PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Kulturní psychologie - OPDX1O115B
Anglický název: Cultural psychology
Zajišťuje: Katedra psychologie (41-KPSY)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: oba
E-Kredity: 0
Rozsah, examinace: 0/0, Jiné [HT]
Rozsah za akademický rok: 8 [hodiny]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.
Vyučující: prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc. (31.10.2020)
Cílem předmětu je hlouběji představit kulturně psychologickou teorii a její význam pro pochopení témat pedagogické psychologie. Orientace na studium přínosů bude probíhat ve třech krocích: jednak na koncepty zakladatelské generace (Vygotskij. Leontjev. Lurija ad.) jako jsou dvojí mediace, nižší a vyšší psychické funkce, znak, vnitřní řeč, zóna nejbližšího vývoje; jednak na empirické ověření a teoretické rozšíření zakladatelských konceptů (výzkumy M. Colea, S. Scribnerové, J. Wertsche nebo J. Brunera) jako jsou rekonstruktivní interiorizace, scaffolding, legitimní periferní participace apod.; a konečně pedagogické a didaktické aplikace jako jsou práce del Ria, Schneuwlyho ad. Hlavní pozornost bude věnována propojení některého z kulturně psychologických konceptů s tématy disertačního výzkumu a ověření jejich využitelnosti. Strukturace témat: ● Historické podmínky zrodu kulturně - historického (kulturně instrumentálního) přístupu ke zkoumání psychických fenoménů: společenské revoluce, vliv materiálních podmínek na vědomí a duševní život lidí - krize (individualistické a metafyzické) psychologie ● hlavní pojmový aparát zakladatelské generace: artefakt - nástroj - znak - činnost - řeč ● význam dvojí mediace - role druhého jako interpreta kulturních děl a přínosy kulturní psychologie psychologii pedagogické ● rozdíly mezi akcentem na analýzu činnosti (Leontjev + Engestrom a CHAT) a na sémiotickou analýzu (Schneuwly, Bronckart, Rochex) ● didaktické využití ve vyučování a učení. Absolvováním tohoto povinně volitelného předmětu mohou doktorandi, kteří nemají SZZ z pedagogiky, splnit svoji povinnost složit zkoušku z pedagogiky či pedagogické psychologie.
Cíl předmětu
Poslední úprava: prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc. (31.10.2020)

Porozumět vztahu kultury a psychických funkcí/ struktur jako vztahu  "genetickému"

Literatura
Poslední úprava: prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc. (31.10.2020)

Povinná literatura:

VYGOTSKIJ, L.S. Myšlení a řeč. Praha: Svoboda, 1976.

VYGOTSKIJ, L.S. Vývoj vyšších psychických funkcí. Praha: Svoboda, 1976.

OLSON, D., TORRANCE, N. Modes of thought. Explorations in culture and cognition. Cambridge: University Press, 1996.

LURIJA, A.R. O historickém vývoji poznávacích procesů. Praha: Svoboda, 1976.

COLE, M. Cultural Psychology: A once and future discipline. Cambridge: Belknap Press, 1997 (2. vyd.).

COLE, M., SCRIBNER, S. The Psychology of Literacy. Cambridge MA: Harvard University Press, 1981.

BRUNER, J. The Culture of Education. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1996.

 

Doporučená literatura:

LANDSMANN, L.T. (Eds.). Culture, schooling and psychological development. Hillsdale, N.J.: Erlbaum, 1991.

ROGOFF, B., LAVE, J. (Eds.). Everyday cognition: its development in social context. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1984.

ŠTECH, S.: Kognitivní vývoj mezi kulturní reprodukcí a inovací in Slavík, J; Chrz Vl. a Štech, S. et al: Tvorba jako způsob poznávání. Praha: Karolinum 2014.

Texty v časopisu Culture and Psychology. https://journals.sagepub.com/

Metody výuky
Poslední úprava: prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc. (31.10.2020)

Individuální konzultace a samostatná písemná práce

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc. (31.10.2020)

Obhajoba píslemné práce předložené studentem a kolokvium nad tématem práce.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc. (31.10.2020)

Četba povinné literatury: 3 publikace z povinné literatury + 2 publikace podle vlastní volby.

Seminární práce - aplikace poznatků z kulturní psychologie na téma  blízké tématu disertace.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK