PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Speciální pedagogika - člověk se SP a NKS - OPBP3S206A
Anglický název: Special Education of Individuals with Hearing impairment and Speech and Language Disorders
Zajišťuje: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Zk [HT]
Počet míst: 85 / 84 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D.
Vyučující: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.
PhDr. Miroslava Kotvová, Ph.D.
Prerekvizity : OPBP3S105A
Je prerekvizitou pro: OPBP3S614B
Anotace -
Poslední úprava: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. (26.01.2024)
Předmět se zabývá základními informacemi speciální pedagogiky znevýhodněného člověka s narušenou komunikační schopností a znevýhodněného člověka se sluchovým postižením. Jsou reflektovány současné názory na obor logopedie a surdopedie a mezioborovou spolupráci s odborníky dalších vědních oborů. Studenti se seznámí s odbornou literaturou naší i zahraniční provenience. Cílem předmětu je seznámit studenty s vývojem i současnými názory na obor logopedie a surdopedie, s organizací poskytování logopedické a surdopedické intervence,a to v oblasti školství, zdravotnictví a sociální sféře i v dalších nestátních organizacích. Studenti získají poznatky o profesi logopeda a surdopeda a jejich spolupráci s dalšími odborníky v oblasti pedagogiky, speciální pedagogiky, psychologie, medicínských oborů. V rámci seminářů budou studenti aktivně reflektovat zásadní témata předmětu, budou pracovat s vybranými logopedickými a surdopedickými publikacemi.
Deskriptory
Poslední úprava: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. (26.01.2024)

Výuka bude probíhat prezenční formou.

Literatura
Poslední úprava: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. (26.01.2024)

ALLEN, K. E., MAROTZ, L.R.Přehled vývoje dítěte od prenatálního období do 8 let. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-614-4.

DVOŘÁK, J. Logopedický slovník. Žďár nad Sázavou: Logopaedia clinica, 2001. ISBN 80-902536-2-8.

HÁDKOVÁ, K. Člověk se sluchovým postižením. Praha: Pedagogická fakulta UK, 2016. ISBN978-80-7290-619-2.

HÁDKOVÁ, K. Vzdělávání žáků a studentů s kochleárním implantátem. Praha: Pedagogická fakulta UK, 2012. ISBN 978-80-7290-618-5.

HORÁKOVÁ, R. Sluchové postižení – úvod do surdopedie. Praha: Portál, 2012. ISBN 987-80-262-0084-0.

HRUBÝ, J. Velký ilustrovaný průvodce neslyšících a nedoslýchavých po jejich vlastním osudu. 2.díl. Praha: FRPSP, 1998. ISBN 80-7216-075-3.

KLENKOVÁ, J. Logopedie. Praha:Grada, 2006. ISBN 80-247-1110-9.

KLENKOVÁ, J., BOČKOVÁ, B., BYTEŠNÍKOV, I. Kapitoly pro studenty logopedie. Brno: Paido, 2012.  ISBN 978-80-7315-229-1.

další studijní zdroje budou doporučovány v průběhu seminářů

Sylabus
Poslední úprava: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. (26.01.2024)

Kurz bude tvořen následujícími tématy:
1. Logopedie a surdopedie – historický vývoj, vztah k jiným vědním disciplínám. Organizace poskytování logopedické a surdopedické intervence v České republice.
2. Komunikace, význam komunikace v životě člověka, verbální a neverbální komunikace, jazyk, řeč. Ontogeneze řeči, faktory ovlivňující vývoj řeči. 
3. Předmět logopedie - narušená komunikační schopnost, dělení, názory na klasifikaci.
4. Současný pohled na problematiku narušeného vývoje řeči.
5. Charakteristika jednotlivých druhů (kategorií) narušené komunikační schopnosti v dětství, dospívání i dospělosti.
6. Pojem a vymezení předmětu surdopedie, postavení surdopedie v soustavě věd, metody a cíl surdopedie, .
7. Význam sluchu a sluchového pozadí. Výskyt a příčiny sluchových vad.
8. Klasifikace sluchových vad.
9. Diagnóza a diferenciální diagnóza sluchových vad.
10. Kompenzační pomůcky

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. (26.01.2024)

- ke splnění podmínek předmětu je potřebné plnění úkolů, zadaných v rámci seminářů, aktivní účast na seminářích;

- zkouška formou písemného testu (k úspěšnému splnění je třeba 80% správných odpovědí)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK