PředmětyPředměty(verze: 916)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Tematické a projektové vyučování v hudební výchově - OPNH4H021A
Anglický název: Thematic and project Teaching in Music Education
Zajišťuje: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 0 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D. (30.01.2023)
Předmět je koncipován jako praktický seminář vycházející z teoretických základů a didaktických poznatků tematického a projektového vyučování (integrace výuky napříč vzdělávacími předměty, s akcentací hudební výchovy). Důraz je kladen na smysluplnost, záměrů a „realističnost“ modelů výukových hodin. Tematická výuka, jež nabízí poznávání v širších souvislostech, a projektová výuka, jež propojuje vzdělávání v rámci reálného života, jsou vhodnou, efektivní a žádanou alternativou k tradičním způsobům výuky estetických předmětů. Předmět volně navazuje na předchozí předmět Analýza a pedagogická interpretace hudebního díla. Výstupy reflektují RVP na ZŠ a SŠ - předmět hudební výchova a její zasazení do mezipředmětových vazeb. The course is designed as a practical seminar based on theoretical foundations and didactic knowledge of thematic and project teaching (integration of teaching across educational subjects, with an emphasis on music education). Emphasis is placed on the meaningfulness, intentions and "realism" of lesson models. Thematic teaching, which offers cognition in a broader context, and project teaching, which connects real-life education, are a suitable, effective and desirable alternative to traditional ways of teaching aesthetic subjects. The course is loosely related to the previous course Analysis and Pedagogical Interpretation of Musical Works. The outcomes reflect the RVP for primary and secondary schools - the subject of music education and its embedding in intersubject links.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D. (29.01.2022)

Metodika výuky, tvorby a realizace studentských projektů. Důraz je kladen na smysluplnost vytvořených projektů a reálnou možnost jejich využití v pedagogické praxi budoucího učitele. Prioritou jsou konzultace v seminární skupině studentů s cílem osvojení přesných formulací záměrů, východisek, plánování, vytyčení hlavních cílů předkládaných projektů. Cílem předmětu je vytvoření "databáze" ověřených projektů, které mohou budoucí absolventi využít ve své pedagogické praxi, nebo mohou sloužit jako modelové projekty pro reálné projekty budoucí.

Deskriptory
Poslední úprava: PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D. (29.01.2022)

Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky: 0 minut

Doba očekávané přípravy na 1 cvičení: 30 minut

Samostudium literatury (za semestr): 15 hodin

Práce se studijními materiály (za semestr): 15 hodin

Plnění průběžných úkolů (za semestr): 10 hodin

Příprava na zápočet: 5 hodin

Literatura
Poslední úprava: prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr. (05.10.2020)

Základní literatura:

DVOŘÁKOVÁ, M., KAŠOVÁ, J., TOMKOV, A. Učíme v projektech. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-527-1. DVOŘÁKOVÁ,  M. Projektové  vyučování  v české  škole:  vývoj,  inspirace,  současné problémy. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2009.

KAŠOVÁ, J. a kol. Škola trochu jinak: Projektové vyučování v teorii a praxi. Kroměříž : IUVENTA, 1995.

KRATOCHVÍLOVÁ, J. Teorie a praxe projektové výuky. Brno: Masarykova univerzita, 2006. ISBN 80-210-4142-0.

KOVALIKOVÁ, S. Integrovaná tematická výuka. Kroměříž : Spirála, 1995. ISBN 80-901873-1-5.

KOTEN, T. Škola? V pohodě! Most : Hněvín, 2009. ISBN 978-80-86654-25-6

Svobodová, R. Projektové řízení a projektové vyučování, aneb, jak na výukové projekty podle zásad projektového řízení. 1. vyd. Choceň : PM Consulting, 2010. 100 s. ISBN 978-80-254-8174-5.

VALENTA, J. aj. Pohledy: projektová metoda ve škole a za školou. Praha : IPOS-ARTAMA, 1993. ISBN 80-7068-066-0.

Doporučená literatura:

DEWEY, J.; KILPATRIC, W. H. Der Projekt, Plan, Grundlegugg und Praxis. Weimar: Herman Böhlaus Nachfolger,1935.

GRECMANOVÁ, H.; URBANOVSKÁ, E.; NOVOTNÝ, P. Podporujeme aktivní myšlení a samostatné učení žáků. Olomouc : Hanex, 2000, ISBN 80-85783-28-2.

JANKOVCOVÁ, M.; PRŮCHA, J.; KOUDELA, J. Aktivizující metody v pedagogické praxi středních škol. Praha : SNP, 1989. ISBN 80-04-23209-4.

KAISER, F. J. Projektstudien und Projektarbeit in der Schule. Bad Heilbronn: Klinkhardt, 1997.

KASÍKOVÁ, H. Kooperativní učení, kooperativní škola. Praha : Portál, 1997. ISBN 80-7178-167-3.

MAŇÁK, J.; ŠVEC, V. Výukové metody. Brno: Paido, 2003. ISBN 80-7315-039-5.

PETTY, G. Moderní vyučování. 3. vyd. Praha : Portál, 2004. ISBN 80-7178-978-X.

PIKE, G.; SELBY, D. Globální výchova. Praha : Grada, 1994. ISBN 80-85623-98.

RAKOUŠOVÁ, Alena. Integrace obsahu vyučování: Integrované slovní úlohy napříč předměty. Praha: Grada, 2008, 160 s. ISBN 978-80-247-2529-1.

SITNÁ, Dagmar. Metody aktivního vyučování : Spolupráce žákůve skupinách. Praha : Portál, 2009. 152 s. ISBN 978-80-7367-246-1.

SPOUSTA, V. Integrace základních druhů umění ve výchově. Brno : Masarykova univerzita, 1997. ISBN 80-210-1640-X.

 

Kaschub, M., Smith, J. Promising practices in 21st century music teacher education. Oxford University Press,2014. 304 pp. ISBN: 978-0-19-938475-4.

Tobias, E., Campbell, M., Greco, P. Bringing curriculum to life: Enacting project-based learning in music programs. NAfME, 2015, pp. 39-47.

Solomon, G. Project-Based Learning. Available on: https://free.openeclass.org/modules/document/file.php/ENG155/Projects%20online/PBL-Primer-www_techlearning_com.pdf

Gaunt, H., Westerlund, H. Collaborative Learning in Higher Music Education. Routledge, 2016. 302 pp. ISBN 9781138270121.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D. (30.01.2023)

1. Návrhy témat projektů, diskuse. Páteří každého z projektů je práce s hudebním dílem a jeho konkrétním didaktickým využitím. Projekt musí obsahovat komplexní analýzu vybraného hudebního díla a jeho pedagogickou interpetaci a konkrétní zasazení do mezipředmětových vazeb vzdělávacích oblastí RVP (např. Člověk a jeho svět, Človek a společnost, Umění a kultura atd.)

2.-12. Realizace projektů (samostatně nebo ve dvojici studentů).

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D. (30.01.2023)

Písemný návrh projektu obsahující veškeré náležitosti - viz anotace a sylabus.
Prezentace vlastního autorského projektu (jednotlivě nebo ve dvojici) v rámci seminářů.
Aktivní zapojení (v rámci domácí přípravy a v rámci seminářů) ostatních studentů v modelové roli žáků.
Každý student - zpracování dílčích projektových úkolů u minimálně 50 % prezentovaných projektů.
Didaktická reflexe každého z projektů.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK