PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Sociální psychologie I - OPBP1Q111A
Anglický název: Social psychology I
Zajišťuje: Katedra psychologie (41-KPSY)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
Prerekvizity : OPBP1Q101A
Záměnnost : OBPS13015
Je prerekvizitou pro: OPBP1Q115A, OPBP1Q120A, OPBP1Q116A
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D. (18.09.2018)
Předmět je uvedením do oboru sociální psychologie, který bude představen jak z hlediska historického vývoje disciplíny, tak i z hlediska specifického tematického zaměření disciplíny. Cílem předmětu je předat studentům základní sociálně-psychologické koncepty a principy jejich aplikace na sociální realitu. Pozornost bude věnována vztahu sociální psychologie k ostatním psychologickým disciplínám a dalším sociálně-vědním oborům; ukázány budou nejen jejich hranice, ale také jejich vzájemné prolínání a přínosy ke zkoumání interdisciplinárních témat (jako je například školní výchova a vzdělávání). Dále budou představeny hlavní sociálně-psychologické teorie a přístupy ke zkoumání klíčových témat, které jsou specificky nahlíženy z pozice sociální psychologie (např. sociální skupiny, sociální chování a jednání, sociální vnímání, postoje, předsudky, stereotypy atd.). V rámci výuky budou vedle přednášky využívány i více aktivní formy zapojení studentů, které budou směřovat k využití sociální psychologie v praxi.
Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D. (18.09.2018)

Výrost, J.; Slaměník, I. (1997). Sociální psychologie. Praha: ISV nakladatelství.

Výrost, J.; Slaměník, I. (1998). Aplikovaná sociální psychologie I. Praha: Portál.

Výrost, J.; Slaměník, I. (2001). Aplikovaná sociální psychologie II. Praha: Grada.

Nakonečný, M. (1999). Sociální psychologie. Praha: Academia.

Mareš, J.; Křivohlavý, J. (1995). Komunikace ve škole. Brno: CDVU MU.

Helus, Z. (1992). Sociální psychologie pro učitele. Praha: Karolinum.

Janoušek, J. (1986). Metody sociální psychologie. Praha: SPN.

Hewston, M. (ed.) (1992). Introduction to Social Psychology: A European Perspektive. Oxford: Blackwell.

Hogg, M. A.; Vaughan, G. M. (1995). Social Psychology. An Introduction. Hertfordshire: Prentice Hall.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D. (28.10.2019)

Podmínky k získání zápočtu:

1) docházka (tolerována je jedna absence)

2) aktivní účast na seminářích

3) skupinová prezentace odborného článku

 

Podmínky k získání zkoušky:

1) závěrečný test

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D. (18.09.2018)

Kurz je tvořen sedmi bloky, které představují hlavní témata studovaná v rámci sociální psychologie. Jednotlivá témata jsou ukazována v historické perspektivě (tj. jak se vyvíjelo poznání v dané oblasti), s respektem ke společenským okolnostem, které motivovaly studium dané oblasti, a ke kulturním specifikům. Cílem je, aby si studující osvojili poznatky spadající do tzv. zlatého fondu sociální psychologie, ale rovněž o nich dokázali uvažovat v alternativách, které stimulují kritické myšlení.

 

Kurz je tvořen přibližně 12 setkáními, z nichž každé má svojí přednáškovou a seminární část. V rámci semináře je těžiště položeno na diskusích o odborných textech a praktických úkolech, které studující průběžně zpracovávají.

 

Tematické bloky přednášené v kurzu:

 

1. Sociální psychologie jako disciplína

1.1. Vymezení sociální psychologie v kontextu dalších psychologických disciplín a dalších sociálních věd. Tenká hranice mezi sociální psychologií a sociologií. Kritické vymezování versus obohacování.

1.2. Vznik a vývoj sociální psychologie. Sociální psychologie jako angažovaná věda. Zasazení sociální psychologie do společenského vývoje, podmíněnost společenskými událostmi.

1.3. Dominantní psychologická paradigmata a jejich odraz v sociální psychologii.

1.4. Sociálně-psychologický výzkum. Metodologie, metody ? specifické přínosy sociální psychologie.

 

2. Jednotlivec ve společnosti

2.1. Socializace a enkulturace

2.2. Člověk jako sociální bytost.

2.3. Obsah socializace, následky neproběhnutésocializace. Vlčí děti.

2.4. Sociální role. Vývoj a kritika konceptu sociálních rolí.

2.5. Přístup jednotlivců k sociálním rolím ? ztotožnění, interiorizace, odstup, odmítnutí, modifikace.

2.6. Interpersonální a intrapersonální konflikty rolí.

2.7. Identita. Složky identity. Vývojové aspekty.

2.8. Vznik Já v interakcích s druhými lidmi; W. James: Já versus Me; G. H. Mead, J. Cooley: Zrcadlové já, Významní druzí.

2.9. Individualizace. Kulturní determinovanost identity.

 

3. Sociální skupiny.

3.1. Definice skupiny. Funkce skupiny. Skupina versus dyáda.

3.2. Typologie skupin: malé versus velké, primární versus sekundární, formální versus neformální, členské versus nečlenské, referenční versus nereferenční.

3.3. Skupinová struktura. Pozice ve skupině. Vůdce, funkce vůdce, styly vedení. Techniky na zjišťování struktury ve skupině. Sociometrie ? dvě dimenze sociální pozic: moc a vliv.

3.4. Skupinová dynamika. Proces diferenciace. Konflikt. Kooperace.

3.5. Sociální vliv

3.6. Facilitace a inhibice.

3.7. Skupinová rozhodování.

3.8. Konformita. Poslušnost.

3.9. Vliv menšiny na většinu.

3.10. Meziskupinové jevy

3.11. Konflikty, kooperace.

3.12. Velké sociální skupiny. Dav, masa.

3.13. Vnímání druhých skupin. Skupinová identita. Auto- a heterostetereotypy.

 

4. Interpersonální vztahy

4.1. Afiliace. Láska. Agrese. Prosociální chování.

4.2. Vývoj vztahů.

 

5. Sociální vnímání a poznávání.

5.1. Definice percepce a kognice.

5.2. Schémata, mapy.

5.3. Zdroje potenciálních chyb: kategorizace, selekce, inference.

5.4. Zákonitosti sociálního vnímání a poznávání: efekt prvního dojmu, efekt následného dojmu atd.

5.5. Kauzální atribuce

 

6. Postoje.

6.1. Složky postojů: afektivní, kognitivní, konativní.

6.2. Typy postojů. Vliv různých postojů na chování.

6.3. Formování postojů. Změna postojů. Přesvědčování.

6.4. Kognitivní disonance.

6.5. Stereotypy. Předsudky.

6.6. Typy stereotypů a předsudků.

6.7. Diskriminace.

6.8. Skupinové stereotypy.

 

7. Sociální komunikace.

7.1. Definice komunikace. Interakce.

7.2. Modely komunikace.

7.3. Verbální a neverbální komunikace.

7.4. Jazyk jako sociální konstrukt.

7.5. Masová komunikace.

 

Začlenění kurzu

Kurz Sociální psychologie I představuje povinnou součást studia psychologie. Jeho cílem je představit klíčové teorie a koncepty sociální psychologie a vztáhnout je k poznatkům z jiných psychologických disciplín, případně jiných sociálních věd.

Prerekvizitou kurzu je Obecná psychologie. Absolvování kurzu Sociální psychologie I podmiňuje vstup do dalších kurzů. Navazujícím kurzem je Sociální psychologie II, který nabízí hlubší vhled do vybraných témat, jehož prostřednictvím se studenti/ky učí uvažovat v sociálně-psychologické perspektivě.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D. (01.10.2020)

Podmínky k získání zápočtu:

1) docházka (tolerována je jedna absence)

2) aktivní účast na seminářích

3) skupinová prezentace odborného článku

 

Podmínky k získání zkoušky:

1) závěrečný test

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK