PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Psychologie rodiny a v náhradní rodinné péči - OPDP1Q113B
Anglický název: Psychology of family and foster care
Zajišťuje: Katedra psychologie (41-KPSY)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: oba
E-Kredity: 0
Rozsah, examinace: 0/0, Jiné [HT]
Rozsah za akademický rok: 24 [hodiny]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. PhDr. Dobromila Trpišovská, CSc.
PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. (08.10.2020)
Cílem předmětu je seznámit studenty se současnými přístupy a aktuálními tématy v psychologii rodiny a s psychologickými aspekty náhradního rodičovství. Výsledkem by měla být schopnost vnímat rodinu systémově a orientovat se v systému náhradní rodinné péče u nás. Témata:  Systémový přístup k rodině, modely rodinného fungování, funkčnost rodiny, rodinná resilience.  Specifika biologického a psychologického rodičovství.  Základní potřeby a jejich uspokojování v rodině  Náhradní rodinná péče – legislativní rámec, sociální a psychologické aspekty.  Výběr a příprava žadatelů, kontinuální psychologická péče poskytovaná pěstounským rodinám.  Funkčnost a resilience pěstounských rodin, úskalí a rizika pěstounské péče.
Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. (08.10.2020)

GOODYER, A. Child-centred foster care. A right-based model for practice. London: Jessica Kingsley Publishers, 2011.

KOLUCHOVÁ, Jarmila. Psychický vývoj v pěstounské péči. Praha: MPSV ČR, 1992.

MATĚJČEK, Zdeněk (Ed.) Osvojení a pěstounská péče. Praha: Portál, 2002.

MATOUŠEK, Oldřich. Rodina jako instituce a vztahová síť. Praha: SLON, 2003.

PAZLAROVÁ, Hana. (Ed.). Pěstounská péče. Manuál pro pomáhající profese. Praha: Portál, 2016.

SINCAIR, Ian. Fostering now: Messages from research. London: Jessica Kingsley Publishers, 2005. SOBOTKOVÁ, Irena, Psychologie rodiny. Praha: Portál, 2012

SOBOTKOVÁ, Irena. Pěstounské rodiny, jejich fungování a odolnost. Praha: MPSV, 2003

ŠKOVIERA, Albín. Dilemata náhradní výchovy. Praha: Portál, 2007

TÓTHOVÁ, Jana. Úvod do transgenerační psychologie rodiny. Praha: Portál, 2011.

ZEZULOVÁ, Dagmar. Pěstounská péče a adopce. Praha: Portál, 2012

ZEZULOVÁ, Dagmar. Domov je místo, odkud tě nevyhodí – ani když vyrosteš. Praha: Smart Press, 2012.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. (08.10.2020)

Rešerše odborné literatury, ústní zkouška.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK