PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Základy vizuální kultury I - OPND1D113A
Anglický název: Basics of Visual Arts I
Zajišťuje: Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: OPND3D013A
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Kateřina Entnerová, DiS. (07.09.2021)
Smyslem předmětu je osvojit si základy vizuální kultury.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Kateřina Entnerová, DiS. (14.10.2021)

Cyklus uměleckohistorických přednášek si klade za cíl seznámit posluchače se základními uměleckohistorickými okruhy, metodikami a pojmoslovím a samozřejmě s kanonickými i méně známými umělci a díly evropské kultury od pravěku po 14. století. Budou představeny různé funkce a role, které umění v průběhu tisíciletí plnilo. V širším kontextu budou nastoleny a zodpovězeny otázky, proč je umění prospěšné a proč je dobré ovládat dějiny umění. Cyklus se nebude soustředit výhradně na projevy vizuálního umění, nýbrž také na způsoby „čtení“ a nahlížení dějin umění, na různé interpretace a odlišné pedagogické a metodologické postupy v tomto oboru. Podíváme se, jak se mění názor na umění, jak se proměňuje vkus v závislosti na době, místu, společnosti, režimu a osobním přístupu. Pokusíme se rozpoznat kýč od kvalitního díla.

Deskriptory
Poslední úprava: Kateřina Entnerová, DiS. (14.10.2021)

V ZS 2021/2022 bude výuka probíhat prezenčně, pokud to epidemiologická situace umožní. V případě nutnosti distanční forma přes MS Teams.

Literatura -
Poslední úprava: Kateřina Entnerová, DiS. (14.10.2021)

Doporučená literatura:

BELTING Hans, Das Bild und sein Publikum im Mittelalter. Form und Funktion früher Bildtafel der Passion, Berlin 1981

BELTING Hans, Likeness and Presence: A History of the Image before the Era of Art. Chicago 1994

BENEŠOVSKÁ Klára a kol., Deset století architektury, výst. kat., Praha 2001

BENEŠOVSKÁ Klára (ed.), Královský sňatek. Eliška Přemyslovna a Jan Lucemburský 1310, výst. kat., Praha 2010

BLAŽÍČEK Oldřich / KROPÁČEK Jiří, Slovník Památkové péče, Praha 1986

BLAŽÍČEK Oldřich / KROPÁČEK, Slovník pojmů z dějin umění, Praha 1991

CENNINI Cenino, Kniha o umění středověku, Praha 1946

DENKSTEIN Vladimír, K vývoji symbolů a k interpretaci děl středověkého umění, Praha 1987

DUBY Georges, Věk katedrál. Umění a společnost 980–1420, Praha 2002

DURDÍK Tomáš: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha 2002

DVOŘÁK František, Stručný přehled vývoje uměleckých slohů v českých zemích, Praha 2010

DVOŘÁK Max, Dějiny umění jako projev ducha, Praha 1936

DVOŘÁK Max, Katechismus památkové péče, Praha 2004

ECO Umberto, Umění a krása ve středověké estetice, Praha 2007

FAJT Jiří (ed.), Karel IV., císař z Boží milosti. Kultura a umění za vlády Lucemburků 1310–1437, výst. kat., Praha 2006

FAJT Jiří / HÖRSCH Markus (eds.), Císař Karel IV. 1316–2016, výst. kat., Praha 2017

FAJT Jiří / ROYT Jan (eds.), Magister Theodoricus. Dvorní malíř císaře Karla IV., výst. kat., Praha 1997

FAKTOR Ondřej, Vejdi poutníče. Kostel sv. Jakuba Většího v Libiši, Neratovice 2019

FAKTOR Ondřej, Tisíc let středověkého umění. Od raně křesťanského umění k pozdní gotice, Ostrava 2020

GOMBRICH Ernst, Umění a iluze, Praha 1985

GOMBRICH Ernst, Příběh umění, Praha 2010

HALL James, Slovník námětů a symbolů ve výtvarném umění, Praha 1991

HEINZ-MOHR Gerd, Lexikon symbolů. Obrazy a znaky křesťanského umění, Praha 1999

HEROUT Jaroslav, Slabikář návštěvníků památek, Praha 1980

HEROUT Jaroslav, Staletí kolem nás, Praha 1981

HLOBIL Ivo / PERŮTKA Marek (eds.), Od gotiky k renesanci. Výtvarná kultura Moravy aSlezska 1400–1550. III, Olomouc, výst. kat., Olomouc 1999

HOMOLKA Jaromír a kol., Pozdně gotické umění v Čechách (1471–1526), Praha 1985

HUYGHE René, Umění středověku. Umění a lidstvo – Larousse, Praha 1969

HUIZINGA Johan, Podzim středověku, Praha / Litomyšl 2010

CHADRABA Rudolf / KRÁSA Josef (eds.), Dějiny českého výtvarného umění. Od počátku do konce středověku, I/1, Praha 1984

CHADRABA Rudolf / KRÁSA Josef (eds.), Dějiny českého výtvarného umění. Od počátku do konce středověku, I/2, Praha 1984

CHAMONIKOLA Kaliopi (ed.), Od gotiky k renesanci. Výtvarná kultura Moravy a Slezska 1400-1550, IV, Opava, výst. kat., Brno 1999

CHARVÁTOVÁ, Kateřina. Dějiny cisterciáckého řádu v Čechách 1142–1420. Fundace 12. století, Praha 2013

CHÂTELET Albet / GROSLIER Bernard Philipp (eds.), Světové dějiny umění – Larousse, Praha 1996

CHLUMSKÁ Štěpánka (ed.), Čechy a střední Evropa 1200–1550. Průvodce expozicí sbírky starého umění NG v Praze v Klášteře sv. Anežky České, Praha 2014

KIDSON Peter, Románské a gotické umění, Praha 1973

KROESEN Justin / STEENSMA Regnerus, The interior of the medieval village church, Leuven 2012

KUBÍNOVÁ Kateřina / BENEŠOVSKÁ Klára (eds.), Imago, imagines. Výtvarné dílo a proměny jeho funkcí v českých zemích od 10. do první třetiny 16. století, I, II, Praha 2019

KUTHAN Jiří (ed.), Umění doby posledních Přemyslovců, výst. kat., Roztoky u Prahy 1982

KUTHAN Jiří, Počátky a rozmach gotické architektury v Čechách, Praha 1983

KUTHAN Jiří, Česká architektura v době posledních Přemyslovců. Města – hrady – kláštery – kostely, Vimperk 1994

KUTHAN Jiří, Královské dílo za Jiřího z Poděbrad a dynastie Jagellonců, díl 1 – král a šlechta, Praha 2010

KUTHAN Jiří, Královské dílo za Jiřího z Poděbrad a dynastie Jagellonců, díl 2 – města, církev, korunní země, Praha 2013

KUTHAN Jiří a kol., Dílo knížat a králů z rodu Přemyslovců, Praha 2019

KUTHAN Jiří / ROYT Jan, Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Svatyně českých patronů a králů, Praha 2011

KUTHAN Jiří / ROYT Jan, Karel IV. Císař a král – vizionář a zakladatel, Praha 2016

KUTHAN Jiří / ŠENOVSKÝ Jakub (eds.), Římský a český král Václav IV. A počátky husitské revoluce, Praha 2019

LASSUS Jean, Raně křesťanské a byzantské umění, Praha 1971

LAVIČKA Roman, Pozdně gotické kostely na rožmberském panství, České Budějovice 2013

LEGNER Anton, Die Parler und Schöne Stil 1350–1400. Europäische Kunst unter der Luxemburgen, I–III, Köln 1978

LE GOFF Jacques (ed.), Kultura středověké Evropy, Praha 1996

LE GOFF Jacques (ed.), Středověký člověk a jeho svět, Praha 1999

LE GOFF Jacques / SCHMITT Jean-Claude, Encyklopedie středověku, Praha 2002

LÍBAL Dobroslav, Gotická architektura v České republice do husitských válek, Praha 2001

MERHAUTOVÁ Anežka / TŘEŠTÍK Dušan, Románské umění v Čechách a na Moravě, Praha 1983

MIKŠ František, tajemství obrazu a jazyk umění. Pozvání k dějinám a teorii umění, Brno 2021

MRÁZ Bohumír, Dějiny výtvarné kultury, Praha 2016

MUDRA Aleš, V oplatce si všecek tajně. Eucharistie v náboženské a vizuální kultuře Českých zemí do roku 1620, Praha 2017

PÁNEK Josef (ed.), Rožmberkové. Rod českých velmožů a jeho cesta dějinami, výst. kat.,
České Budějovice 2011

PANOFSKY Erwin, Význam ve výtvarném umění, Praha 2013

ROYT Jan, Středověké malířství v Čechách, Praha 2002

ROYT Jan, Slovník biblické ikonografie, Praha 2006

ROYT Jan / ŠEDINOVÁ Hana, Slovník symbolů, Praha 2001

RYWIKOVÁ Daniela, Úvod do křesťanské ikonografie, Ostrava 2010

SEIBT Ferdinand, Lesk a bída středověku, Praha 2000

SCHAPIRO Meyer, Late Antique, Early Christian and Medievale Art, New York, 1979

SCHILLER Gertrud, Ikonographie der christlichen Kunst, I–III, Gütersloh 1966–1971

SPUNAR Pavel (ed.), Kultura středověku, Praha 1972

ŠMAHEL František, Mezi středověkem a renesancí, Praha 2002

ŠMAHEL František, Nahlédnutí do středověku. Mluva písma a četba obrazů. Praha 2017

TOMAN Rolf (ed.), Gotika. Architektura, sochařství, malířství, Praha 2000

ULLMANN Ernst, Svět gotické katedrály, Praha 1987

VLČEK Pavel / SOMMER Petr / FOLTÝN Dušan, Encyklopedie českých klášterů. Praha 1998

ZÁSTĚROVÁ Bohumila (ed.), Dějiny Byzance, Praha 1994

Metody výuky
Poslední úprava: Kateřina Entnerová, DiS. (14.10.2021)

přednášky, exkurze

Na cyklus naváže v LS ak. roku 2021/22 šestice dalších přednášek věnovaná umění 15.­–20. století.

Sylabus
Poslední úprava: Kateřina Entnerová, DiS. (14.10.2021)

Témata:

OD JESKYNĚ DO SVATYNĚ

ZROD KŘESŤANSKÉ IKONOGRAFIE JAKO ZROD STŘEDOVĚKU

POUŤ STŘEDOVĚKÝM SVĚTEM

POČÁTKY A VRCHOL NOVÉHO SLOHU JAKO REVOLUCE V UMĚNÍ

EXKURZE DO LUCEMBURSKÉHO STOLETÍ

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Kateřina Entnerová, DiS. (14.10.2021)

zápočtový test

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK