PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Vybrané kapitoly z adiktologie - OPBY2P143B
Anglický název: Chosen Chapters of Addictology
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Z [HT]
Počet míst: 35 / 35 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Ing. Bc. Alena Váchová, Ph.D.
Vyučující: Ing. Bc. Alena Váchová, Ph.D.
Prerekvizity : OPBY2P118A
Anotace -
Poslední úprava: Ing. Bc. Alena Váchová, Ph.D. (09.01.2023)
Předmět seznamuje studenty se sociální situovaností osob nacházejících se v rizikových skupinách. Zabývá se analyzováním důvodů jejich marginalizace, a dále rozpoznáváním sociálně deviantních jevů, jejich variant a vymezení. Zahrnuje teorie rizikového chování a jednání. Řeší problematiku mládeže jako ohrožené sociální skupiny. Studentům bude prezentován přehled základních pojmů a přístupů, které budou dále diskutovány a problematizovány. Zvláštní důraz bude kladen na znalost a prevenci rizikového chování u dětí a mladistvých a jevy související s rodinným a školním prostředím. Předmět dále prohlubuje znalosti studentů z oblasti prevence, léčby a užívání návykových látek a jiných forem potenciálně závislostního chování. Zabývá se také dopady patologicky závislého chování na jedince a na společnost. Předmět vychází z koncepce interdisciplinárního oboru adiktologie, což se projevuje v úsilí o propojování nových poznatků o příčinách a rozvoji závislého chování z oboru medicíny, psychologie, sociologie a sociální práce. Současně zohledňuje relevantní poznatky ekonomiky, práva, kriminologie, pedagogiky a kulturní a sociální antropologie.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Ing. Bc. Alena Váchová, Ph.D. (28.10.2019)

Cílem předmětu je prohloubit znalosti studentů z oblasti prevence, léčby a výzkumů užívání návykových látek a jiných forem potenciálně závislostního chování, jejich dopadů na jedince a na společnost a na sociální reintegraci osob, které v důsledku takových forem chování strádají.

Literatura -
Poslední úprava: Ing. Bc. Alena Váchová, Ph.D. (28.10.2019)
KALINA, K. Drogy a drogové závislosti: mezioborový přístup. 1. vyd. Praha : Úřad vlády ČR, 2003. 2 sv., 319, 343 s. ISBN 80-86734-05-6.

KALINA, K. a kol. Základy klinické adiktologie. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2008. 392s. ISBN: 978-80-247-1411-0.

NEŠPOR, K. Návykové chování a závislost. Praha : Portál, 2003. 151 s. ISBN 80-7178-831-7.

Protidrogová strategie EU na období 2013 - 2020. Úřední věstník Evropské unie, 2012.

Adiktologie: odborný časopis pro prevenci, léčbu a výzkum závislostí. ISSN 1213-3841.

NEŠPOR, K., CZÉMY, L., PERNICOVÁ, H.  Problémy s návykovými látkami ve školním prostředí - časná a krátká intervence. Sportpropag, Praha, 1998.  108 s.

ROTGERS, F. a kol. Léčba drogových závislostí. Praha: Grada, 1999. 260 s. ISBN 80-7169-836-9.

Strategie prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže v působnosti resortu školství, mládeže a tělovýchovy na období 2009 - 2012 (čj. 37/2009-61)

SANANIM. O drogách [online].  [vid. 2015-05-31]. Dostupné z: http://www.odrogach.cz/.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Ing. Bc. Alena Váchová, Ph.D. (15.01.2023)

Všechny úkoly jsou povinné a jejich splnění je vyžadováno pro získání klasifikovaného zápočtu.

 Četba odborného článku, který se týká problematiky závislostí a prezentace jeho základních myšlenek a výsledků (splnil/a - nesplnil/a)

Úspěšné absolvování testu-otevřené i uzavřené otázky (min. 75%). Pro klasifikovaný zápočet je možné využít tři pokusy, jeden řádný a dva opravné. 

Sylabus -
Poslední úprava: Ing. Bc. Alena Váchová, Ph.D. (23.01.2023)
  • Základní terminologie z oblasti adiktologie. 
  • Bio-psycho-sociální model návykového chování.
  • Závislostní chování: příčiny, průběh, důsledky.
  • Práce se specifickou klientelou.
  • Faktory významné pro ukončení drogové kariéry, terapie a její alternativy, oblasti změny životního stylu.
  • Vybrané psychotropní látky a jejich účinky.
  • Význam primárně preventivních programů ve školách a školských zařízeních. 
  • Učitel a jeho úloha v prevenci závislostí.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK