PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Poradenská psychologie ve výchově a vzdělávání - OPBP1Q123A
Anglický název: Counselling psychology in education
Zajišťuje: Katedra psychologie (41-KPSY)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. et Mgr. Olga Kučerová, Ph.D.
Prerekvizity : OPBP1Q120A
Záměnnost : OBPS13098
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. (28.01.2022)
Anotace kurzu: Cílem kurzu je poskytnout studentům psychologie základní informace z poradenské psychologie, s aplikacemi v pedagogicko-psychologickém poradenství ve školství. Tématem kurzu je poradenská profese její pojetí z hlediska historického a současného. Jedinec má právo na kvalifikovanou poradu i psychologickou pomoc, která mu poskytuje spolehlivé informace pro rozhodování i rozvíjení kvalit jeho osobnosti i při zvládání situačních či vývojových krizí. Pozornost bude věnována odborné připravenosti poradců, etice poradenské práce, objasnění jednotlivých etap poradenského procesu. Dalším tématem bude analýza termínů diagnostika, intervence, konzultační aktivity v poradenské činnosti s konkretizací v oblasti školství. Péče o duševní zdraví jako základní prevence zdravého rozvoje osobnosti, přínosy poradenských služeb v této oblasti, rozvíjení profesních kompetencí v oblasti psychologického poradenství u osob odpovědných za výchovu dětí a mládeže. Poradenská pracoviště typu pedagogicko-psychologické poradny mají v našich zemích dlouhodobou tradici, avšak od svých počátků prošla tato zařízení řadou proměn. Jeden z velmi významných posunů přinesl nový Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání č. 561/2004 Sb., platný od počátku roku 2005 a specifikovaný v poradenské praxi vyhláškou 72 ze dne 9. února 2005 o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. V této vyhlášce jsou jmenovány poradenské subjekty (škola, školské pracoviště, SPC, PPP) a podmínky nezbytné pro poskytování poradenských služeb a je zde specifikována i náplň činnosti poraden (Příloha č.1 k vyhlášce č.72/2005 Sb.). Kromě psychologické a speciálně pedagogické diagnostiky je věnována značná pozornost též dlouhodobé intervenci.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. (28.01.2022)
Seznámit studenty se základním pojetím poradenské profese z pohledu historického i současného, pozornost bude věnována zejména výkladu základní terminologie, jednotlivým etapám poradenského procesu, etice poradenské práce a otázkám rozvíjení profesních kompetencí v oblasti poradenství
Deskriptory
Poslední úprava: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. (28.01.2022)

Předmět má 3 kredity dle ECTS, celková časová zátěž studenta odpovídá 90 hodinám.

Přímá výuka:

  • přednášky 12 hodin celkem
  • semináře 12 hodin celkem

Příprava:

  • samostudium odborné literatury 18 hodin celkem
  • zpracování úkolů a příprava na semináře 24 hodin

Příprava na zkoušku: 24 hodin

V případě distanční výuky budeme pracovat v aplikaci Zoom, studenti obdrží včas odkaz. Dále bude využíván Moodle.

Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. (28.01.2022)

BALCAR, K. In LANGMEIER, J.; BALCAR, K.; ŠPITZ, J. Dětská psychoterapie. Praha: Avicenum, 1989.

BROWN D.-LENT.W. Handbook of counseling psychology. New York 2000.

DRAPELA,J.V.; HRABAL, VL.:Vybrané poradenské směry: Teorie a strategie. Praha: UK, 1995.

DRYDEN,W.: Poradenství. Portál: Praha, 2008.

ELLIOT, J.; PLACE, M. Dítě v nesnázích. Praha: Grada, 2002.

GABURA J.; PRUZJNSKA, J. Poradenský proces. Praha: Slon, 1995.

GALDARD, K.- D.: Counselling children: a practical introduction. Sage, London 1998.

HADJ MOUSSOVÁ, Z.; VALENTOVÁ, L. Poradenské teorie a strategie. Praha: UK, 2002.

HELUS, Z. Dítě v osobnostním pojetí. Praha: Portál, 2004.

HRABAL, VL.st. Přehled poradenských teorií a strategií. In HADJ MOUSSOVÁ, Z.; VALENTOVÁ, L. Poradenské teorie a strategie. Praha : PF UK, 2002.

HUTCHBY, Ian: The discourse of child Counselling. Amsterodam 2007.

JEDLICKA, R. a kol. Děti a mládež v obtížných životních situacích. Praha: Themis, 2004.

K0ŠČO,J. Poradenská psychológia. Bratislava: SPN, 1987.

KOHOUTEK,R.: Historie pedagogicko ? psychologického poradenství. CERM, Brno 1999.

KOPRIVA, K. Lidský vztah jako součást profese. Praha: Portál, 1997.

LANGMEIER, J.; BALCAR, K.; ŠPITZ, J. Dětská psychoterapie. Praha: Avicenum, 1989.

LANGOVÁ, M.:Psychologické aspekty školního poradenství. UJEP, Ústí n.L.2005.

LUDEWIG,K.: Systemická terapie. Základy klinické teorie a praxe. PALLATA, Praha 1994.

MATĚJČEK, Z. Dítě a rodina v psychologickém poradenství. Praha: SPN, 1992.

MATĚJČEK, Z. Praxe dětského psychologického poradenství. Praha: SPN, 1991.

MATĚJČEK, Z. Rodiče a děti. Praha: Avicenum, 1986.

NOVÁK,T.: Manželské a rodinné poradenství. Grada, Praha 2006.

OAKLANDER,V. Třinácté komnaty dětské duše. Dobříš: Drvoštěp, 2003.

OPEKAROVÁ,O.: Kapitoly z výchovného poradenství: školní poradenské služby. UJAK, Praha 2007.

PEŠOVÁ, I.-ŠAMALÍK, M.: Poradenská psychologie pro děti a mládež. Grada, Praha 2006.

PROCHASKA, J.O.; NORCROSS, J.C. Psychoterapeutické systémy: průřez teoriemi. Praha: Grada, 1999.

PROUT, H.T.; BROWN, D.T. ed.: Counseling and Psychotherapy with Children and Adolescents: Theory and Practice for School and Clinical Settings. USA, New Jersey, 2007.

RUDOLPH,L.B.; THOMPSON, CH.L. Counseling children: USA, California, 1992.

VAGNEROVA, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál, 2004.

VÁGNEROVÁ, M. Psychologie problémového dítěte školního věku. Praha: UK, 1997.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Olga Kučerová, Ph.D. (29.01.2022)

 úspěšnost v závěrečném testu

obsah testu je dán výukovými okruhy v prezentaci, uzavřené a otevřené otázky, pro úspěšné absolvování minimální výkon 60% (hodnocen známkou 3).

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Olga Kučerová, Ph.D. (30.01.2023)

1. Poradenství v systému psychologických disciplín, laické vs. odborné poradenství, poradenství jako odborná profesní činnost

2. Členění poradenských služeb v aplikační sféře - poradenství ve výchově a vzdělávání, vysokoškolské poradenství, poradenství pro ohrožené skupiny klientů. 

3. Partnerské a manželské poradenství, vztahové poradenství. 

4. Kariérové poradenství, firemní poradenství.

5. Poradenský proces, cíle, metody, průběh, očekávání klientů, práce se zakázkou. Poradenské činnosti - prevence, diagnostika, náprava a intervence, informační a konzultační činnost.

6. Etické aspekty poradenské práce. Supervize jako nedílná součást výkonu činnosti poradce. 

 

ZAČLENĚNÍ KURZU

Kurz ve třetím ročníku bakalářského studia plynule navazuje na základní psychologické disciplíny a uvádí je do kontextu poradenské psychologie. Kurz vytváří informační základ, na nějž navazuje předmět Teorie psychologického poradenství ve výchově a vzdělávání, který bude následně v magisterském studiu seznamovat studenty s již konkrétními poradenskými směry z hlediska teorií a strategií poradenské práce. V tomto souvisejícím předmětu se budou konkretizovat činnosti poradce, které jsou nyní nastíněny obecně. 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Olga Kučerová, Ph.D. (29.01.2022)

60% a úspěšnost v závěrečném testu

obsah testu je dán výukovými okruhy v prezentaci, uzavřené a otevřené otázky, pro úspěšné absolvování minimální výkon 70% (hodnocen známkou 3).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK