PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Speciální pedagogika znevýhodněného člověka se sluchovým postižením - OPBS3S110A
Anglický název: Special Education of Individuals with Hearing Impairment
Zajišťuje: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Zk [HT]
Počet míst: 30 / 30 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D.
PhDr. Miroslava Kotvová, Ph.D.
Prerekvizity : OPBS3S103A
Je prerekvizitou pro: OPBS3S121A
Je záměnnost pro: OKBS3S110A
Anotace -
Poslední úprava: doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D. (02.02.2021)
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními informacemi speciální pedagogiky znevýhodněného člověka se sluchovým postižením a mezioborovou spoluprací s dalšími vědními obory, dále naučit se orientovat v oblasti anatomie a fyziologie ucha, podat studentům základní orientace o patologiích sluchové funkce, příčinách a důsledcích, vyšetřovacích metodách, možné kompenzaci pomocí technických pomůcek. V rámci seminářů budou studenti aktivně reflektovat zásadní témata předmětu, budou pracovat s vybranými surdopedickými publikacemi. Výuka v tomto semestru bude probíhat distančně.
Deskriptory
Poslední úprava: PaedDr. Eva Marádová, CSc. (08.02.2022)

Předmět má 5 kreditů dle ECTS, celková časová zátěž studenta odpovídá 150 hodinám.

Přímá výuka:              

·         přednášky 24 hodin

·         cvičení 12 hodin

Příprava:

·         samostudium odborné literatury a práce se studijními materiály 34 hodin

·         seminární práce 30 hodin

·         plnění úkolů a příprava na semináře 30 hodin

Příprava na zkoušku a zkouška: 20 hodin celkem

Výuka bude probíhat prezenční formou. Pokud bude nutné vzhledem k epidemiologické situaci přejít na formu distanční výuky, přihlášení studenti obdrží e-mailem informace týkající se platformy.

Literatura
Poslední úprava: PaedDr. Eva Marádová, CSc. (23.04.2020)

Povinná literatura

HÁDKOVÁ, K. Člověk se sluchovým postižením. Praha: Pedagogická fakulta UK, 2016. ISBN978-80-7290-619-2.

HORÁKOVÁ, R.Sluchové postižení – úvod do surdopedie. Praha: Portál, 2012. ISBN 987-80-262-0084-0.

LEJSKA, M.Poruchy verbální komunikace a foniatrie. Brno: Paido, 2003. ISBN 80-7315-038-7.

ŠLAPÁK, I., FLORIÁNOVÁ, P. Kapitoly z otorhinolaryngologie a foniatrie. Brno: Paido, 1999. ISBN 80-85931-67-2.

Doporučená literatura:

HÁDKOVÁ, Kateřina. (2012). Vzdělávání žáků a studentů s kochleárním implantátem. Praha: Pedagogická fakulta UK. ISBN 978-80-7290-618-5. 

HRUBÝ, J. Velký ilustrovaný průvodce neslyšících a nedoslýchavých po jejich vlastním osudu.2.díl. Praha: FRPSP, 1998. ISBN 80-7216-075-3.

POTMĚŠIL, M.Diagnostické domény pro žáky se sluchovým postižením. Olomouc: Univerzita Palackého, 2012. ISBN 978-80-244-3053-9.

Sylabus
Poslední úprava: PaedDr. Eva Marádová, CSc. (23.04.2020)

Obsahové vymezení:

1.      Pojem a vymezení předmětu surdopedie, postavení surdopedie v soustavě věd, metody a cíl surdopedie, společenský význam surdopedie. Význam sluchu a sluchového pozadí.

2.      Ucho a sluchová dráha. Patologie sluchového analyzátoru. Výskyt a příčiny sluchových vad.

3.      Klasifikace sluchových vad, mezinárodní klasifikace podle WHO. Symptomatologie sluchových vad (hluchota, ohluchlost, nedoslýchavost), terminologie.

4.      Diagnóza a diferenciální diagnóza sluchových vad. Pedagogická diagnostika sluchového postižení. Klasické sluchové zkoušky: orientační sluchová zkouška mluvenou řečí a šepotem, ladičkové zkoušky - Weberova, Rinného, Schwabachova.

5.      Sluchová zkouška u dítěte: novorozenecký screening sluchových vad (otoakustické emise), reflexní zkoušky, dětská audiometrie tónová, dětská audiometrie slovní.

6.      Audiometrie čistými tóny, slovní audiometrie, objektivní metody vyšetřování sluchu - ERA, BERA, CERA, AABR, SEP, tympanometrie.

7.      Kompenzační pomůcky - sluchadla, FM systémy, indukční smyčky.

8.      Kochleární implantáty.

9.      Pomůcky usnadňující běžný život sluchově postiženým. Logopedické pomůcky. Počítačové programy.

10.    Důsledky sluchových vad. Prevence sluchových vad.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D. (27.01.2024)

Předmět bude zakončen písemnou zkouškou. Ke zkoušce může přistoupit jen ten student, který bude mít splněny a odprezentovány zadané úkoly v rámci seminářů.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK