PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Andragogika - OPND1U128B
Anglický název: Andragogy
Zajišťuje: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (0)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D., MBA, mimořádný profesor Univerzity Karlovy
Prerekvizity : OPND1P101A
Záměnnost : OPND1P128B
Je záměnnost pro: OPND1P128B
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. David Mück (02.02.2023)
Předmět seznamuje studenty se základní andragogickou terminologií, historickým vývojem vzdělávání dospělých a tématy současného andragogického diskurzu. Problematiku vzdělávání a učení se dospělých dává do širších kulturních, sociologických, ekonomických a politických souvislostí. Analyzuje kulturně-antropologická specifika edukace dospělých a poradenství pro dospělé v oblasti kulturního dědictví. Charakterizuje aplikované a hraniční andragogické disciplíny s důrazem na profesní, zájmové a občanské vzdělávání dospělých. Předmět představuje principy, metody a zásady práce vzdělavatele dospělých a jeho role v návaznosti na kvalifikační nároky. Vzdělávání dospělých v evropském kontextu je chápáno jako klíčový pilíř úspěšného rozvoje jedince i společnosti.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. David Mück (02.02.2023)

Porozumět kulturně-historickému vývoji andragogiky. Znát základní principy vzdělávání dospělých. Umět aplikovat andragogické teorie do praxe vzdělávání a rozvoje dospělých.

Deskriptory
Poslední úprava: Mgr. David Mück (02.02.2023)

Studium se opírá o prezenční výuku v rozsahu uvedeném v sylabu a předpokládá i dostatečnou časovou dotaci věnovanou samostudiu a plnění zadaných úkolů.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. David Mück (02.02.2023)

Povinná literatura:

VETEŠKA, J. Přehled andragogiky: úvod do studia vzdělávání a učení se dospělých. Praha: Portál, 2016. 320 s. ISBN 978-80-262-1026-9.

Doporučená literatura:

GALLO, J., ŠKODA, K. Dejiny pedagogiky dospelých. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1986. 272 s.

CHOMOVÁ, S., KRYSTOŇ, M. Záujmové vzdelávanie – teória, metodika, prax. Banská Bystrica: Národné osvetové centrum v spolupráci s Katedrou andragogiky Pedagogické fakulty Univerzity Mateja Bela, 2011. 137 s. ISBN 978-80-7121-336-9.

JARVIS, P. Adult Education and Lifelong Learning: Theory and Practice. 4th ed. London: Routledge, 2010. 338 p. ISBN 0-415-49478-8.

KNOWLES, M. S., HOLTON, E. F., SWANSON, R. A. The Adult Learner: The Definitive Classic Adult Education and Human Resource Development. 6th ed. Burlington: Butterworth-Heinemann, 2005. 378 p. ISBN 978-0-7506-7837-7.

KRYSTOŇ, M. (ed.) Vzdelávatelia dospelých a ich andragogické pôsobenie. Banská Bystrica: Belianum, 2015. 372 s. ISBN 978-80-557-1008-2.

KRYSTOŇ, M. a kol. Záujmové vzdelávanie dospelých. Teoretické východiská. Banská Bystrica: Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, 2011. 240 s. ISBN 978-80-557-0211-7.

PRŮCHA, J. a VETEŠKA, J. Andragogický slovník. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada Publishing, 2014. 320 s. ISBN 978-80-247-4748-4.

PRUSÁKOVÁ, V. (ed.) Osobnosť lektora vo vzdelávaní dospelých. Banská Bystrica: Belianum, 2014, 520 s. ISBN 978-80-557-0801-0.

ROGERS, J. Adult Learning. London: McGraw Hill, 2007. 287 s. ISBN 978-0-33-522535-4.

VETEŠKA, J. (ed.) Vzdělávání dospělých 2019 – v kontextu profesního rozvoje a sociálního kapitálu. Praha: Česká andragogická společnost, 2020. 379 s. ISBN 978-80-906894-8-0. ISSN 2571-3841. ISSN 2571-385X.

VETEŠKA, J. a M. KURSCH. (eds.) Vzdělávání dospělých 2020 – reflexe, realita a potenciál virtuálního světa = Adult Education 2020 – Reflection, Reality and Potential of the Virtual World : proceedings of the 10th International Adult Education Conference : 16 December 2020, Prague. Praha: Česká andragogická společnost, 2021. 334 s. ISBN 978-80-907809-7-2.

Odborné časopisy (Andragogika, Andragogická revue, Lifelong Learning atd.)

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. David Mück (02.02.2023)

Hlavní témata předmětu:

1.         Vznik a vývoj andragogického myšlení; andragogické teorie (teorie vzdělávání dospělých), teorie celoživotního vzdělávání a učení se

2.         Andragogika jako vědní disciplína a studijní obor – vývoj a perspektivy

3.         Andragogické aplikované a hraniční disciplíny – profesní andragogika, sociální andragogika, speciální andragogika

4.         Lidovýchova, univerzitní extenze a osvěta; vzdělávání dospělých v Československu v období let 1945 až 1989; vymezení pedagogiky dospělých

5.         Vzdělávání dospělých – teoretické vymezení, konceptualizace a reflexe praxe; vývoj vzdělávání dospělých a andragogiky v ČR a ve světě po roce 1989

6.         Podnikové (firemní) vzdělávání; kvalita v dalším vzdělávání

7.         Zájmové, občanské a politické vzdělávání dospělých

8.         Náboženská a duchovní výchova dospělých; možnosti resocializace a reedukace dospělých

9.         Androdidaktika – didaktika dospělých (principy, metody, formy); andragog – jeho role, formální kvalifikace a kompetence

10.     Trendy ve vzdělávání a učení se dospělých (e-learning a online technologie ve vzdělávání dospělých)

11.     Strategické dokumenty o vzdělávání dospělých a celoživotním učení; andragogická infrastruktura v ČR a ve světě

12.     Kulturní andragogika – východiska, vývoj a principy

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. David Mück (02.02.2023)

Seminární práce, splnění distančních aktivit a účast na cvičeních

Pozn.: Distanční forma výuky a atestace – dle aktuální situace

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK