PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Environmentální etika - OPBO4O053B
Anglický název: Environmental Ethics
Zajišťuje: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/2, Z+Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 0 [hodiny]
Počet míst: 31 / 31 (40)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=7825
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. Mgr. David Rybák, Ph.D.
Vyučující: doc. Mgr. David Rybák, Ph.D.
Prerekvizity : OPBO4O022A, OPBO4O032A
Anotace -
Poslední úprava: doc. Mgr. David Rybák, Ph.D. (18.04.2021)
Předmět vede k porozumění proměny smyslu přírody a člověka uvnitř tradice, skrze porozumění transcendentálního rozvrhu světa a přírody, který přivedl k její devastaci a plánovitému vytěžování. Jak se proměňuje zkušenost přírody uvnitř evropské a světové dějinnosti? Jak se na základě toho proměňuje vztah člověka k přírodě a k sobě samému jako přírodní bytosti? Je možné zachraňovat přírodu v podmínkách byrokratizace a politického ovládání společenského prostoru?
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. David Rybák, Ph.D. (22.08.2019)

Student porozumí proměnám smyslu přírody a člověka uvnitř tradice spolu s problémy s tím spojenými.

Deskriptory
Poslední úprava: doc. Mgr. David Rybák, Ph.D. (18.04.2021)
Příprava na výuku  
Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky 15 minut
Doba očekávané přípravy na 1 cvičení 30 minut
Samostudium literatury (za semestr) 65 hodin
Práce se studijními materiály (za semestr) 0 hodin
Plnění průběžných úkolů (za semestr) 12 hodin
   
Plnění předmětu  
Seminární práce 0 hodin
Příprava na zápočet 0 hodin
Příprava na zkoušku a zkouška 16 hodin
Literatura
Poslední úprava: doc. Mgr. David Rybák, Ph.D. (18.07.2023)

Povinná literatura

KOHÁK, Erazim. Závod s časem: texty z morální ekologie. Praha: Ministerstvo životního prostředí ČR, 1996, 228 s. ISBN 80-85368-81-1.

 

Doporučená literatura

ATTFIELD, Robin. Environmental ethics: an overview for the twenty-first century. Cambridge: Polity, 2014. ISBN 978-0-7456-5253-5.

BURGAT, Florence. Svoboda a neklid zvířecího života. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018. Myšlení současnosti. ISBN 978-80-246-4056-3.
EMELKA, Petr. Reflexe environmentální problematiky v dějinách české a slovenské filosofie. Praha: Filosofia, 2016. ISBN 978-80-7007-459-6.
GARVEY, James. Etika klimatické změny: co je a co není správné ve světě, který se otepluje. Praha: Filosofia, 2018. ISBN 978-80-7007-554-8.

HÁLA, Vlastimil a Rudolf KOLÁŘSKÝ. Filosofie a ohrožená Země. Praha: Filosofia, 2020. Filosofie a sociální vědy. ISBN 978-80-7007-621-7.
HEIDEGGER, Martin. Věda, technika a zamyšlení. Praha: Oikoymenh, 2004. ISBN 80-7298-083-1.HOGENOVÁ, Anna. Předobjednaná budoucnost. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018. ISBN 978-80-7603-008-4.
HOGENOVÁ, Anna. Předobjednaná budoucnost. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018. ISBN 978-80-7603-008-4.J
KOHÁK, Erazim. Oheň a hvězdy: filosofická zamýšlení nad morálním smyslem přírody. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2016. ISBN 978-80-7419-236-4.
Kratochvíl, Zdeněk, Horáček, Ivan a Sádlo, Jiří. Filosofie živé přírody. Praha: Herrmann, 1994.
PEŠKOVÁ, Jaroslava. „Problém přírody a příroda ve filozofii 19. století.“ In: Freimanová, Milena (ed.). Člověk a příroda v novodobé české kultuře. Praha: Národní galerie, 1989. ISBN 80-7035-000-8.
RYBÁK, David. Étos a světy dějin. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019. ISBN 978-80-7603-015-2.
SKÝBOVÁ, Marie. Etika a příroda: proč brát morální ohledy na přírodu?. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2011. ISBN 978-80-87378-80-9.

Sylabus
Poslední úprava: doc. Mgr. David Rybák, Ph.D. (18.04.2021)

Obsah předmětu tvoří témata
 1. Etika – problém étosu jako zkušenosti mezi fysis a techné
 2. Fysis a techné – základní významová půda rozumění přírodě
 3. Biblická tradice a příroda
 4. Problém přírody a přirozenosti v evropské tradici
 5. Problém světa a univerzality v evropské tradici
 6. Proměna smyslu vědy v novověkém projektu a návazná proměna smyslu přírody a světa
 7. Problém novověké racionality a proměny vědy na technologii – nezamýšlené, iracionální důsledky racionálního jednání a plánování
 8. Problém techniky a idealizace
 9. Ekologie a oikos
10. Předmětný rámec novověkých speciálních věd jako problém
11. Problematičnost ekologie a ekologických hnutí v aparátu vytěžování planety
12. Výchova jako péče o duši; péče o duši jako péče o přírodu.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. David Rybák, Ph.D. (18.04.2021)
    • Udělení zápočtu ze semináře bude podmíněno 1) zpracováním a prezentováním referátu o jednom z probíraných filosofů a 2) aktivní účastí - max. 1 absence na seminářích
    • Absolvování předmětu bude podmíněno absolvováním ústní zkoušky, na které student osvědčí své rozumění problematice probírané na přednáškách a z alespoň dvou titulů uvedených v doporučené literatuře
Studijní opory
Poslední úprava: doc. Mgr. David Rybák, Ph.D. (29.08.2019)

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=7825

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK