Didaktika anglického jazyka IV - OPNA2A112A
Anglický název: Didactics of the English Language IV
Zajišťuje: Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / 0 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Klára Uličná, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Klára Uličná, Ph.D.
Prerekvizity : OPNA2A108A, OPNA2A110A
Je korekvizitou pro: OPNA2A115A, OPNA2A114A
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Nástěnka   
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg Kateřina Esserová, DiS.
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Martin Mikuláš, Ph.D. (30.01.2021)
Kurz Didaktika anglického jazyka IV završuje studium oborové didaktiky anglického jazyka. Rozšiřuje stávající znalosti studentů v tématech předchozích kurzů a prohlubuje je o nová témata dle nejnovějších poznatků aktuálního lingvodidaktického výzkumu. Kurz se zaměří na neurolingvistické a psycholingvistické základy teorie osvojování jazyka. Zvláštní pozornost bude věnována testování a hodnocení v cizích jazycích, měření úrovně kompetencí, diagnostice učebních stylů a jazykových vloh. Vzhledem k inkluzivnímu pojetí české školy budou tato témata představena rovněž z pohledu výuky žáků se specifickými potřebami učení.
Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Martin Mikuláš, Ph.D. (16.02.2021)
Relevant chapters in the following sources:
 
Neurolinguistic and psycholinguistic fundaments of the SLA process, bilingualism:
 • DÖRNYEI, Z. (2009). The Psychology of Second Language Acquisition. Oxford: Oxford University Press.
 • ELLIS, R., et al. (2009). Implicit and Explicit Knowledge in Second Language Learning, Testing and Teaching. Bristol: Multilingual Matters.
 • ELLIS, R. (2012). Language Teaching Research & Language Pedagogy. Malden: Blackwell.
 • IRUJO,S. Teaching Bilingual Children: Beliefs and Behaviors. Boston: Heinle &Heinle, 1998. ISBN 978-0-8384-6098-6.
 • ŠTEFÁNIK, J. (2000). Bilingvizmus na pozadí morfologicky odlišných jazykov. – Intenčný bilingvizmus u detí. Bratislava, Vydavateľstvo Univerzity Komenského.


Testing and Assessment in TEFL:
 • BROWN, H. D. (2018). Language Assessment: Principles and Classroom Practices. Pearson Education ESL.
 • BYČKOVSKÝ, P. (2007). Konstrukce a analýza testů pro přijímací řízení. PedF UK.
 • McNAMARA T. (2000). Language Testing. Oxford University Press.
 • WINKE P. et al. (2021). The Routledge Handbook of Second Language Acquisition and Language Testing. Routledge.

SLA Diagnostics. Learning styles, L2 learners with specific learning needs:
 • BROWN, H. D. (2001). Strategies for Success: A Practical Guide to Learning English. Pearson Education ESL 
 • BROWN, H. D. (2014). Principles of Language Learning and Teaching. Pearson Education ESL.
 • PENNIGNTON et al. (2020). Diagnosing Learning Disorders: from science to practice. The Guilford Press.
 • RIES, . et al. (2004). Svět cizích jazyků dnes: inovační trendy v cizojazyčné výuce = Svet cudzích jazykov dnes: Inovačné trendy v cudzojazyčnej výuce. Bratislava: Didaktis.
 • SANTROCK, J. (2017). Educational Psychology. New York: McGraw-Hill Education.

Others:
 • SAVILLE-TROIKE M., BARTO K. (2016). Introducing Second Language Acquisition. CUP.
 • THORNBURY, S. (2006). An A – Z of ELT. Oxford: Macmillan.
 • MITCHELL, R., & MYLES, F. (2004). Second Language Learning Theories. London: Hodder Education.
 • COOK, V. (2016). Second Language Learning and Language Teaching. Routledge.

 

 

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Martin Mikuláš, Ph.D. (31.01.2021)

The examination consists of two parts:

1) written (a test comprising open and multiple-choice items to assess the extent of students' knowledge; the cut-off score is 70%)

2) oral (each student elaborates on exactly one topic; this part is to assess the depth of students' knowledge and their ability to elaborate on a particular topic thoroughly)

Students can take the oral part only after passing the written part of the exam.

Sylabus -
Poslední úprava: Kateřina Esserová, DiS. (06.03.2022)

Sylabus:

 • neurolingvistické základy lingvodidaktiky, specifické poruchy učení
 • psycholingvistické a kognitivně-lingvistické základy osvojování druhého a cizího jazyka
 • jazykové vlohy, učební styly a strategie, diagnostika v oblasti osvojování druhého jazyka
 • jazykové testy a jejich typologie, hodnocení a klasifikace, objektivity a její parametry (validita, reliabilita, sensitivita, obtížnost, ...)
 • maturitní zkouška, standardizace a kalibrace
 • chyby, jejich zdroje a klasifikace, teorie transferu
 • vývojové fáze v osvojování druhého a cizího jazyka

Sylabus byl inovován v rámci projektu "Podpora pregraduálního vzdělávání budoucích učitelů na UK", registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_068/0016093. Kurz je součástí vzdělávacího modulu pro rozvoj kompetencí studentů v oblasti evaluace a autoevaluace.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Martin Mikuláš, Ph.D. (05.02.2021)
 • at least 80% attendance
 • active participation in seminars + all assignments worked out properly
 • completion of teaching practice (both lower- and upper-secondary school teaching practice)
 • examination

The level of language proficiency (C2 level) and the ability to formulate ideas properly and accurately are ALWAYS subject to assessment and evaluation. Deficiencies in students' oral and written production are penalised. Papers with serious systemic errors may be disqualified.