PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Morfosyntax německé věty - OPNG2G102A
Anglický název: Morphosyntax of a German Sentence
Zajišťuje: Katedra germanistiky (41-KG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/0, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: němčina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. Dr. phil. PhDr. Dalibor Zeman, Ph.D.
Je neslučitelnost pro: OPNZ0G141A
Je záměnnost pro: OPNZ0G141A
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. Dr. phil. PhDr. Dalibor Zeman, Ph.D. (24.09.2017)
Cílem předmětu je zprostředkovat studentům magisterského studia germanistiky vhled do gramatických struktur německého jazyka a vytvořit tak teoretickou bázi pro bezpečné zvládnutí mluvnické stavby současné standardní němčiny. První část seminářů navazuje na lingvistické disciplíny bakalářského studia (morfologie, syntax, lexikologie) a je věnována teoretickým a koncepčním podkladům pro popis morfologie a syntaxe současné spisovné němčiny. Pozornost se soustředí na základní otázky funkčně-strukturálního popisu věty a na fungování slovních tvarů ve větě a v textu. Druhá část se soustředí na funkční vlastnosti gramatických prostředků s akcentem na německé funkce pádu, pád gramatický a pád sémantický. V centru pozornosti druhé části seminářů jsou synsémantika s důrazem na modální partikule jako interferenční jev. Kromě tradičního strukturalistického přístupu vychází koncepce předmětu i z pragmatiky a textové lingvistiky. Cílem seminářů je aplikovat teoretické poznatky na vybraných textech, tj. schopnost zužitkovat teoretické znalosti i v praxi.
Deskriptory
Poslední úprava: doc. Dr. phil. PhDr. Dalibor Zeman, Ph.D. (05.10.2020)

Přednášky a semináře budou realizovány on-line formou přes MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3af55bb277591643579437569ee3455889%40thread.tacv2/conversations?groupId=faf84dc2-404f-4ea0-a24a-f685e107f112&tenantId=5335a395-3770-41bf-b111-59efae08bf8d

Cíl a obsah předmětu, stejně jako požadavky na ukončení předmětu, zůstávají v distanční výuce nezměněné, mění se pouze forma výuky.

 

Literatura
Poslední úprava: doc. Dr. phil. PhDr. Dalibor Zeman, Ph.D. (24.09.2017)

BUSSMANN, H. Lexikon der Sprachwissenschaft. Stuttgart: Alfred Kröner Verlag. ISBN 3-520-45202-2.

EISENBERG, P. et al. Grammatik der deutschen Sprache. Mannheim : Dudenverlag, 1998. ISBN 3-411-04046-7.

EISENBERG, P. Grundriss der deutschen Grammatik : Das Wort. Stuttgart, Weimar: Verlag J. B. Metzler, 1998. ISBN 3-476-01639-0.

EISENBERG, P. Grundriss der deutschen Grammatik. Der Satz. Stuttgart. Weimar: Verlag J. B. Metzler, 1999. ISBN 3-476-01642-0.

HELBIG, G.; BUSCHA, J. Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht. Berlin, München : Langenscheidt 2001. ISBN 3-468-49493-9.

HELBIG, G.; BUSCHA, J. Leitfaden der deutschen Grammatik Berlin, München: Langenscheidt 2000. ISBN 3-468-49495-5.

MOTSCH, W. Deutsche Wortbildung in Grundzügen. Berlin: de Gruyter (Schriften des Instituts für deutsche Sprache 8), 1999.

POVEJŠIL, J. Mluvnice současné němčiny. Praha: Academia, 1994. ISBN 80-200- 0076-3.

STEDJE, A. Deutsche Sprache gestern und heute. München: Wilhelm Fink Verlag, 1989. ISBN 3-8252-1499-0.

SOMMERFELDT, K.-E. Entwicklungstendenzen in der deutschen Gegenwartssprache. Leipzig: VEB Bibliographisches Institut, 1988. ISBN 3-323-00169-9.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. Dr. phil. PhDr. Dalibor Zeman, Ph.D. (14.09.2019)

Podmínky: min. 70% účast, aktivita a plnění domácích úkolů, referát na vybrané téma, úspěšné splnění písemného testu  (počet pokusů: 3) na základě probraných témat.

Sylabus
Poslední úprava: doc. Dr. phil. PhDr. Dalibor Zeman, Ph.D. (24.09.2017)

Morfosyntax

1. - Einführung: Zielsetzung / Anforderungen

Von der Mindestgrammatik zur Sprachvariation auf allen linguistischen Beschreibungsebenen: Einführende Bemerkungen von DZ

2. - Sprachdynamische Einflüsse auf die deutsche Sprache - stabilisierende und modifizierende Prozesse

3. - Typologie und Beschreibungsmethoden der nationalen Sprachvarianten auf morphosyntaktischer und lexikalischer Ebene

4. - Für die Abgrenzung der Varietäten relevante Faktoren

5. - Regionalspezifische Besonderheiten in der Morphologie

6. - Regionalspezifische Besonderheiten in der Syntax

7. - Regionalspezifische Besonderheiten in der Lexik

8. - Regionalspezifische Besonderheiten in der Wortbildung und Phraseologie

9. - Eigenheiten auf pragmatischer Ebene

10. - Die phonetisch-phonologische Ebene

11. - Soziolinguistische Positionierung der österreichischen Varietät und der EU-Beitritt

12. - Variation der deutschen Sprache unter Mehrsprachigkeitsbedingungen - insb. Kontaktdeutsch

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK