PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Kulturní dědictví II - OPND3D022A
Anglický název: Cultural Heritage II
Zajišťuje: Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Zk [HT]
Počet míst: 20 / 20 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PhDr. Kateřina Charvátová, CSc.
Mgr. Dušan Foltýn
Vyučující: prof. PhDr. Kateřina Charvátová, CSc.
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Monika Kadrnožková, Ph.D. (30.12.2021)
Kurz je věnován hmotnému i nehmotnému kulturnímu dědictví od pravěku až po období baroka. Toto kulturní dědictví představuje v kontextu jeho dobového užívání jako součást života jednotlivých sociálních vrstev minulosti. Vzhledem k neobyčejné šíři materiálu se kurz zaměřuje pouze na některá vybraná témata z dějin každodennosti, a to s ohledem na nejčastější typy hmotného i nehmotného kulturního dědictví, se kterými budou edukátoři přicházet v praxi do kontaktu a jež se stanou předmětem jejich prezentace a interpretace. Kurz si klade za cíl posluchače s těmito typickými prvky hmotného a nehmotného dědictví seznámit a nabídnout jim základní orientaci o literatuře, která se jednotlivými prvky sledovaného kulturního dědictví zabývá.
Deskriptory
Poslední úprava: Kateřina Entnerová, DiS. (31.01.2023)
Příprava na výuku
Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky 0 minut
Doba očekávané přípravy na 1 cvičení 30 minut
Doba očekávané přípravy na 1 hodinu praxe 0 minut
Samostudium literatury (za semestr) 20 hodin
Práce se studijními materiály (za semestr) 12 hodin
Plnění průběžných úkolů (za semestr) 30 hodin
Plnění předmětu
Seminární práce 0 hodin
Příprava na zápočet 0 hodin
Příprava na zkoušku a zkouška 0 hodin
Příprava na zkoušku a zkouška 35 hodin
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Monika Kadrnožková, Ph.D. (30.12.2021)

Povinná literatura:

GUREVIČ, Aron Jakovlevič. Kategorie středověké kultury. Praha: Mladá fronta, 1978.

KLÁPŠTĚ, Jan. Proměna českých zemí ve středověku, Praha: NLN 2005. ISBN 80-7106-175-1.

KRUPKOVÁ, Jaroslava. Tradice a etnografie: k úloze tradice ve vývoji kultury. Praha: Karolinum, 1991. Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et historica. Monographia, 130/1989.

PETRÁŇ, Josef a kol. Dějiny hmotné kultury. 4 svazky. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1985-1997. Učebnice pro vysoké školy. ISBN 80-7184-084-X.

SMETÁNKA, Zdeněk. Legenda o Ostojovi: archeologie obyčejného života v raně středověkých Čechách. Praha: NLN, 2010. ISBN 978-80-7422-035-7.

BROUČEK, Stanislav a Richard JEŘÁBEK, eds. Lidová kultura: národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. Praha: Etnologický ústav Akademie věd České republiky v Praze a Ústav evropské etnologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně v nakl. Mladá fronta, 2007. 3 sv. ISBN 978-80-204-1450-2.

Doporučená literatura:

BENEDIKT Z NURSIE. Regula Benedicti = Řehole Benediktova. Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 1998. ISBN 80-238-2676-X.

BŮŽEK, Václav a kol. Rytíři renesančních Čech ve válkách. Praha: NLN, 2016. ISBN 978-80-7422-409-6.

BŮŽEK, Václav a Pavel Král, eds. Člověk českého raného novověku. Praha: Argo, 2007. Každodenní život; sv. 28. ISBN 978-80-7203-694-3.

CERMANOVÁ, Pavlína a kol. Jeden den ve středověku. Praha: NLN, 2014. ISBN 978-80-7422-356-3.

DVOŘÁČKOVÁ-MALÁ, Dana a Jan ZELENKA a kol, Přemyslovský dvůr: život knížat, králů a rytířů ve středověku. Praha: NLN 2014, ISBN 978-80-7422-276-4.

ELIADE, Mircea. Dějiny náboženského myšlení. III, Od Muhammada po dobu křesťanských reforem. Praha: OIKOYMENH, 1997. ISBN 80-86005-53-4.

HAJNÁ, Milena. Šaty chodicí: každodennost a symbolika ve šlechtickém šatníku raného novověku. České Budějovice: Národní památkový ústav, 2016. Miscellanea; svazek č. 15. ISBN 978-80-87890-17.

HOFFMANN, František. Středověké město v Čechách a na Moravě. Praha: NLN, 2009. Česká historie; sv. 20. ISBN 978-80-7106-543-2.

HRDLIČKA, Josef. Hodovní stůl a dvorská společnost: strava na raně novověkých aristokratických dvorech v českých zemích (1550-1650). České Budějovice: Historický ústav Jihočeské univerzity, 2000. ISBN 80-7040-462-0.

KOLDINSKÁ, Marie. Každodennost renesančního aristokrata. Vyd. 2. Praha: Paseka, 2004. Historická paměť; sv. 15. ISBN 80-7185-639-8.

LANGHAMMEROVÁ, Jiřina. Čtvero ročních dob v lidové tradici. Praha: Petrklíč, 2008. ISBN 978-80-7229-171-7.

LANGHAMMEROVÁ, Jiřina. Lidové kroje z České republiky. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2001. 262 s. ISBN 80-7106-293-6.

NACHTMANNOVÁ, Alena. Mezi tradicí a módou: odívání v Čechách od renesance k baroku, Praha: Národní památkový ústav - územní odborné pracoviště středních Čech v Praze, 2012. ISBN 978-80-86516-51-6.

VAŘEKA, Josef a Václav Frolec. Lidová architektura: encyklopedie. 2., přeprac. vyd., v nakl. Grada 1. vyd. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1204-8.

VLNAS, Vít. Jan Nepomucký: česká legenda. Praha-Litomyšl: Paseka, 2013. ISBN 978-80-7432-278-5.

Webové odkazy:

MIKEŠOVÁ, Veronika, Marie OPATRNÁ a kol., Edukace a prezentace archeologického kulturního dědictví: certifikovaná metodika [online]. Praha: Národní muzeum, 2014, [cit. 2021-09-01].

Dostupné z: http://www.archeologienadosah.cz/sites/default/files/naki/metodika_edukace_a_prezentace_archeologickeho_kulturniho_dedictvi.pdf.

FOLTÝN, Dušan a kol. Prameny paměti: sedm kapitol o kulturně historickém dědictví pro potřeby výchovné praxe. Praha: Katedra dějin a didaktiky dějepisu Pedagogické fakulty UK, 2008. ISBN 978-80-7290-352-8.

Dostupné také z: http://elearning.historickededictvi.com/zobraz/materialy/odborne-texty)

PAMÁTKY A LIDOVÁ ARCHITEKTURA ČR. Lidová architektura. In: Lidová architektura [online]. ČR, 2020-2021. [cit. 2021-09-01].

Dostupné z: http://www.lidova-architektura.cz

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Monika Kadrnožková, Ph.D. (30.12.2021)

Obsah:

1.      Archeologická naleziště a archeoskanzeny.

2.      Středověká kolonizace (vesnice, města, komunikační síť, národnostní složení).

3.      Život ve středověkém klášteře (řehole).

4.      Pojímání času a církevní rok.

5.      Rytířská kultura a život na středověkém hradu.

6.      Středověké město (řemeslo, obchod).

7.      Renesanční kultura a humanismus.

8.      Jiné, cizí, exotické v evropské kultuře.

9.      Stravování ve středověku a novověku.

10.    Válka ve středověku a novověku. Zbraň a zbroj.

11.    Kultura doby baroka (barokní zbožnost, kostely, slavnosti, poutě).

12.    Jak se žilo na venkově v 18. a 19. století (skanzeny, vybavení domácnosti).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK