglický název: European thought tradition
Zajišťuje: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Z [HT]
Počet míst: 35 / neurčen (35)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.
Vyučující: doc. PhDr. Naděžda Pelcová, CSc.
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. (04.04.2020)
Kurz Evropská myšlenková tradice je zaměřen explicitně na problematiku člověka v západním filosofickém myšlení. Věnuje se mýtické podobě lidství a konceptům člověka v průběhu dějin filosofického myšlení od antiky po počátek novověku. Cílem předmětu je, aby si studenti osvojili základní paradigmata moderního filosofického pojetí člověka jako jsou homo faber, homo ludens, homo historicus, člověk jako existence, jako osoba a jako bytost vztahová. Jde o porozumění základním ontologickým a gnozeologickým východisků studia psychologie. Témata: Tradice evropského myšlení - člověk a svět. Mýtické pojetí člověka. Základní metafyzické figury lidství – animal rationale, imago Dei a ego cogito. Univerzalita rozumu, smyslů, činností a mravního vědomí a jednání. Člověk jako bytost vztahová. Homo faber v moderní filosofii. Homo ludens a význam hry. Homo historicus. Člověk jako ens amans. Individualita a osoba ve filosofické reflexi. Normalita a šílenství ve filosofické reflexi. Problém těla a tělesnosti ve filosofii.
Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. (11.03.2020)

PELCOVÁ, N. Vzorce lidství: filosofické základy pedagogické antropologie. Vyd. 2., přeprac. a rozš., V Portálu 1. Praha: Portál, 2010. 261 s. ISBN 978-80-7367-756-5.

SOKOL, J.  Malá filosofie člověka; a Slovník filosofických pojmů. 5., rozš. vyd., (Ve Vyšehradu 3.). Praha: Vyšehrad, 2007. 411 s. ISBN 978-80-7021-884-6.

TRESMONTANT, C. Bible a antická tradice. Praha: Vyšehrad 1998. ISBN 80-7021-270-5.

LÉVI-STRAUSS, C. Myšlení přírodních národů. Liberec: Dauphin 1996. ISBN 80_86019-25-X.

LÉVI-STRAUSS, C. Rasa a dějiny. Brno: Atlantis 1999. ISBN 80-7108-138-8.

ČERNÝ, V. Rasismus, jeho základy a vývoj. Olomouc: Votobia 1995. ISBN 80-85885-69-7.

SCHELER, M. Místo člověk v kosmu. Praha: Academia 1968.

SCHELER, M. Řád lásky. Praha: Vyšehrad 1971.

FINK. E. Hra jako symbol světa. Praha: Čsl. spisovatel 1999. ISBN 80-202-0410-5.

FINK, E. Oáza štěstí. Praha: Mladá fronta 1992. ISBN 80-204-0224-1.

HUIZINGA, J. Homo ludens: o původu kultury ve hře. Liberec: Dauphin 2000. ISBN 80-7272-020-1.

CALLOIS, R. Hry a lidé. Maska a opojení. Praha: Nakl. Studia Ypsilon 1998. ISBN 80-902482-2-5.

BUBER, M. Já a Ty. Praha: Kalich 2005. ISBN 80-7017-020-4.

PATOČKA, J. Přirozený svět jako filosofický problém. Praha: Čsl. spisovatel 1992. ISBN 80-202-0365-6.

GADAMER, H.-G. Člověk a řeč. Praha: OIKOYMENH 1999, ISBN 80-86005-76-3.

HEIDEGGER, M. O humanismu. Praha: Ježek 2000. ISBN 80-85996-32-4.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. PhDr. Naděžda Pelcová, CSc. (13.02.2020)

Student si ke zkoušce zvolí k prostudování dva filosofické prameny podle vlastního výběru a zvládne povinnou literaturu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK