PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Evropská myšlenková tradice - OPBO4O061B
Anglický název: European tradition of thoughts
Zajišťuje: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 0 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. Mgr. David Rybák, Ph.D.
prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.
Prerekvizity : OPBO4O022A, OPBO4O032A
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D. (14.10.2019)
Předmět vede k porozumění Evropě jako specifickému prostoru rození smyslu, k němuž patří specifický typ svobody. Přednášky v tomto smyslu provedou studenta základními fenomény a problémy evropského myšlení a tradice. A zároveň ukáží, jak ke svobodě jako úkolu patří též možnost tento úkol nezvládnout, což je největší nebezpečí současné Evropy. Vycházíme přitom z Patočkovy teze, že kořeny Evropy jsou řecká filosofie, křesťanství a osvícenský racionalismus. Těmto kořenům musí současný učitel porozumět i s jejich mezemi a problémy. Obsah předmětu tvoří témata 1. Evropa a doba poevropská 2. Fenomén hry 3. Fenomén symbolu 4. Znak jako problém a proliferace znaku v současné době 5. Problém pravdy - základní pojetí 6. Výchova jako péče o duši 7. Fenomén domova 8. Fenomén pohybu 9. Problém hodnot a hodnocení 10. Fenomén jinakosti 11. Fenomény das Ge-stell a die Machenschaft 12. Rozlišení mezi ontickým a ontologickým rozuměním.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. David Rybák, Ph.D. (22.08.2019)

Student porozumí Evropě v prohloubeném ontologickém záběru jako specifickému prostoru smyslu.

Literatura
Poslední úprava: Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D. (14.10.2019)

HEIDEGGER, Martin. Věk obrazu světa. Praha: Oikoymenh, 2013. Oikúmené. Malá řada. ISBN 978-80-7298-490-9.
HOGENOVÁ, Anna. Arété: základ olympijské filozofie. Praha: Karolinum, 2000. ISBN 80-246-0046-3.
HOGENOVÁ, Anna. K dnešku. Praha: Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta, 2016. ISBN 978-80-7290-892-9.
HOGENOVÁ, Anna. Ontologie a onticita. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2014. ISBN 978-80-7290-797-7.
HOGENOVÁ, Anna. Život z vlastního pramene. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017. ISBN 978-80-7290-981-0.
PATOČKA, Jan. Platón a Evropa. Praha: Filosofia, 2007. ISBN 978-80-7007-264-6.
PEŠKOVÁ, Jaroslava a Oldřich ŠEVČÍK. Filosofie - kultura - civilizace: (vybrané kapitoly). Díl 1. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 1997. ISBN 80-86039-17-X.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D. (19.09.2019)
  • Ústní zkouška
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK