PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Sociologie II - OPBX2O112A
Anglický název: Sociology II
Zajišťuje: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / 5 (90)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D.
Prerekvizity : OPBX2O109A
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D. (31.01.2021)
Předmět je pokračováním předmětu Sociologie I (OPBX2O109A) ze zimního semestru a pokračuje v seznamování se základními problémy a pojmy sociologie a s některými vybranými sociologickými tématy: genderem, rasou a etnicitou; prací a ekonomickým životem, národem a nacionalismem, sociologií vzdělanosti apod.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D. (31.01.2020)

Seznámit studující se základními problémy a pojmy sociologie a s některými vybranými sociologickými tématy.

Deskriptory
Poslední úprava: PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D. (21.01.2022)

TBA

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D. (30.01.2021)
Základní literatura:
Giddens, Anthony. Sociologie. Praha: Argo, 2013, s. 531–620, 663–714, 757–852, 945–956.
Havlík, Radomír. Úvod do sociologie. Praha: Karolinum, 2001.
Keller, Jan. Úvod do sociologie. Praha: SLON, 2008.
Petrusek, Miloslav. Základy sociologie. Praha: Akademie veřejné správy, 2009.

Další literatura bude doporučena během semestru.
Metody výuky
Poslední úprava: PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D. (30.01.2021)

Přednášky a semináře.
Na přednáškách jsou představeny základní problémy, pojmy a přístupy týkající se vybraných sociologických témat.
V seminářích probíhá diskuse nad tématy vztahujícími se k přednáškám. Diskuse většinou probíhá na základě textů, které jsou v předstihu k dispozici v SISu nebo jsou volně ke stažení. Pokud by došlo k tomu, že významný počet studujících nebude mít na texty s sebou, anebo by v průběhu vyšlo najevo, že významný počet studujících nemá text přečtený, tak místo diskuse nad texty bude zadán test vycházející z textu/textů na příslušnou hodinu, jehož výsledky budou započítány do celkového hodnocení.
E-learning: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=6244

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D. (21.01.2022)

Atestace: zkouška

Podmínky úspěšného zakončení předmětu:

 • docházka a aktivní účast - max. 1 absence na seminářích;
 • prezentace referátu (připraveného ve skupině) k danému tématu (podle předepsané četby) o rozsahu 30 minut zakončená otázkou do diskuze;
 • otázky k danému tématu (podle předepsané četby) pravidelně odevzdávané každou skupinou v hodinách seminářů; otázku odevzdává každá skupina – musí být vytištěna a odevzdaná v dané hodině (otázky dodané elektronicky nebo po daném semináři se nepřijímají);
 • didaktické komentáře k danému tématu (podle předepsané četby) odevzdávané každou skupinou v hodinách seminářů; komentář odevzdává každá skupina – musí být vytištěn a odevzdán v dané hodině (komentáře dodané elektronicky nebo po daném semináři se nepřijímají);
 • absolvování písemného testu – zkouška.

Hlavička „otázky“ a „didaktického komentáře“ (list papíru A4).

 • Sociologie II
 • datum semináře (tj. datum odevzdání)
 • označení semináře (např. S1)
 • označení skupiny (např. B)
 • celá jména všech jejích členů
 • přesná citace textu
 • otázka/komentář

Pokud studující nesplní podmínku minimální účasti a bude chtít získat atestaci, bude muset napsat písemnou práci splňující následující podmínky:

 • max. 5 normostran textu – tj. 9000 znaků včetně mezer,
 • korektně používaný citační a poznámkový aparát s jednotným standardem odkazů na literaturu a na prameny a s odpovídajícím seznamem použité literatury a pramenů,
 • studující při psaní písemné práce musí pracovat minimálně s jednou sociologickou monografií,
 • v práci musí být jasně formulovaná výzkumná otázka (či sada otázek),
 • téma práce je třeba předem osobně konzultovat s vyučujícím předmětu,
 • práce musí být odevzdána nejpozději do konce posledního týdne výuky v semestru s to odesláním na e-mail vyučujícího.
Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D. (30.01.2021)

Gender, rasa a etnicita
Sociologie vzdělávání
Práce a ekonomický život
Média a společnost
Národy a nacionalismus
Základy sociologického výzkumu

Vstupní požadavky
Poslední úprava: PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D. (31.01.2020)

Udělení zápočtu ze Sociologie I.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D. (21.01.2022)

Atestace: zkouška

Podmínky úspěšného zakončení předmětu:

 • docházka a aktivní účast - max. 1 absence na seminářích;
 • prezentace referátu (připraveného ve skupině) k danému tématu (podle předepsané četby) o rozsahu 30 minut zakončená otázkou do diskuze;
 • otázky k danému tématu (podle předepsané četby) pravidelně odevzdávané každou skupinou v hodinách seminářů; otázku odevzdává každá skupina – musí být vytištěna a odevzdaná v dané hodině (otázky dodané elektronicky nebo po daném semináři se nepřijímají);
 • didaktické komentáře k danému tématu (podle předepsané četby) odevzdávané každou skupinou v hodinách seminářů; komentář odevzdává každá skupina – musí být vytištěn a odevzdán v dané hodině (komentáře dodané elektronicky nebo po daném semináři se nepřijímají);
 • absolvování písemného testu – zkouška.

Hlavička „otázky“ a „didaktického komentáře“ (list papíru A4).

 • Sociologie II
 • datum semináře (tj. datum odevzdání)
 • označení semináře (např. S1)
 • označení skupiny (např. B)
 • celá jména všech jejích členů
 • přesná citace textu
 • otázka/komentář

Pokud studující nesplní podmínku minimální účasti a bude chtít získat atestaci, bude muset napsat písemnou práci splňující následující podmínky:

 • max. 5 normostran textu – tj. 9000 znaků včetně mezer,
 • korektně používaný citační a poznámkový aparát s jednotným standardem odkazů na literaturu a na prameny a s odpovídajícím seznamem použité literatury a pramenů,
 • studující při psaní písemné práce musí pracovat minimálně s jednou sociologickou monografií,
 • v práci musí být jasně formulovaná výzkumná otázka (či sada otázek),
 • téma práce je třeba předem osobně konzultovat s vyučujícím předmětu,
 • práce musí být odevzdána nejpozději do konce posledního týdne výuky v semestru s to odesláním na e-mail vyučujícího.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK