PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Reflexe klinických stáží - OPNP1Q121A
Anglický název: Reflection of Clinical Internships
Zajišťuje: Katedra psychologie (41-KPSY)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022 do 2022
Semestr: oba
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: 0/2, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / 0 (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. Petr Goldmann
Vyučující: PhDr. Petr Goldmann
PhDr. Bc. Ivana Líbalová, Ph.D.
Záměnnost : ON913078
Anotace -
Poslední úprava: KUCHARSA/PEDF.CUNI.CZ (13.01.2011)
Navazující magisterské studium psychologie na PedF UK je postaveno na kompatibilitě vzdělání absolventů s evropskými požadavky (EDP; European Diploma in Psychology) a jeho mezinárodní otevřenosti umožňující mobilitu studentů v rámci EU, ale také žádat v těchto zemích o uznání diplomu. Velký důraz je přitom kladen na stáže v zařízeních praxe. Proto je ve studijním plánu navazujícího studijního programu dán velký prostor stážím na odborných pracovištích, některé stáže plní student v rámci povinných kurzů, jiné v rámci povinně volitelnách. Po dobu dvou let studia by měl student získat absolvovat několik typů stáží, v celkovém rozsahu 764 hodin (28 kreditů). Obecným cílem stáže je propojování teorie a praxe, aplikace teoretických poznatků do rozvoje profesních dovedností. Studenti budou seznamováni s prostředím poradenských a klinických zařízení, legislativou a standarními činnostmi daného zařízení, odbornými problémy, které pracoviště pomáhá řešit, jednotlivými oblastmi poradenského/klinického působení daného pracoviště (diagnostika, screening, intervence, terapie), dále etikými aspekty práce psychologa s klientem a jeho ochranou. Tento povinný kurz se zaměřuje na problematiku výkonu profese klinického psychologa, stáže se uskutečních na atestovaných klinických zařízeních státních i nestátních dle příslušné legislativy ve zdravotnictví.
Cíl předmětu
Poslední úprava: KUCHARSA/PEDF.CUNI.CZ (13.01.2011)

V kurzu Encyklopedické stáže klinické I a II studenti absolvují několik (nejméně tří) doporučená pracoviště ve zdravotnictví, která jsou zárukou kvalitní práce především s obsahem práce klinického psychologa. Mělo by se jednat o pracoviště, která pracují s dětskou i dospělou populaci, pracoviště ambulantní i lůžková, státní i nestátní zařízení. Studenti by se měli seznámit se všemi typickými činnostmi toho kterého pracoviště a měli by po určité stanovené době také některé činnosti vykonávat pod supervizí.

Stáže budou zaměřeny na základní aktivity zdravotnických pracovišť v oblasti psychologické diagnostiky a terapie s cílem rozvoje dovedností v těchto oblastech. Kromě toho by se měl student seznámit s legislativou upravující činnost toho kterého pracoviště, měl by se zorientovat v odborných problémech, které zařízení řeší, s typickým pacientem a typickými odbornými aktivitami.

Osvojeny by měly být základní diagnostické dovednosti spojené s MKN 10, dle jednotlivých diagnóz, s klinickou diagnostikou (pozorování, rozhovor, analýza) i diagnostikou testovou, tj. administrací, skórováním, vyhodnocením i interpretací nejčastěji užívaných diagnostických nástrojů dle specifik toho kterého klinického problému. Pro rozvoj diagnostických dovedností student využívá teoretické průpravy z povinných i povinně volitelných kurzů v rámci studia psychologie.

Konkretizace dovedností: vést anamnestický rozhovor, diagnostický rozhovor s rodiči a pacientem, seznámit se s praktickým průběhem užívání konkrétních diagnostických nástrojů jako jsou testy obecných i speciálních schopností - testy inteligence a další testy kognitivních schopností, pozornosti, paměti, testy osobnosti, didaktické testy), zajímat se bude i o specifická diagnostická témata: diagnostika mentálního postižení, diagnostika poruch autistického spektra, poruch chování aj. Dále se bude zaměřovat na terapeutické přístupy, zejména individuální, s hodnocením efektivity a jejich rizik. Práce s konkrétními cílovými skupinami (práce s pacienty v lůžkovém zařízení, práce s dětmi s onkologickým onemocněním aj.). Možnosti terapeutické práce v daném typu zařízení.

Konkrétní aktivity jsou uvedeny v části Sylabus.

Literatura
Poslední úprava: KUCHARSA/PEDF.CUNI.CZ (13.01.2011)

HAWKINS, P.; SHOHET, R. Supervize v pomáhajících profesích. Praha: Portál, 2004.

BAŠTECKÁ, B. ; GOLDMANN, P. Základy klinické psychologie. Praha: Portál, 2001.

HORT,V. ; HRDLIČKA, M. ; KOCOURKOVÁ, J. Dětská a adolescentní psychiatrie. Praha: Portál, 2000.

KRATOCHVÍL, S. Teorie a praxe skupinové psychoterapie. Praha: Portál, 2002.

LANGMEIER, J.; BALCAR, K.; ŠPITZ, J. Dětská psychoterapie. Praha: Portál, 2000.

LINDSAY,G. ; KOENE, C. ; ØVREEIDE, H.; LANG, F. Etika pro evropské psychology. Praha: Hogrefe - Testcentrum, 2010.

ŘÍČAN,P. ; KREJČÍŘOVÁ, D. a kol. Dětská klinická psychologie. Praha: Grada, 1997.

SCHMIDBAUER, W. Psychická úskalí pomáhajících profesí. Praha: Portál, 2000.

SVOBODA, M.(ED.) ; KREJČÍŘOVÁ, D. ; VÁGNEROVÁ, M. Psychodiagnostika dětí a dospívajících. Praha: Portál, 1999.

ŠPATENKOVÁ, N. a kol. Krizová intervence pro praxi. Praha: Grada, 2004.

Mezinárodní klasifikace nemocí 10. revize Praha: Psychiatrické centrum: Zprávy č. 102,1992.

Studenti využívají pro vyhledávání elektronických bibliografických údajů v elektronické databázci PsycInfo - pro oblast odborých poradenských problémů, diagnostické přístupy, intervence aj., mohou také probádat podobná zařízení v zahraniční literatuře.

Etické kodexy pro práci ve zdravotnictví

Etický kodex nelékařských zdravotnických profesí

http://www.nspm.cz/osetrovatelstvi/strategie_ospece/eticky_kodex.htm

Etický kodex Asociace klinických psychologů

http://www.akpcr.cz/

Etický kodex Českomoravské psychologické společnosti

Metody výuky
Poslední úprava: KUCHARSA/PEDF.CUNI.CZ (13.01.2011)

Kurz je zajišťován těmito výkovými metodami:

1) Vstupní reflektivní seminář: výklad a prezentace, stanovení konkrétních požadavků, cílů a nároků na stáže, dotazy, doplnění, reflexe studenty.

2) Konkretizace pracovišť - konzultace s katedrovým garantem kurzu, případně pověřeným pracovníkem katedry, který zajišťuje kontakt s konkrétním pracovníkem, jedná-li se o tzv. pracoviště spolupracující s katedrou psychologie na zajištění stáží.

3) Podpora nástupy na stáž - vypracování smlouvy, získání podpisů ke smlouvě zajišťující praxi - v součinnosti s garantem kurzu nebo pověřeným pracovníkem katedry.

4) Stáž na pracovišti: samostatné stážování studenta na pracoviště, založení deníku stáže, evidence veškerých činností nepřímých i přímých, zpracování odborných úkolů, které byly pro ten který typ stanoveny, získání potvrzení z pracoviště a od školitele, reflexe průběhu stáže - vše založeno do Portfolia

5) Konzultace s garantem kurzu - v případě problémů, nutnosti zpřesnění, příp. ukončení stáže předčasně.

6) Výstupy ze stáže: finalizace konkrétních výstupů, odevzdání podkladů garantovi kurzu, zapracování jeho připomínek či oprava do předaných materiálů, doplnění Portfolia

7) Reflektivní seminář: příprava prezentace, její uskutečnění, reakce na podněty garanta, zhodnocení stáže, získání atestů

Realizace stáže je podpořena elektronickým kurzem v Moodle, http://moodle.pedf.cuni.cz/course/view.php?id=381, přístupový klíč sdělí garant kurzu.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: KUCHARSA/PEDF.CUNI.CZ (13.01.2011)

V rámci klinické encyklopedické stáže jsou stanoveny čtyři pracoviště, kterými má student projít.

Pro každý z typu stáží bude vypracován odborný materiál dle základních písemných podkladů. Na 2 kredity vychází jeden písemný materiál - tj. pro Encyklopedické klinické stáže to budou celkem čtyři varianty úkolů, kromě základního úkolu popsat každé stážované pracoviště.

Úkol č. 1: Úkol do portfolia z každého navštíveného pracoviště

• Student zpracuje do portfolia údaje o každém pracovišti, na kterém stážoval - typ zařízení, event. jeho rámec, náplň práce klinického psychologa, zaměření, specifika, klientela, kompetence, kooperace s dalšími pracovišti, aj.)

Dále založí do portfolia záznamy každodenní činnosti - účasti při práci přímé s klienty i práci nepřímé (studium spisové dokumentace, seznamování s metodami, technikami, testy podíl práce, kterou vykonal - např. vyhodnocení…) Přiloženy mohou být konkrétní materiály, které byly na stáži sebrány.

Každý záznam bude potvrzen klinickým psychologem, u kterého se stáž konala.

• Pro každou stáž je nutné zpracovat také reflexi průběhu stáže na daném pracovišti (student zhodnotí průběh stáže, včetně konkrétního přínosu pro jeho další rozvoj, zhodnotí získané poznatky ve vztahu k teorii a provede celkovou reflexi praxe).

• Úkol č. 2: Kazuistika

Studenti zpracují kazuistiku na základě přímé asistence při komplexním klinickém-psychologickém vyšetření klienta daného pracoviště. V kazuistice bude zpracována jak rodinná anamnéza, tak anamnéza osobní - na základě:

  • dostupné dokumentace (chorobopisu) a dalších nepřímých zdrojů o dítěti/klientovi (údaje rodičů, zprávy jiných odborníků, zpráva z již realizovaného vyšetření v dřívější době, produkty dítěte - školní sešity, žákovská knížka, kresby, aj.),
  • z vlastního pozorování klienta, vyšetřujícího klin.psychologa,
  • z dat vzešlých z vyšetření (tj. těch, které zpracoval vyšetřující, je možná účast při zpracování dat či po dohodě se školitelem i vlastní analýza dat),
  • ze závěrečného rozhovoru s klientem,
  • z rozhovoru realizovaného s examinátorem,

Kazuistika by měla být strukturovaná, rozsah min. 8 normostran (14 400 znaků).

• Úkol č. 3: Typický odborný problém řešený klinickým psychologem vybraného pracoviště

Student si zvolí typický problém z tzv. standardních činností pracoviště klinického psychologa (psychosomatické obtíže, neurologická problematika, poruchy vývoje, neurotické obtíže…) a provede komparace s údaji z literatury (teoretizace, cca v rozsahu 3 stran, minimálně 2 literární odkazy).

Dále popíše možnosti, event. návaznost péče v dané problematice, kriticky zhodnotí postupy na daném pracovišti, srovná s literaturou i event. jinými možnými postupy, v závěru je možné formulovat také jakési doporučení z hlediska studenta.

Daný odborný problém bude zpracován strukturovaně, minimální rozsah 6 normostran (10 800 znaků) také budou přiloženy ukázky - např. diagnostických nástrojů, plánu dalších postupů aj.

Úkoly č. 1 a č. 2 jsou určeny pro každou kombinaci stáží - tedy lůžkové x ambulantní, klientela dětská x dospělá - celkem tedy 4 varianty vypracovaných úkolů, úkol č. 3 je pouze jeden - z jednoho vybraného pracoviště, na kterém student stážoval.

Sylabus
Poslední úprava: KUCHARSA/PEDF.CUNI.CZ (13.01.2011)

PŘÍMÉ AKTIVITY 160 HODIN, NEPŘÍMÉ 56 HODIN

Student vybírá pro Encyklopedické stáže I: 2 pracoviště, pro úroveň II: další 2 pracoviště - v jejich výběru není limitován, pouze je nutné splnit požadované hodiny a kredity (tedy plní 80 hodin přímých aktivit v každé z těchto úrovní).

1 ÚVODNÍ INFORMACE O ENCYKLOPEDICKÉ KLINICKÉ STÁŽI

Klinická encyklopedická stáž jednotlivých studentů by měla celkem (tedy za úroveň I a II) obsahovat skladbu čtyř doporučených pracovišť ve zdravotnictví, která jsou zárukou kvalitní práce především s obsahem práce klinického psychologa:

  • na pracovišti zaměřeném na populaci dětskou (od útlého věku do 18 let) a na populaci dospělou (včetně gerontologie),
  • na pracovišti ambulantním a lůžkovém.

Studenti budou volit pracoviště v kombinacích - tj. např. děti, mládež - jak ambulantní, tak i lůžkové pracoviště (obdobně u dospělých). Není možno také kombinovat stáže pouze v jednom typu zařízení, oboru - např. pouze psychiatrie či sexuologie, léčba závislostí apod.

Studenti musí absolvovat stáže pouze ve zdravotnických zařízeních - ať již státních nebo nestátních (privátních) - tj. zařízeních s tímto statutem (podle zákona č.160/1992). Instituce (subjekt) musí mít smluvní vztah/y se zdravotní pojišťovnou.

Studenti si mohou vybrat stáž kdekoli v ČR, je však nutno předem konzultovat zda pracoviště a psycholog, u kterého bude student stážovat, splňuje podmínky pro uznatelnou stáž. Psycholog, u kterého bude student stážovat, musí mít specializační zkoušku pro práci ve zdravotnictví - tedy statut klinického psychologa. Další specializační zkouška z funkční specializace v systematické psychoterapii není nutnou podmínkou u stáží, kde je kladen důraz na diagnostickou složku práce.

Studenti by se měli seznámit se všemi typickými činnostmi toho kterého pracoviště a měli by po určité stanovené době také některé činnosti vykonávat pod supervizí. Student by měl absolvovat náhledy práce zkušeného klinického pracovníka - psychologa. V další části stáží by měla následovat vlastní práce s klienty pod supervizí.

Stáže také musí obsahovat složku diagnostickou i terapeutickou - v poměru 2 : 1. Lze také kombinovat individuální a skupinovou práci - není však možno vykázat pouze práci skupinovou.

Student za tuto stáž (celkem za úroveň I i úroveň II) získává 8 kreditů. Nelze na jednom pracovišti získat jen 1 kredit - tj. pouze 20 hodin přímé práce. Nejnižší možná doba je 40 hodin přímých aktivit. Kredity podle jednotlivých typů zařízení nemohou být navyšovány. Nesmí být ani realizovány stáže na podobném typu pracovišť (např. dětská klinická psychologie ve dvou krajích).

Studenti doloží svou encyklopedickou stáž v portfoliu včetně uvedení náplně stáží, vlastní reflexe průběhu jednotlivých praxí na zvolených pracovištích a zpracovaných úkolů dle pokynů garanta stáže (dr. Procházková).

2 STÁŽE VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ (STÁTNÍHO I NESTÁTNÍHO TYOU - VŽDY ALE JAKO SMLUVNÍ ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY (2 KREDITY ZA KAŽDÉ PRACOVIŠTĚ)

2.1 Doba realizace praxe a časová dotace praxe v úrovni I (podobně úroveň II)

• Časová dotace na stáže by měla činit 80 hodin v přímých činnostech, 28 hodin v nepřímých činnostech v daném typu zařízení

• Praxi je vhodné rozložit minimálně na 2 bloky - podle možností klinického psychologa daného zařízení.

• Praxe by měla probíhat ve dvou zařízeních - lůžkové a ambulantní - event. týdenní a denní stacionář. I když jsou v zařízeních vykonávány zpravidla obdobné standardní činnosti, přesto je každé pracoviště svým způsobem specifické, liší se v závislosti na zdravotnickém zařízení a jeho zaměření, vzdělání a výcviku klinického psychologa, typickými klinickými problémy, na které je klinický psycholog specializován aj.

2.2 Obsahová náplň praxe klinického psychologa ve zdravotnickém zařízení

Aktivity studentů během praxe by měly odpovídat především standardním činnostem klinického psychologa ve zdravotnickém zařízení - samozřejmě s přihlédnutím k aktuální situaci s klienty - podle specifik pracoviště.

1. V první fázi se student seznámí s pracovištěm klinického psychologa - zřizovatel, klientela, provoz a zaměření pracoviště, standardní činnosti, pracovníci, spolupráce s dalšími pracovišti, institucemi,…

2. V rámci psychologické klinické diagnostiky: specifika diagnostických technik a metod praxe klinického psychologa (specifika dětské a dospělé klientely pracoviště), nejčastěji užívané diagnostické postupy, problémy a úskalí používaných nástrojů aj.

3. V rámci psychologické klinické intervence a terapie: diagnostika vývojových poruch a stanovování diagnózy podle MKN 10, seznámení s kódováním výkonů, následná péče psychologa - další vyšetření, sledování, terapie…

4. Další odborné činnosti dle aktuální nabídky pracoviště: účast na hlášení na příslušném oddělení, školení, přednášky, kurzy atd.

2.3 Spolupracující klinická pracoviště pro praxi studentů

Studenti si mohou zajistit stáž ve zdravotnickém zařízení státního i nestátního typu - podmínkou je stáž u klinického psychologa - tedy psychologa se složenou specializační zkouškou pro práci ve zdravotnictví.

Stáže musí absolvovat jak na pracovišti zaměřeném na dětskou populaci (děti a mládež), tak na populaci dospělou.

Kontakty na pracoviště, která již přislíbila kooperaci, si studenti mohou převzít u garantky stáží.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: KUCHARSA/PEDF.CUNI.CZ (13.01.2011)

Vstupním požadavkem je absolvování kurzu Psycholopatologie.

Před zahájením stáží je nutné navštívit reflektivní seminář - termíny budou zveřejněny přes studijní garantku.

Student musí konzultovat pracoviště, která chce navštívit, ještě předtím, než osloví zástupce daného zařízení.

Nkterá pracoviště, spolupracující s katedrou psychologie při zajišťování stáží, nekontaktuje sám, nýbrž ohlašuje garantovi stáže, který vede pořadí zájemců o stáž na daném pracovišti.

Požadavky k zápisu
Poslední úprava: KUCHARSA/PEDF.CUNI.CZ (13.01.2011)

Kurz je otevírán v ZS, student by si jej měl zapsat ve 2. semestru podle svého studijního plánu.

Doporučujeme studentům, aby první semestr svého studia věnovali pozornost přípravě na stáže, včetně rozvahy pobytu na konkrétních pracovištích, volby specializované stáže (poradenská vs. klinická stáž), případně i dojednání stáží.

Dále doporučujeme zápis do jednotlivých kurzů, pokud budou mít studenti poměrně jasnou představu, že do konce semestru dané povinnosti splní. V každé semestru si mohou zvolit např. jen jednu stáž, případně si mohou zapsat i více stáží; úrovně I a II na sebe přitom nenavazují (což znamená, že je možné např. začít encyklopedickými stážemi II až ve 3. semestru) - mají jen formální význam z hlediska zápisů kurzů v daných semestrech.

Mechanismus absolvování stáží na pracovištích psychologické praxe

1. Student se zapíše do kurzu daného okruhu stáže.

2. Studen navštíví vstupní reflektivní seminář konkrétní stáže, kde získá všechny potřebné informace spojené s daným kurzem, aby se mohl na stáž přihlásit, realizovat ji, splnit všechny podmínky pro atest a připravit se na reflektivní seminář.

3. Student si připraví portfolio, do kterého bude zakládat všechny požadované materiály, bude se přitom opírat o písemné materiály, které budou připraveny pro snadnější pobyt na pracovišti pro plnění úkolů v nich, včetně všech požadovaných dokumentů a průběhu reflexe jednotlivých pobytů na pracovišti.

4. Student (případně školitel z daného pracoviště psychologické praxe), bude moci průběžně upřesňovat průběh stáže či řešit aktuální vzniklé problémy s garanty kurzů stáží, případně s dalšími pověřenými pracovníky katedry.

5. Student v závěru semestru navštíví Reflektivní seminář, kde představí zpracované úkoly a provede reflexi stáží. I zde se bude opírat o připravené materiály, včetně toho, jak má při reflexi postupovat. Získává stanovené kredity.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK