PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Didaktika matematiky 1 s metodologií - OPDM1M103B
Anglický název: Mathematics education 1 with methodology
Zajišťuje: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: oba
E-Kredity: 0
Rozsah, examinace: 0/0, Jiné [HS]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (10)
letní:neurčen / neurčen (10)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.
doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D.
Vyučující: prof. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: prof. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D. (08.10.2020)
Kurz je zaměřen na seznámení s metodami používanými ve výzkumu v didaktice matematiky a s výzkumy českými i zahraničními týkajícími se tématu práce doktoranda. Zpracováním rešerše doktorand prokazuje hlubší znalost současného stavu poznání ve zvolené oblasti, přičemž rozlišuje hlavní výzkumné proudy od okrajových. Rešerše se může stát základem kapitoly Teoretické pozadí v disertační práci.
Literatura
Poslední úprava: prof. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D. (08.10.2020)

Doktorand čerpá z literatury (knih, sborníků, časopisů) zaměřené k tématu své práce. Základní literatura je k dispozici v tzv. Zlatém fondu KMDM. Dále čerpá z online odborných databází, které jsou na PedF k dispozici (např. Scopus, Springer, ScienceDirect, WOS).

Výběr z odborné literatury:

Bishop, A.J. et al. (eds.), International Handbook of Mathematics Education 1/2, Kluwer Academic Publishers,1996

Bishop, A.J. (ed.). Second International Handbook of Mathematics Education 1/2, Kluwer Academic Publishers, 2003

Biehler R. et al. (eds.), Didactics of Mathematics as a Scientific Discipline, Kluwer Academic Publishers, 1993

Nickson, M. Teaching and Learning Mathematics, Cassell, London and New York, 2000

Sierpinska, A. a Kilpatrick, J. (eds.) Mathematics Education as a Research Domain: A Search for Identity 1/2, Kluwer Academic Publishers, 1998

Gavora, P. Výzkumné metody v pedagogice. Brno: Paido, 1996

Grows, D. (ed.) Handbook of research on mathematics teaching and learning. New York: Macmillan, 1992

Lyn, D., English, Handbook of International Research in Mathematics Education, LEA, 2002

Pelikán, J. Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. Praha: Karolinum, 1998

Strauss, A., Corbinová, J. Základy kvalitativního výzkumu. Postupy a techniky zakotvené teorie, Brno: 1999

Hejný, M. a kol. Teórie vyučovania matematiky 2. Bratislava: SPN, 1991

Hejný, M. a Kuřina, F. Dítě škola matematika. Praha: Portál, 2009

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: prof. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D. (08.10.2020)

Vypracování návrhu metodologie vlastního výzkumu a rešerše odborné literatury. Obhajoba v rámci předmětu. 

Sylabus -
Poslední úprava: prof. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D. (08.10.2020)

Cílem předmětu je:

-            zorientovat se v různých výzkumných metodách používaných v didaktice matematiky a vybrat metody vhodné pro vlastní výzkum

-            připravit projekt vlastního výzkumu včetně návrhu způsobu analýzy dat, případně zrealizovat předexperiment

-            zorientovat se v současném výzkumu v didaktice matematiky u nás i v zahraničí

-            zařadit vlastní výzkum do domácího a světového kontextu

-            zpracovat rešerši odborné literatury na téma disertační práce

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK