PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Profesní rozvoj hlasu - OPBZ1C010B
Anglický název: Professional Voice Development
Zajišťuje: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: oba
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: 0/2, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 0 [hodiny]
Počet míst: zimní:neurčen / 90 (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. Jana Vlčková, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Klára Eliášková, Ph.D.
PhDr. Jana Vlčková, Ph.D.
PhDr. Zuzana Wildová, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Jana Vlčková, Ph.D. (04.09.2023)
Cílem předmětu je zkvalitnit osobnostní vybavení studenta učitelství, neboť osvojená technika hlasu patří mezi jeho základní profesní předpoklady. Seminář nabídne systém respiračních, fonačních a artikulačních cvičení včetně využití suprasegmentálních prvků zvukových prostředků řeči. Hlavními tématy semináře proto bude: aktivní uvolněnost, postoj a jeho vliv na kvalitu hlasu, respirace (dechové ústrojí, typy dýchání v praktickém nácviku, vyrovnávání a prodlužování výdechového proudu, dechová opora), fonace (hlasové ústrojí, tvoření hlasu, rozeznívání masky), artikulace (artikulační ústrojí, soustava českých hlásek a jejich tvoření: artikulační samohláskový trojúhelník, vokálové ladičky, český konsonantický systém, ortoepie, jazykolamy), funkční zvukové prostředky řeči: přízvuk, melodie, pauza, temporytmus, síla hlasu. Hlasová hygiena. Mluvení ve specifických situacích a prostředích: ve třídě, ve velkém prostoru, ve volném prostoru. Péče o hlas. V rámci semináře bude hlas nahlížen jako psychosomatický projev a jakožto s takovým s ním bude nakládáno. Vliv stresu na mluvený projev. Tréma a práce s ní.
Deskriptory
Poslední úprava: PhDr. Jana Vlčková, Ph.D. (04.09.2023)

Studijní zátěž: 53 hodin, kredity 2, zakončení: zápočet

přímá výuka: 0/2, tj. 26 hodin za semestr;

reflxe: 2 hod.;

příprava na seminář: 15 minut;

samostudium 6 hod. za semestr;

práce se stud. materiálem 3 hod. za semestr;

plnění úkolů ze seminářů: 6 hod. za semestr;

seminární práce 4 hod. za semestr;

příprava na zápočet 4 hod. za semestr;

úkoly  Moodle: průběžná dechová, hlasová a artikulační cvičení

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Jana Vlčková, Ph.D. (04.09.2023)

Hájková, Eva. Rétorika pro pedagogy. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-1990-0. 

HŮRKOVÁ-NOVOTNÁ, Jiřina. Česká výslovnostní norma. Praha: Scientia, 1995. ISBN 80-85827-93-X.

Skarnitzl, Radek, Šturm, Pavel a Volín, Jan. Zvuková báze řečové komunikace: fonetický a fonologický popis řeči. V Praze: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2016. ISBN 978-80-246-3272-8.

HÁJKOVÁ, Eva. Zvuková stránka češtiny: úvod do fonetiky a fonologie. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2006. ISBN 80-7372-145-7.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Jana Vlčková, Ph.D. (04.09.2023)

1. Postoj a jeho vliv na kvalitu hlasu

2. Princip aktivní uvolněnosti

3. Dýchání. Dechové ústrojí, typy dýchání v praktickém nácviku, vyrovnávání a prodlužování výdechového proudu, dechová opora. Opozice břišní/hrudní dýchání, vliv na kvalitu hlasu, hygieničnost a ovladatelnost, způsob vnímání pubikem.

4. Fonace. Hlasové ústrojí, tvoření hlasu, rozeznívání masky.

5. Artikulace. Artikulační ústrojí, explicitní artikulace. Vliv nedbalé artikulace na vnímání mluvčího.

6. Ortofonie - správné tvoření hlásek. Výslovnostní vady.

7. Spisovná výslovnost a její místo ve spisovném jazyce.

8. Funkční zvukové prostředky řeči: přízvuk, melodie, pauza, temporytmus, síla hlasu.

9. Hlasová hygiena. Péče o hlas.

10. Mluvení ve specifických situacích a prostředích: ve třídě, ve velkém prostoru, ve volném prostoru.  

11. Tréma a práce s ní. Vliv stresu na mluvený projev. 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Jana Vlčková, Ph.D. (04.09.2023)

Docházka dle podmínek vyučující, aktivní účast na hodinách, přednesení závěrečného připraveného projevu v souladu s nastavenými požadavky v oblasti postoje, mluvního dýchání, fonace a artikulace.

Studijní opory
Poslední úprava: PhDr. Jana Vlčková, Ph.D. (04.09.2023)

MOODLE:

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=8552

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK