PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Religionistika - OPBX2O115A
Anglický název: Religious Studies
Zajišťuje: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019 do 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: 75 / 72 (85)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. Mgr. David Rybák, Ph.D.
Vyučující: doc. Mgr. David Rybák, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: doc. Mgr. David Rybák, Ph.D. (09.09.2019)
Smyslem předmětu je osvojit si alespoň elementární znalost i zkušenost s hlavními indoevropskými pilíři naší orientace ve světě – jakým způsobem žije v našem vlastním vidění světa tato tradice, aniž bychom si toho byli vědomi? Přitom tato neznalost „sebe“ sama je kořenem neschopnosti rozumět vidění druhého. Tato schopnost a péče i ni zásadně chybí a ukazuje se v přítomnosti, že pouhé technické zařizování zde nemůže stačit, ba že problémy ještě prohlubuje. (každý z bloků předpokládán na 1-3 přednášky) 1. Religionistika jako věda; etymologie; problém toho, jak určit „náboženství“; jak a proč se religionistika jako pozdní věda konstituovala a proč jedině se mohla konstituovat uvnitř evropské tradice; její vztah k jiným vědám; rozdíl mýtu a náboženství, původní významy slova náboženství; nejdůležitější postavy, prameny a vývoj religionistiky; 2. Indická náboženství – védy; upanišady; hinduismus; karma; dharma; mókša; buddhismus – Buddha; čtyři vznešené pravdy, osmidílná stezka; nirvána; mahájána, hínajána; 3. Judaismus – judaistika; nejdůležitější postavy a souvislosti Tanachu a následných dějin Židů; Talmud; v zesíleném smyslu monoteismus; vztah Já-Ty jako základní zkušenost – modlářství (fetišismus) – dějinnost; Mišne Tóra; středověká situace – soužití v s Araby, s křesťany; halácha; mesianismus; až po založení Izraele; židovské svátky a tradice; 4. Křesťanství – sledování kořenů v judaismu; helénismus jako kontext; Ježíš Kristus; euangelion; eschatologie – víra – proměna vztahu k přítomnosti v jádru křesťanské zkušenosti; boží království; apokalyptika; apoštol Pavel – problém milosti a zákona, „universalisace“ křesťanství; trinitologie; christologie; sotériologie; svátky a jejich původ – liturgie; základní konfesionální rozdíly: katolíci, ortodoxní, protestanté; moderní křesťanství ve 20. a 21. století – modernismus, dialektická teologie, existenciální teologie – demytologizace, teologie osvobození, feministická teologie; 5. Islám – jakým způsobem je neodmyslitelný od evropské tradice; striktní monoteismus a vztah k času; Alláh; Muhammad; Korán – základní seznámení; sunnitská ortodoxie a ší’a; chalífát; vztah k jinověrcům; recepce a rozvíjení evropské tradice a vědy – kalám a falsafa; pět pilířů islámu; islámské svátky.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. David Rybák, Ph.D. (09.09.2019)

Student se seznámí se základními indoevropskými podobami náboženství.

Deskriptory
Poslední úprava: doc. Mgr. David Rybák, Ph.D. (25.11.2020)

V případě nutnosti nepřímé výuky bude předmět realizován zasíláním studijních textů a zadáváním úkolů k nim.

Přednášky se budou odehrávat prostřednictvím aplikace Ms Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmY4YjEwNmItNzRiMy00Zjg1LTgxZWEtODQ0Yzk0MmJkYTNi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225335a395-3770-41bf-b111-59efae08bf8d%22%2c%22Oid%22%3a%2254095480-531f-41a2-a5f6-cab1b93cd9c4%22%7d

Literatura
Poslední úprava: doc. Mgr. David Rybák, Ph.D. (29.08.2022)

Doporučená:

ANTALÍK, Dalibor. Jak srovnávat nesrovnatelné: strategie mezináboženské komparace. Vyd. 1. Praha: OIKOYMENH, 2005. 231 s. Sborníky, slovníky, učební texty; sv. 31. ISBN 80-7298-144-7.

Heller, Jan a Mrázek, Milan. Nástin religionistiky: uvedení do vědy o náboženstvích. 2., rev. vyd. Praha: Kalich, 2004. 316 s. Studijní texty; sv. 1. ISBN 80-7017-721-7

Štampach, Odilo Ivan. Přehled religionistiky. 1. vyd. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-384-0

ČERNÁ, Zuzana. Reflexe náboženství ve vzdělávání s důrazem na analýzu českých středoškolských materiálů. Vydání první. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2017. 197 stran. ISBN 978-80-7560-107-0. 

Lane, Tony. Dějiny křesťanského myšlení. 1. vyd. Praha: Návrat domů, 1999. 286 s. ISBN 80-85495-47-3

 

MILTNER, Vladimír. Vznik a vývoj buddhismu. Vyd. 1. Praha : Vyšehrad, 2001. - 373 s., ISBN 80-7021-410-4

Sadek, Vladimír (ed.). Židé - dějiny a kultura. 1. vyd. Praha: Židovské muzeum v Praze, 1997. ISBN 80-85608-17-0

Zimmermannová, Marie et al. Poselství křesťanských svátků. Příručka pro pedagogy základních a středních škol. Biskupství královéhradecké: Hradec Králové, 2010. 1. vyd. 195 s. 978-80-254-6765-7

Sylabus
Poslední úprava: doc. Mgr. David Rybák, Ph.D. (09.09.2019)

(každý z bloků předpokládán na 1-3 přednášky)

1. Religionistika jako věda; etymologie; problém toho, jak určit „náboženství“; jak a proč se religionistika jako pozdní věda konstituovala a proč jedině se mohla konstituovat uvnitř evropské tradice; její vztah k jiným vědám; rozdíl mýtu a náboženství, původní významy slova náboženství; nejdůležitější postavy, prameny a vývoj religionistiky;

2. Indická náboženství – védy; upanišady; hinduismus; karma; dharma; mókša; buddhismus – Buddha; čtyři vznešené pravdy, osmidílná stezka; nirvána; mahájána, hínajána;

3. Judaismus – judaistika; nejdůležitější postavy a souvislosti Tanachu a následných dějin Židů; Talmud; v zesíleném smyslu monoteismus; vztah Já-Ty jako základní zkušenost – modlářství (fetišismus) – dějinnost; Mišne Tóra; středověká situace – soužití v s Araby, s křesťany; halácha; mesianismus; až po založení Izraele; židovské svátky a tradice;

4. Křesťanství – sledování kořenů v judaismu; helénismus jako kontext; Ježíš Kristus; euangelion; eschatologie – víra – proměna vztahu k přítomnosti v jádru křesťanské zkušenosti; boží království; apokalyptika; apoštol Pavel – problém milosti a zákona, „universalisace“ křesťanství; trinitologie; christologie; sotériologie; svátky a jejich původ – liturgie; základní konfesionální rozdíly: katolíci, ortodoxní, protestanté; moderní křesťanství ve 20. a 21. století – modernismus, dialektická teologie, existenciální teologie – demytologizace, teologie osvobození, feministická teologie;

5. Islám – jakým způsobem je neodmyslitelný od evropské tradice; striktní monoteismus a vztah k času; Alláh; Muhammad; Korán – základní seznámení; sunnitská ortodoxie a ší’a; chalífát; vztah k jinověrcům; recepce a rozvíjení evropské tradice a vědy – kalám a falsafa; pět pilířů islámu; islámské svátky.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. David Rybák, Ph.D. (09.09.2019)

Předmět bude zakončen písemným testem, sestávajícím ze 7 otevřených otázek vycházejících z přednášené látky.

Studijní opory
Poslední úprava: doc. Mgr. David Rybák, Ph.D. (29.08.2022)

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=4679#section-13

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK