PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Světová literatura - OPNC4L011A
Anglický název: World literature
Zajišťuje: Katedra české literatury (41-KCL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 0 [hodiny]
Počet míst: 60 / 55 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Eva Blinková Pelánová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. et Mgr. Eva Blinková Pelánová, Ph.D.
Je prerekvizitou pro: OPNC4L031B
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Eva Blinková Pelánová, Ph.D. (08.09.2023)
Tento jednosemestrální magisterský kurs (seminář a přednáška) se snaží ozřejmit dynamiku vývoje evropských literatur mezi středověkem a raným novověkem. Evropskou literaturu středověku budeme sledovat optikou hrdinského eposu a dvorské kultury. Dále se pokusíme postihnout rozhodující impulsy italské provenience: humanismus a renesanci. Diskutován bude přechod renesance směrem k manýrismu a baroku. Vedle vývoje žánrového spektra, budeme reflektovat jednotlivé autorské osobnosti světového formátu (zde především Dante, Cervantes a Shakespeare), ale také dobové pohledy na člověka, klíčové hodnoty diskutovaných období a v neposlední řadě hrdiny velkých příběhů naší civilizace, jak je jednotlivé epochy nasvěcují (Don Quijote, Hamlet). Přednášející poskytne základní orientaci v konkrétní problematice (v programu níže viz „téma“ a „programové teze“). Součástí sylabu je poměrně obsáhlá elektronická čítanka v MS Teams (v programu níže viz „texty“). Studenti se systematicky seznámí nejen s primárními texty, ale na příkladech konkrétních studií také s domácí i zahraniční tradicí jejich kritického promýšlení (v programu níže viz „+texty“ v závorce).
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Eva Blinková Pelánová, Ph.D. (08.09.2023)

Spíš než na znalostní penzum je kurs zaměřen na rozvíjení čtenářských kompetencí, cílené budování citlivosti pro různé typy historických poetik a v neposlední řadě na procvičování argumentačních a interpretačních postupů. Důraz je mj. kladen na soustavnou četbu a samostatnou práci s textem. Na kurs lze ve 2. ročníku navázat povinně volitelnými Vybranými kapitolami ze světové literatury (OPNC4L031B).

Deskriptory
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Eva Blinková Pelánová, Ph.D. (11.08.2022)

Celková časová zátěž studenta

123,0

Odpovídající množství kreditů

4

Přidělené kredity

4

Zakončení

Zk

   

Přímá výuka

 

Přednášky:

1

Cvičení:

1

   

Příprava na výuku

 

Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky

0 minut

Doba očekávané přípravy na 1 cvičení

120 minut

Samostudium literatury (za semestr)

20 hodin

Práce se studijními materiály (za semestr)

15 hodin

Plnění průběžných úkolů (za semestr)

0 hodin

   

Plnění předmětu

 

Seminární práce

20 hodin

Příprava na zápočet

0 hodin

Příprava na zkoušku a zkouška

20 hodin

 

Literatura
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Eva Blinková Pelánová, Ph.D. (08.09.2023)

Literatura:

Auerbach, Erich: „Jmenování Rolanda velitelem“. In Týž, Mimesis. Přeložili Miloslav Žilina, Rio Preisner, Vladimír Kafka. Praha: Mladá fronta, 1968, s. 86 –109.

Bédier, Joseph: Román o Tristanovi a Isoldě. Přeložila Eva Musilová. Praha: SNKLU, 1959. Praha: NLN, 1996.

Cervantes, Miguel de: Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha. Přeložil Zdeněk Šmíd. Přeložil Václav Černý.

Černý, Václav: „Cervantes a jeho Don Quijote“. In Týž, Tvorba a osobnost II. Praha: Odeon, 1993, s. 19–33.

Černý, Václav: Soustavný přehled obecných dějin literatury naší vzdělanosti 2. Jinočany: HaH 1998, s. 262 –264 [typologie renesančního románu]; s. 271–277 [Cervantes].

Dante Alighieri: Božská komedie. Přeložil O. F. Babler. Doslov a komentář napsal Zdeněk Kalista. Praha: SNKLU, 1965.

Dante Alighieri: Peklo. Přeložil rozměrem originálu, ale nerýmovaně Karel Vrátný. Praha: 1929.

Dronke, Peter. Dantova Komedie: obrazy a kontexty. Vybral a přeložil Martin Pokorný. Praha: Malvern, 2021.

Duby, Georges: Věk katedrál. Umění a společnost 980–1420. Praha: Argo, 2002, především s. 102–132.

Eliot, Thomas Stearns: „Hamlet a jeho problémy“. In Týž, Křesťan kritik básník. Přeložili Martin Hilský, Petr Onufer a Martin Pokorný. Praha: Argo, 2019, s. 21–25.

Hilský, Martin: „Shakespearův Hamlet“, in Shakespeare, Hamlet, dánský princ, Brno: Atlantis, 2011, s. 13–151 (viz především s. 50–89).

Juračková, Pavlína: „Mambrinova přilba“. In Marešová, Jaroslava, ed. a kol. Svět Dona Quijota, Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018, s. 260–268.

Machiavelli, Niccolò: Mandragora. Přeložil Jaroslav Pokorný. Praha: Artur, 2019.

Petrarca, Francesco: Sto sonetů Lauře. Přeložil Václav Renč. Praha: Vyšehrad, 2015.

Pico della Mirandola, Giovanni. O důstojnosti člověka = De dignitate hominis. Překlad David Sanetrník. Praha: OIKOYMENH, 2005.

Píseň o Rolandovi. Přeložil Jiří Pelán. Praha: Odeon, 1987.

Shakespeare, William: Hamlet. Přeložil J. V. Sládek. Přeložil Erik Adolf Saudek. Přeložil Martin Hilský. Přeložil Jiří Josek.

Spitzer, Leo: „K jazykové interpretaci slovesných uměleckých děl“. In Stylistické studie z románských literatur. Překlad Jiří Pelán a Jiří Stromšík. Praha: Triáda, 2010, především s. 44–48. [Interpretace Villona.]

Spitzer, Leo: „Jak rozumět Rabelaisovi“. In Stylistické studie z románských literatur. Překlad Jiří Pelán a Jiří Stromšík. Praha: Triáda, 2010, s. 168–185.

Villon, François: Básně. Přeložil Otokar Fischer.

Villon, François: Malý a Velký testament. Překlad Gustav Francl. Praha: Garamond, 2019

Vzdálený slavíkův zpěv. Upořádal a doprovodnými texty opatřil Václav Černý. Praha. SNKLU, 1963.

 

Doporučená literatura:

Auerbach, Erich: „Dvorský rytíř“. In Týž, Mimesis. Přeložili Miloslav Žilina, Rio Preisner, Vladimír Kafka. Praha: Mladá fronta, 1968, s. 110–127.

Auerbach, Erich: „Začarovaná Dulcinea“. In Týž, Mimesis. Přeložili Miloslav Žilina, Rio Preisner, Vladimír Kafka. Praha: Mladá fronta, 1968, s. 298–319.

Béowulf. Překlad Jan Čermák. 2., upravené a rozšířené vydání. Praha: Jitro, 2020.

Cardano, Girolamo: Můj život. Překlad Pavel Krummer. Praha: Malvern, 2021.

Boccaccio, Giovanni. Dekameron. Překlad Radovan Krátký. Praha: SNKLU, 1965.

Cellini, Benvenuto: Vlastní životopis. Přeložili Josef Mach a Adolf Felix.

Černý, Václav: „Don Quijote a quijotismus“. In: Tvorba a osobnost II. Praha: Odeon, 1993, s. 436 – 447.

Černý, Václav: „Neproslovený pozdrav“. In Tvorba a osobnost II. Praha: Odeon, 1993, S. 194–200. [Také ke Quijotovi.]

Černý, Václav – Pelán, Jiří: Italská renesanční literatura, I–II. Praha: Karolinum, 2020.

Edda. Přeložil Ladislav Heger. Praha: Argo, 2004.

Chrétien de Troyes: Cligès. Přeložil Jiří Konůpek. Praha: Odeon, 1967.

Italské renesanční novely. Přeložil Adolf Felix. Praha: Odeon, 1967.

Kalevala. Přeložil Josef Holeček. Praha: Odeon, 1980.

Konůpek, Jiří: „Chrétien de Troyes a počátky evropského románu“. In Cligès. Praha: Odeon, 1967, s. 7–26.

Lehár, Jan: Česká středověká lyrika. Praha: Vyšehrad, 1990. [Viz především kap. „Kurtoazní lyrika“, s. 81nn.]

Montaigne, Michel de: Eseje. Překlad Václav Černý a Václav Jamek. [Řevnice]: Arbor vitae, 2008.

Pelán, Jiří: „Francouzská hrdinská epika a Píseň o Rolandovi“. In Píseň o Rolandovi. Praha: Odeon, 1987, s. 209–229. Nebo in Týž, Kapitoly z francouzské a italské literatury. Praha: Torst, 2000, s. 7–34.

Píseň o Cidovi. Překlad Miloslav Uličný. Praha: Práce, 1994.

Píseň o Nibelunzích. Nářek nad hrdiny Písně. Překlad Jindřich Pokorný. Doslov Pavel Trost. Praha: Odeon, 1989.

Putování za Svatým Grálem. Přeložil Jiří Pelán. Praha: Triáda, 2006

Rabelais, François: Gargantua a Pantagruel. Přeložili Karel Šafář a Jihočeská Theléma. 2 sv. Praha: SNKLU, 1962.

Rabelais, François. Pantagruel, král Dipsodů, vylíčený ve své přirozenosti: chrabré a hrůzostrašné skutky slovutného Pantagruela, zaznamenané nebožtíkem panem Alcofribasem, abstraktérem kvintesence. Překlad Patrik Ouředník. Praha: Volvox Globator, 2022.

Rudel, Jaufres: Vzdálená láska. Přeložil a doslovem opatřil Jiří Pelán. Zblov: Opus, 2013.

Rytířské srdce majíce. Praha: Odeon 1984. [Artušovská látka se v české literatuře objevuje jen v anonymním Tandariášovi a Floribelle, tato česká verze látky je ze 14. stol. a vznikla podle málo významné něm. předlohy.]

Shakespeare, William: Bouře. Přeložil J. V. Sládek. Přeložil Martin Hilský.

Spitzer, Leo: „Vzdálená láska Jaufrého Rudela a smysl trobadorské poezie“. In Stylistické studie z románských literatur. Překlad Jiří Pelán a Jiří Stromšík. Praha: Triáda, 2010, s. 93–145.

Wolfram von Eschenbach: Parzival. Přeložil Jindřich Pokorný. Praha: Aula, 2000.

 

 

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Eva Blinková Pelánová, Ph.D. (08.09.2023)

 

 

Datum přednášky

Její téma

Její programové teze

Čítanka do semináře

(viz MS Teams k předmětu)

12. 10.

Úvod do předmětu. Středověký hrdinský epos (chansons de geste)

Kontext starých hrdinských skladeb – oblast románská vs. germánská. Vazba textů na mytologii, legendu a dějinné události. Různost dochovaných rukopisů a existence cyklů.

Píseň o Rolandovi

 

 

 

 

 

(+ E. Auerbach)

26. 10.

 

Lyrika od trobadorů k Villonovi

Kurtoazní inspirace v proměnách. Trobadorský rejstřík a formy. Stilnovismus.

J. Rudel, F. Pertrarca, F. Villon

 

(+ L. Spitzer)

9. 11.

Dvorský román. Cervantesův Don Quijote

Látky (matières). Vývoj žánru a jeho reinterpretace u Cervantese.

Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha

(+ P. Juráčková, V. Černý)

23. 11.

Renesance?

Svět jako řád (gotická katedrála, scholastika a sumy, středověká mystika). Promýšlení lidské tělesnosti a nesmrtelné duše, prožitek lapenosti ve smyslovém světě a v hříchu, perspektiva věčnosti a otázka lidské svobody.

Dante: BK (Peklo, Ráj), G. Boccaccio: Dekameron, Pico: O důstojnosti člověka

 

 

 

 

 

(+ P. Dronke, G. Duby)

7. 12.

Renesance!

Renesanční literatura komicko-realistická (Mandragora). Renesanční důraz na jedinečnost individuálního osudu (žánr autobiografie). Otázka lidského poznání, jeho možností a limitů (Rabelais, Montaigne).

N. Machiavelli: Mandragora, B. Cellini: Vlastní životopis, F. Rabelais: Gargantua a Pantagruel

 

 

 

(+ L. Spitzer)

21. 12.

Shakespeare

Rozpětí dramat mezi tragikou a komikou, barokním lyrismem a bezprostředností promluvy atd. Tradice překládání S-a u nás od J. V. Sládka k Hilskému a Joskovi.

Hamlet

 

 

 

 

(+ M. Hilský, T. S. Eliot)

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Eva Blinková Pelánová, Ph.D. (08.09.2023)

Zkoušce předchází orientační test. Zkouška je konána nad seznamem četby (minimálně 15 knižních titulů z probíraného období a 3 odborné publikace či delší studie, které úžeji zrcadlí odborný zájem kandidáta). Ke zkoušce ke nutné v předstihu vedle seznamu četby odevzdat interpretační příspěvek, který analyzuje aspekt díla z probíraného období, nebo během v semináři přednést informativní referát nad sekundárním textem. Rozsah příspěvku cca 4NS (viz prosím také soubor Interpretační_příspěvek_parametry v MS Teams); referát by měl prosím být informativní a nepřesáhnout 10, max. 15 minut.

Studijní opory
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Eva Blinková Pelánová, Ph.D. (08.09.2023)

Odkaz na tým předmětu, kde najdete elektronickou čítanku a další studijní opory

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ae75-krCQq9wLimVze7be9cHplXiQaBvYnsMynStZORc1%40thread.tacv2/conversations?groupId=1155ef18-288d-4f9a-b824-80493448d020&tenantId=5335a395-3770-41bf-b111-59efae08bf8d

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK