PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Pedagogická praxe v zařízení pro volný čas - OPBZ0N109X
Anglický název: Pedagogical Practice in Leisure Facilities
Zajišťuje: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Karel Starý, Ph.D.
Prerekvizity : OPBZ0P103A
Záměnnost : OPBZ0N109B
Je záměnnost pro: OPBZ0N109B
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Pedagogická praxe v zařízeních pro volný čas a volnočasových organizacích s právní subjektivitou zaměřených na mimoškolní vzdělávání je zaměřena na systematickou a pravidelnou práci studenta se skupinou žáků ve vybrané oblasti volnočasové zájmové aktivity. Student získá možnost pracovat systematicky s žáky v oblasti organizování, vedení či asistování zájmových kroužků, skautských oddílů, sportovních klubů, vedení zájmových útvarů, pracovat s dětmi ve školách v přírodě, v příměstských i na tematicky zaměřených táborech, doučování žáků ZŠ či lektorování apod. Cílem předmětu je systematická podpora a rozvoj kompetencí studentů v práci s žáky základních a středních škol ve volnočasových zařízeních různorodého zaměření a charakteru. Nedílnou součástí cíle je možnost seznámit se s charakterem zájmů a potřeb žáků v době mimo vyučování, což studentům umožňuje zcitlivění pro porozumění charakteristikám a specifikům současného dětství a dospívání. Student získá možnost pracovat systematicky s žáky v oblasti organizování, vedení či asistování zájmových kroužků, skautských oddílů, sportovních klubů, vedení zájmových útvarů apod. Konkrétně to znamená, že studenti systematicky a pravidelně pracují se skupinou žáků ve vybrané oblasti volnočasové zájmové aktivity. Studentům umožňuje tato praxe získat zároveň znalosti a zkušenosti s organizováním, zajištěním a vedením zájmových, výchovně rekreačních aktivit a prohloubit tak praktické dovednosti v oblasti vedení žáků na úrovni základní a střední školy. Praxe je reflektována a studenti v jejím průběhu pořizují písemné záznamy o jejím průběhu.
Poslední úprava: Esserová Kateřina, DiS. (03.02.2020)
Cíl předmětu

Cílem předmětu je podpora a rozvoj kompetencí studentů v práci s žáky základních a středních škol ve volnočasových zařízeních různorodého zaměření a charakteru; rovněž práce s dětmi se SVP, dospělými a seniory. Nedílnou součástí cíle je možnost seznámit se s charakterem zájmů a potřeb žáků v době mimo vyučování, což studentům umožňuje zcitlivění pro porozumění charakteristikám a specifikům současného dětství a dospívání; a také rozvoj reflektivních a sebereflektivních dovedností studenta učitelství.

Tato praxe umožňuje studentům získat zkušenosti s organizováním a zajištěním zájmových, výchovně rekreačních aktivit, prohloubit praktické zkušenosti v oblasti vedení žáků předškolního, prvního a druhého stupně ZŠ a SŠ. Pedagogická praxe je zaměřena na rozvoj následujících kompetencí a oblastí: aplikace získaných teoretických vědomostí z oblasti pedagogicko psychologické přípravy, rozvoj organizačních dovedností v oblasti pedagogiky volného času, rozvoj reflexe a sebereflexe.

 

Studenti mohou pro realizaci využít nabídky partnerských organizací, viz web Střediska pedagogické praxe.

 

 

 

 

 

 

Poslední úprava: Esserová Kateřina, DiS. (03.02.2020)
Literatura

PÁVKOVÁ, J. A KOL. Pedagogika volného času. Praha : Portál, 2002. ISBN 80-7178-711-6

HÁJEK, B., HOFBANER, B., PÁVKOVÁ, J. Pedagogika volného času. Texty pro distanční studium. Praha : UK - Ped.fak,. 2003. ISBN 80-7290-128-1

NĚMEC, J. Kapitoly ze sociální pedagogiky a pedagogiky volného času. Brno: 2002. ISBN

80-7315-012-3

Poslední úprava: Esserová Kateřina, DiS. (03.02.2020)
Sylabus

Student vykoná celkem 60 hodin činností za semestr
Počet hodin v jednotlivých oblastech činností je následující:
2 hodiny úvodního semináře
2 - 4 hodiny závěrečného reflektivního semináře
18 - 22 hodin přímé pedagogické činnosti
14 - 16 hodin v souvislosti s přípravou aktivit a jejich reflexí s volnočasovým pedagogem
20 - 22 hodin samostatné práce a plnění úkolů v elektronické studijní opoře

Poslední úprava: Mazáčová Nataša, PaedDr., Ph.D. (18.02.2020)
Podmínky zakončení předmětu
 • Student se účastní úvodního informačního semináře a závěrečného reflektivního semináře pořádaného na půdě Pedagogické fakulty UK.

 • Student plní předem dohodnuté závazky vůči organizaci, pro kterou pracuje během praxí

  Student zpracuje úkoly reflektivního charakteru dle požadavků oborových kateder.

 • Student prezentuje ve studijní skupině při závěrečném kolokviu na půdě Pedagogické fakulty pedagogický deník - portfolio, které se skládá z reflexí všech vlastních aktivit – lekcí ve volnočasových zařízeních, sebereflexí a zároveň hodnocení mentora z volnočasové organizace, který pedagogickou praxi studenta koordinuje, vede a hodnotí

   

  Podklady pro zápočet:

  • Pedagogický deník – soubor příprav vlastních aktivit-lekcí ve volnočasových zařízeních, reflexí a sebereflexí
  • Hodnocení od pedagoga ze zastřešující volnočasové organizace, který pedagogickou praxi studenta koordinuje
  • Splnění úkolů v elektronické studijní opoře dle zadání garanta paralelní skupiny
  • Docházkový list
Poslední úprava: Esserová Kateřina, DiS. (03.02.2020)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK