PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Kritické myšlení - OPNO4O032B
Anglický název: Critical thinking
Zajišťuje: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/0, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 0 [hodiny]
Počet míst: 20 / neurčen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. Mgr. Michael Hauser, Ph.D.
Vyučující: doc. Mgr. Michael Hauser, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: doc. Mgr. Michael Hauser, Ph.D. (26.04.2021)
Kurz se věnuje kritické teorii (tzv. Frankfurtské škole) jako jednomu z hlavních paradigmat kritického myšlení, které vytváří východiska pro interdisciplinární analýzu současných krizových fenoménů. Výuka se zaměřuje na její hlavní představitele, koncepce, stěžejní texty a na její širší kulturní a sociální souvislosti.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. Michael Hauser, Ph.D. (29.07.2019)

Cílem předmětu je osvojení základů kritického myšlení ve vztahu k minulým i současným sociálním, politickým a ideologickým fenoménům. 

Deskriptory
Poslední úprava: doc. Mgr. Michael Hauser, Ph.D. (26.04.2021)

Příprava na výuku

 

Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky 

15 minut

Samostudium literatury (za semestr)

18 hodin

 

 

Plnění předmětu

 

Příprava na test

8 hodin

 

Literatura
Poslední úprava: doc. Mgr. Michael Hauser, Ph.D. (08.09.2023)

Povinná literatura:

ADORNO, Theodor a Max HORKHEIMER. Dialektika osvícenství. Praha: Oikoymenh, 2009. ISBN 80-7298-267-7 (úvod, dvě kapitoly: Pojem osvícenství, Kulturní průmysl).

HAUSER, Michael. Adorno: moderna a negativita. Praha: Filosofia, 2005. ISBN 80-7007-223-7 (úvod, první část, druhá část, závěr).

KANT, Immanuel. Odpověď na otázku: Co je to osvícenství? Filosofický časopis, 1993, roč. 41, č. 3, s. 381-387. ISSN 0015-1831.

FREIRE, Paolo. Pedagogika utlačovaných. Praha: Neklid, 2022. ISBN 978-80-908247-9-9.

Doporučená literatura:

HORKHEIMER, Max. Tradiční a kritická teorie. Aluze, 2001, roč. 4, č. 1, s. 74-106. ISSN 1803-3784.

HRUBEC, Marek. Kritická teorie společnosti. Český kontext. Praha: Filosofia, 2014. ISBN 978-80-70074-03-9.

FROMM, Erich. Obraz člověka u Marxe. Brno: Luboš Marek, 2004. ISBN 80-86263-53-3.

JEFRIES, Stuart. Grandhotel nad propastí. Životy myslitelů frankfurtské školy. Brno: Host, 2022. ISBN 978-80-275-0830-3.

KELLNER, Douglas. Critical Theory, Marxism and Modernity. Oxford: Polity Press 1989. ISBN 08-0183-914-6.

KOSÍK, Karel. Poslední eseje. Praha: Filosofia, 2005. ISBN 80-7007-206-7.

Sylabus
Poslední úprava: doc. Mgr. Michael Hauser, Ph.D. (08.09.2023)

1. Základní zaměření kritické teorie, její vztah k dějinám, moderně a postmoderně

2. Vznik a charakter dějin kritické teorie

3. Rozdíl mezi kritickou teorií a jinými směry (fenomenologií, existencialismem, analytickou filosofií, marxismem)

4. Představitelé první generace kritické teorie: Adorno, Horkheimer, Marcuse, Fromm, Benjamin

5. Pojem ideologie 

6. Dvojznačnost pokroku (Dialektika osvícenství)

7. Vzájemný vztah přírody a společnosti. Problém konstrukce genderu a enviromentální témata

8. Psychoanalýza jako nástroj společenské analýzy: Marcuse, Fromm, Žižek

9. Normativní chápání společnosti (Habermas, Honneth)

10. Kritická teorie a pedagogika (Paolo Freire)

11. Čeští představitelé kritického myšlení: Kosík, Machovec, Bondy, Kalivoda

12. Současné kritické myšlení (Badiou, Ranciere, Agamben, Žižek)

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. Michael Hauser, Ph.D. (08.10.2022)

 • test z povinné četby a probrané látky
 • pokud studující má individuální studijní plán a bude chtít získat atestaci, bude muset napsat písemnou práci splňující následující podmínky:

  • max. 5 normostran textu – tj. 9000 znaků včetně mezer,
  • korektně používaný citační a poznámkový aparát s jednotným standardem odkazů na literaturu a na prameny a s odpovídajícím seznamem použité literatury a pramenů,
  • studující při psaní písemné práce musí pracovat minimálně s jednou sociologickou monografií,
  • v práci musí být jasně formulovaná výzkumná otázka (či sada otázek),
  • téma práce je třeba předem osobně konzultovat s vyučujícím předmětu,
  práce musí být odevzdána nejpozději do konce posledního týdne výuky v semestru s to odesláním na e-mail vyučujícího.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK