PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Časová orientace žáka: vztah žáků k budoucnosti - OPDP1Q101B
Anglický název: Time and spatial orientation of students: relation to the future
Zajišťuje: Katedra psychologie (41-KPSY)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: oba
E-Kredity: 0
Rozsah, examinace: 0/0, Jiné [HT]
Rozsah za akademický rok: 24 [hodiny]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. PhDr. Isabella Pavelková, CSc.
PhDr. Radka High, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Radka High, Ph.D.
Anotace
V kurzu bude tématizována problematika časové orientace člověka. Analyzována bude žákovská motivace v časových souvislostech a diagnostické možnosti v oblasti časové orientace jedince. Cílem kurzu je rozšířit kompetence studentů doktorandského studia v oblasti rozvoje uvědomělého vztahu žáků k budoucnosti a časové perspektivy. S tím úzce souvisí vybavení studentů diagnostickými a autodiagnostickými postupy a nástroji, které by umožnily adresné působení v této oblasti. Témata:  Čas ve vztahu k chování a jeho regulativní funkce v lidském životě.  Časová perspektiva (teoretické vymezení).  Orientace na budoucnost.  Diagnostika časové perspektivy (strategie a přehled metod).  Koncepce perspektivní orientace (východiska a seberozvojový kontext perspektivní orientace, vztah k budoucnosti jako faktor lidské motivace, alternativnost v orientaci jedince na budoucnost).  Perspektivní orientace a škola (persp. orientace a školní výkon, persp. orientace jako činitel žákovské motivace k učení, instrumentalita učení z hlediska budoucích cílů, perspektivní orientace a profesionální sebeurčeníprofesionální volba).  Vývoj časové perspektivy u člověka.
Poslední úprava: Kucharská Anna, doc. PhDr. PaedDr., Ph.D. (08.10.2020)
Literatura

HELUS, Zdeněk. Dítě v osobnostním pojetí. Obrat k dítěti jako výzva a úkol pro učitele a rodiče. Praha, Portál, 2004.

NUTTIN, Joseph. Motivation et Perspectives d‘Avenier. Louvain: Presses Universitaires de Lovain, 1980.

PAVELKOVÁ, Isabella. Motivace žáků k učení. (Perspektivní orientace žáků a časový faktor v žákovské motivaci). Praha: PedF UK, 2002. PAVELKOVÁ, Isabella. Perspektivní orientace jako činitel rozvoje osobnosti. Praha: Academia, 1990.

PAVELKOVÁ, Isabella, PURKOVÁ, Veronika, MENŠÍKOVÁ, Veronika. Časová perspektiva jako významný regulativ v lidském životě a žákovské motivaci. Pedagogická orientace, 2008. URBANOVÁ, Denisa. Časová perspektiva a nuda. Praha, 2016. Bakalářská práce. PedF UK.

VITOŠKOVÁ, Veronika. Vztah mezi časovou perspektivou a výkonovou motivací. Praha, 2014. Dizertační práce. PedF UK.

ZIMBARDO, Philip. (1996) The Zimbardo Time Perspective Inventory (ZTPI). Psychometric and Scoring Key. Stenford Preselection, 1996. Další doporučená literatura bude specifikována podle výzkumného zaměření jednotlivých posluchačů kurzu.

Poslední úprava: Kucharská Anna, doc. PhDr. PaedDr., Ph.D. (08.10.2020)
Podmínky zakončení předmětu

Ke splnění kurzu je potřeba prostudovat základní literaturu a alespoň 3 zahraniční články k problematice motivace či autoregulace, které mají souvislost s výzkumnou prací studenta. Na základě této literatury a konzultací s vyučujícím student sepíše pojednání k dané problematice a v rozpravě s vyučujícím ho obhájí.

Posluchači kurzu se seznámí s těmito diagnostickými metodami: MIM (Nuttin), Zimbardův inventář časové perspektivy (ZTPI), škála orientace na budoucnost – FTO (Gjesme), metoda "Nejdůležitější události“ (Walace), metoda slohu (Pavelková), metoda "Kým budete" (Kastemboum), dotazník perspektivní orientace - PO-5 (Pavelková), dotazník důležitosti motivačních cílů a instrumentality studia pro tyto cíle (DeVolder)

Poslední úprava: Kucharská Anna, doc. PhDr. PaedDr., Ph.D. (08.10.2020)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK