PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Obecná didaktika chemie - OPNE4E012A
Anglický název: General Chemistry Didactics
Zajišťuje: Katedra chemie a didaktiky chemie (41-KCHDCH)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 0 [hodiny]
Počet míst: 30 / 30 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D.
doc. PhDr. Martin Rusek, Ph.D.
Vyučující: prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D.
doc. PhDr. Martin Rusek, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D. (28.09.2019)
Obsahem předmětu jsou různá pojetí didaktiky chemie v paradigmatech současného vzdělávání. Dále jsou diskutovány kategorie: učitel chemie, cíle výuky chemie, obsah vzdělávání, zásady výběru učiva, učební plány a osnovy, tematický plán, metody a organizační formy výuky chemie včetně aktivizujících metod (problémové, projektové, badatelsky orientované), materiální didaktické prostředky a příprava učitele na vyučování. Zvláštní pozornost je věnována pojmotvornému procesu, procesu zpřístupňování učiva a prověřování a hodnocení vědomostí, dovedností a postojů žáků v chemii. Prezentovány jsou tradiční a alternativní projekty vyučování chemii.
Deskriptory
Poslední úprava: doc. PhDr. Martin Rusek, Ph.D. (02.02.2022)

Přímá výuka činí 36 hodin. Plnění dílčích úkolů včetně četby odborné literatury je v rozcahu cca 70 hodin. Předpokládaný rozsah přípravy na zkoušku je 30 hodin.

Literatura
Poslední úprava: prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D. (28.09.2019)

Pachmann, E., Hofmann, V. Obecná didaktika chemie. Praha : SPN, 1981.

Kašpar, E. a kol. Didaktika fyziky - obec. otázky. Praha : SPN, 1975.¨

Bílek, M. Didaktika chemie: výzkum a vysokoškolská výuka. Hradec Králové : Gaudeamus, 2003.

Učebnice chemie pro ZŠ a SŠ

Seminární materiály

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Martin Rusek, Ph.D. (13.10.2022)
 1. Předmět oboru didaktiky, velké otázky didaktiky přírodovědných oborů
 2. Cíle výuky chemie, komparace RVP ZV, RVP G, RVP SOV (vybrané typy škol), komptence pro 21. století, přírodovědná gramotnost, OECD learning compass,
 3. Obsah didaktiky chemie s akcentem na témata řešení v rámci didakticko-chemického výzkumu,
 4. Konference PBE - projektová výuka, badatelsky orientované vyučování, otázka přípravy učitelů,
 5. Pojetí výuky chemie: setrvačnost vs nové směry. Polemika prof. Alexe Johnstona, abstraktnost učiva chemie, kritická místa, kapacita provádět myšlenkové operace,
 6. Experimentální složka výuky chemie: význam, současný stav a principy; badatelsky-orientované vyučování,
 7. Badatelské aktivity a projekty, stanovování řídicích otázek, plánování a realizace takto pojaté výuky,
 8. Projektová výuka, integrovaná tematická výuka, badatelská výuka,
 9. Úlohy ve výuce chemie - úlohy PISA, úlohy ze Standardu pro základní vzdělávání, testy a testové úlohy, třívrstvé úlohy - výpovědní hodnota a využití,
 10. Aktuální problematika revize RVP
 11. Učebnice pro výuku chemie - výzkum, současný stav, perspektivy.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Martin Rusek, Ph.D. (13.10.2022)

Zápočet bude udělen studentům na základě:

 • splnění všech úkolů v MS Teams,
 • prezentace přečteného odborného článku,
 • zpracování individuálního portfolia studenta didaktiky chemie,
 • a ústní zkouška s využitím zpracovaného portfolia,
 • účast na minimálně 80% seminářů.

Zkouška sestává z testu a kolokvia, při němž bude využito studentské portfolio.

Studijní opory
Poslední úprava: doc. PhDr. Martin Rusek, Ph.D. (13.10.2022)

Studijní opory jsou k dispozici v Teams kurzu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK